Nghị quyết 234/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 234/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 234/2019/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/2019/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 26 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐANG ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẠI CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

n cứ Luật Tổ chức chnh quyền địa phương ngày 19 thng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngy 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 thng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ tình hình thực tế về tr em c hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Xét Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 27 thng 6 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Bo cáo thẩm tra số 39/BC-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định kinh phí từ ngân sách nhà nước để đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Đối tượng áp dụng

Trẻ em từ đủ 06 tuổi đến dưới 16 tuổi có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, trừ các đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy đnh tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện

1. Hỗ trợ 60% mức đóng bảo hiểm y tế đối với trẻ em được quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết ny từ ngân sách tỉnh.

2. Mức đóng bảo hiểm y tế 40% còn lại được thực hiện theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 ca Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân tnh quy đnh mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao y ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh Kiên Giang khóa IX, Kỳ họp thứ Mười ba thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 05 thng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;
-
Chính ph;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước;
- Các bộ: TC, DG&ĐT, LĐTB&XH;
- Bo hiểm xã hội Việt Nam;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- y ban nhân dân tnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tnh;
- y ban MTTQVN tnh;
- Đi biểu HĐND tnh;
-
Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND cấp huyện;
- UBND cấp huyện;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lãnh đạo VP, các phòng v chuyên viên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Tuyết Em

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 234/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu234/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2019
Ngày hiệu lực05/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(04/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 234/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 234/2019/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 234/2019/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu234/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýĐặng Tuyết Em
        Ngày ban hành26/07/2019
        Ngày hiệu lực05/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (04/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 234/2019/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 234/2019/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em Kiên Giang

            • 26/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực