Nghị quyết 238/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 238/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm cho cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 238/2019/NQ-HĐND hỗ trợ Tết Nguyên đán cho cán bộ hưu trí viên chức Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/2019/NQ-ND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN HẰNG NĂM CHO CÁN BỘ HƯU TRÍ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 4258/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm cho cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và một số đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm cho cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và một số đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, mức chi và nguồn kinh phí hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

a) Đối tượng, mức chi do ngân sách cấp thành phố đảm bảo: Chi tiết theo phụ lục I đính kèm.

b) Đối tượng, mức chi do ngân sách quận, huyện, phường, xã đảm bảo: Chi tiết theo phụ lục II đính kèm.

c) Quy định chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán cho các đối tượng kiêm nhiệm hoặc có tham gia công tác ở cấp dưới phường, xã

- Đối tượng được hưởng trợ cấp tết tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này ở cấp thành phố, quận, huyện, phường, xã có tham gia công tác ở khu dân cư (Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố...) thì được hưởng nguyên các suất trợ cấp theo tiêu chuẩn quy định cho từng chức danh;

- Đối tượng được hưởng trợ cấp tết tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này kiêm nhiệm nhiều chức danh ở thành phố, quận, huyện, phường, xã; đối tượng công tác ở khu dân cư (cấp dưới phường, xã) kiêm nhiệm nhiều chức danh ở khu dân cư thì được hưởng 01 suất cao nhất theo quy định, các chức danh còn lại hưởng 50% theo mức quy định.

2. Lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí

a) Lập dự toán

Hằng năm, căn cứ vào đối tượng và mức chi quy định nêu trên, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán cùng với dự toán kinh phí chi thường xuyên hằng năm của cơ quan, đơn vị, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định bố trí vào dự toán của đơn vị để thực hiện. Riêng đối tượng không có quan hệ với ngân sách được bố trí tại chi thường xuyên khác ngân sách.

b) Thanh quyết toán kinh phí

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị: Trên cơ sở dự toán được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị thực hiện chi hỗ trợ Tết cho các đối tượng trên cơ sở danh sách cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động (kể cả sinh viên khá giỏi) có tên trong bảng lương tháng Tết nguyên đán và quyết toán đúng quy định. Trường hợp kinh phí quyết toán tăng so với kinh phí đã được bố trí trong dự toán chi đầu năm của đơn vị: Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, cơ quan tài chính sẽ báo cáo ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện.

- Đối với cán bộ hưu trí; đối tượng bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp: Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm lập danh sách số lượng dự kiến được nhận lương hưu trợ cấp trong tháng Tết Nguyên đán, mức trợ cấp cụ thể gửi Sở Tài chính lập thủ tục tạm cấp kinh phí để thực hiện theo phê duyệt. Sau khi hoàn thành việc chi trả, Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm tổng hợp danh sách đã cấp gửi Sở Tài chính để quyết toán theo quy định;

- Đối với các đối tượng còn lại (Bệnh nhân; học sinh; gia đình có quân nhân đang công tác ở đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; Vận động viên; Đội xích lô du lịch...): trên cơ sở danh sách các đối tượng thực tế, các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm, chi trả cho các đối tượng từ dự toán được giao đầu năm và quyết toán đúng quy định.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, Ủy ban nhân dân thành phố được quyết định tăng mức chi tối đa 15% so với mức thực hiện của năm trước sau khi xin ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện, HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

PHỤ LỤC I

ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ TẾT NGUYÊN ĐÁN DO NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ ĐẢM BẢO
(Ban hành kèm theo Nghị quyết s 238/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành ph Đà Nng)

TT

ĐỐI TƯỢNG

MỨC HỖ TRỢ

Đơn vị tính

Mức

1

Cán bộ hưu trí, mất sức lao động, công nhân viên chức nghỉ việc do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đang hưởng lương hưu, trợ cấp do Bảo hiểm xã lội chi trả hàng tháng

 

 

-

Cán bộ hưu trí (kể cả cán bộ phường, xã nghỉ hưu theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP), mất sức lao động đang hưởng bảo hiểm xã hội (kể cả mất sức lao động theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg)

Nghìn đồng/người

1,200

-

Công nhân viên chức nghỉ việc do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp đang hưởng lương hưu, trợ cấp do Bảo hiểm xã hội chi trả hàng tháng

Nghìn đồng/người

1,000

2

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng; Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an thuộc Công an thành phố Đà Nẵng (Bao gồm cả cán bộ, chiến sỹ đang đi học tại các trường quân sự, công an, phòng cháy chữa cháy)

Nghìn đồng/người

1,000

3

Thăm gia đình có quân nhân đang công tác ở đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng)

Nghìn đồng/gia đình

1,100

4

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, hội đoàn thể khối thành phố và các ban Quản lý dự án khối thành phố

 

 

-

Cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

 

 

-

Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách hỗ trợ kinh phí trong dự toán chi ngân sách hằng năm

Nghìn đồng/người

1,800

-

Liên đoàn lao động thành phố

-

Đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

-

Làng trẻ em SOS thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

-

Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

Nghìn đồng/người

1,450

-

Trường Phổ thông Hermann Gmeiner thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

-

Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

Nghìn đồng/người

600

-

Các ban Quản lý dự án khối thành phố

-

Nhà văn hóa Lao động thuộc Liên đoàn Lao động thành phố

5

Hỗ trợ tiền ăn cho các bệnh nhân nặng ở lại các cơ sở y tế thuộc Sở Y tế ăn Tết (gồm: 07 Trung tâm y tế các quận, huyện; Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản nhi, Bệnh viện Tâm Thần, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện phục hồi chức năng, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Y học cổ truyền) trong 4 ngày (30 tháng chạp và mồng 1, 2, 3 tháng giêng Tết Nguyên đán)

Nghìn đồng/ngày/người

60

6

Hỗ trợ quà Tết cho các em học sinh là người dân tộc thiu stại Trường THPT Phạm Phú Thứ và tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hòa Vang; Học sinh học tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và Trường Chuyên biệt Tương lai

Nghìn đồng/người

300

7

Hỗ trợ vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên (thuộc Sở Văn hóa và Thể thao)

 

 

-

Vận động viên chuyên nghiệp

Nghìn đng/ngưi

750

-

Vận động viên bán chuyên nghiệp

Nghìn đồng/người

600

8

Hỗ trợ đội xích lô du lịch của Trung tâm Xúc tiến du lịch (thuộc Sở Du lịch)

Nghìn đồng/người

250

9

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBND huyện Hoàng Sa

Nghìn đồng/người

1,800

 

PHỤ LỤC II

ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ TẾT NGUYÊN ĐÁN DO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN, PHƯỜNG, XÃ ĐẢM BẢO
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

STT

ĐỐI TƯỢNG

MỨC H TRỢ

Đơn vị tính

Mc

I

QUẬN, HUYỆN

 

 

1

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khối quận, huyện

 

 

-

Cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

 

 

-

Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách hỗ trợ kinh phí trong dự toán chi ngân sách hằng năm (Chủ tịch, Phó chủ tịch và các chức danh tương đương, biên chế và cán bộ chuyên trách được giao tại các đơn vị)

Nghìn đồng/người

1,800

-

Đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

Nghìn đồng/người

1,800

-

Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

Nghìn đồng/người

1,450

-

Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

Nghìn đồng/người

600

2

Cán bộ phường, xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981.

Nghìn đồng/người

1,200

3

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức thuộc khối an ninh - quốc phòng quận, huyện

Nghìn đồng/người

1,000

II

PHƯỜNG, XÃ

 

 

1

Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, lao động hợp đồng (kể cả sinh viên khá, giỏi), người lao động hợp đồng thuộc Đề án 89

 

 

2

Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách hỗ trợ kinh phí trong dự toán chi ngân sách hằng năm (Chủ tịch, Phó chủ tịch và các chức danh tương đương, biên chế và cán bộ chuyên trách được giao tại các đơn vị)

Nghìn đồng/người

1,800

3

Các chức danh dưới phường, xã (tổ dân phố, thôn) đương chức

 

 

-

Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Thôn trưởng

Nghìn đồng/người

950

-

Phó Bí thư Chi bộ, Tổ phó tổ dân phố, Thôn phó; Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ, Thôn; Công an viên ở thôn

Nghìn đồng/người

850

-

Phó Ban Công tác Mặt trận Tổ, Thôn; Chi hội trưởng: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh và Bí thư chi đoàn Thanh niên; Tổ trưởng Tổ dân cư thuộc các thôn trên địa bàn huyện Hòa Vang

Nghìn đồng/người

750

4

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức thuộc khối an ninh - quốc phòng phường, xã và dưới phường, xã

 

 

-

Công an phường, xã; Dân quân thường trực

Nghìn đồng/người

1,000

-

Dân quân biển tập trung

Nghìn đồng/người

350

-

Lực lượng bảo vệ dân phố; dân phòng

Nghìn đồng/người

300

III

Hỗ trợ cho người lao động được phân công thực hiện nhiệm vụ vệ sinh, thu gom rác thải trước, trong và sau Tết Nguyên đán (Hỗ trợ trong 4 ngày 29, 30 và ngày mồng 2, 3 tết)

Nghìn đồng/ngày/ngưi

200

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 238/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu238/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 238/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 238/2019/NQ-HĐND hỗ trợ Tết Nguyên đán cho cán bộ hưu trí viên chức Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 238/2019/NQ-HĐND hỗ trợ Tết Nguyên đán cho cán bộ hưu trí viên chức Đà Nẵng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu238/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Nho Trung
        Ngày ban hành11/07/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 238/2019/NQ-HĐND hỗ trợ Tết Nguyên đán cho cán bộ hưu trí viên chức Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 238/2019/NQ-HĐND hỗ trợ Tết Nguyên đán cho cán bộ hưu trí viên chức Đà Nẵng

         • 11/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/08/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực