Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước; chi ngân sách địa phương năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Thanh Hóa 2015 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 TỈNH THANH HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) công bố ngày 27 tháng 12 năm 2002; Nghị định s 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định s 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn c Nghị định s 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ Ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán Ngân sách địa phương;

Căn c Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.

Xét Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 ca y ban nhân dân tỉnh v việc đ nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước; chi ngân sách địa phương năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số 813/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước; chi ngân sách địa phương năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa, gồm những nội dung sau:

1. Thu ngân sách nhà nước

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Tổng thu NSNN

Trong đó phân chia các cấp ngân sách

NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện

NS xã

A

B

1=2+3+4+5

2

3

4

5

I

Các khoản thu theo dự toán

28.410.174

1.642.488

10.924.030

10.820.624

5.023.032

1

Thu NSNN trên địa bàn

12.584.125

1.642.488

6.317.700

2.666.703

1.957.234

1.1

Thu nội địa

11.151.901

210.264

6.317.700

2.666.703

1.957.234

 

Trong đó: Thu tiền sdụng đất

3.319.168

 

591.493

1.280.279

1.447.396

1.2

Thuế XK, NK, TTĐB, VAT do Hải quan thu

1.432.224

1.432.224

 

 

 

2

Thu bsung từ NS cấp trên (loại trừ thu chuyn giao)

15.826.049

 

4.606.330

8.153.921

3.065.798

II

Thu tiền huy động đầu tư theo K3-Đ8 luật NSNN

445.000

 

445.000

 

 

III

Thu kết dư năm trước

692.595

 

434.173

172.571

85.851

IV

Thu chuyn nguồn từ năm trước sang

4.724.088

 

3.673.905

826.441

223.742

V

Thu hoàn trgiữa các cấp NS

240.448

 

237.232

3.216

 

VI

Các khoản thu quản lý qua NSNN

411.138

 

144.225

118.219

148.694

 

Tng thu NSNN (I+II+...+VI)
(Đã loại trừ thu chuyển giao)

34.923.443

1.642.488

15.858.565

11.941.071

5.481.319

2. Chi ngân sách đa phương

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Tổng chi NSĐP

Trong đó phân chia các cấp ngân sách

NS tỉnh

NS huyện

NS xã

A

B

1=2+3+4

2

3

4

I

Chi cân đi NSĐP

31.579.590

15.090.944

11.352.334

5.136.312

1

Chi đu tư phát trin

8.276.041

4.536.436

1.761.968

1.977.637

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

- Chi xây dựng cơ bản

8.087.479

4.367.703

1.742.854

1.976.922

 

- Chi hỗ trợ DN cung ứng sản phẩm công ích

4.795

4.795

 

 

2

Chi trả nợ (gc và lãi) theo K3-Đ8 Luật NSNN

498.900

498.900

 

 

3

Chi thường xuyên

16.565.985

4.928.525

8.850.597

2.786.863

4

Chi bsung quỹ dự trữ tài chính

3.230

3.230

 

 

5

Chi chuyển nguồn sang năm sau

6.235.434

5.123.853

739.769

371.812

II

Chi hoàn trả giữa các cấp NS

240.448

 

237.232

3.216

III

Chi từ nguồn thu quản lý qua NSNN

380.936

132.781

101.890

146.265

 

Tng chi NSĐP (I+II+III)
(đã loại trừ chi chuyển giao)

32.200.974

15.223.725

11.691.456

5.285.793

3. Chênh lệch thu - chi ngân sách địa phương.

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Tng s

Trong đó phân chia các cấp ngân sách

NS tỉnh

NS huyện

NS xã

A

B

1=2+3+4

2

3

4

I

Tổng thu NSĐP

33.280.955

15.858.565

11.941.071

5.481.319

II

Tổng chi NSĐP

32.200.974

15.223.725

11.691.456

5.285.793

III

Chênh lệch thu - chi (I-II)

1.079.981

634.840

249.615

195.526

Điều 2. Giao y ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này, tổ chức thực hiện công khai quyết toán theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2016.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- TTr: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KTNS

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực08/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Thanh Hóa 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 23/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Thanh Hóa 2015 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýTrịnh Văn Chiến
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực08/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 23/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Thanh Hóa 2015 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Thanh Hóa 2015 2016

            • 08/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực