Nghị quyết 235/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 235/2019/NQ-HĐND về bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất Tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Nghị quyết 235/2019/NQ-HĐND bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất Tỉnh Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 235/2019/NQ-HĐND

 Đồng Tháp, ngày 02 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ CHÍN (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông qua dự thảo Nghị quyết về phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển đất tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 73/BC- HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung tăng vốn điều lệ Quỹ phát triển đất Tỉnh, như sau:

1. Bổ sung tăng vốn điều lệ Quỹ phát triển đất Tỉnh từ 200 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

2. Nguồn bổ sung

- Chuyển nguồn vốn hoạt động của Quỹ là 91 tỷ đồng để bổ sung vốn điều lệ.

- Bổ sung vốn điều lệ: 108 tỷ đồng từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2018 (Công văn số 67 của Thường trực HĐND Tỉnh).

- Phần còn lại là 101 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân Tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân Tỉnh bổ sung từ nguồn dự kiến thu tiền sử dụng đất cấp Tỉnh năm 2019 và 2020.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, kỳ họp thứ chín (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBTVQH, VP QH;
- VPCP, Ban CTĐB;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TTTU, UBND, UBMTTQ VN Tỉnh;
- UBKTTU, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh ĐT;
- Các Sở, ban, ngành Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 235/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu235/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2019
Ngày hiệu lực12/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(23/04/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 235/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 235/2019/NQ-HĐND bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất Tỉnh Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 235/2019/NQ-HĐND bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất Tỉnh Đồng Tháp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu235/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýPhan Văn Thắng
        Ngày ban hành02/04/2019
        Ngày hiệu lực12/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (23/04/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 235/2019/NQ-HĐND bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất Tỉnh Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 235/2019/NQ-HĐND bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất Tỉnh Đồng Tháp

            • 02/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực