Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND về việc danh mục các công trình đầu tư từ nguồn vốn Thành phố phân cấp năm 2007 quận Bình Tân do Hội đồng nhân dân Quận Bình Tân ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND danh mục các công trình đầu tư từ nguồn vốn Thành phố phân cấp năm 2007 quận Bình Tân


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 24/2007/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 06 tháng 02 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ PHÂN CẤP NĂM 2007 QUẬN BÌNH TÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KHÓA I, KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006 - 2010 và Chương trình đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Báo cáo số 119/BC-HĐND ngày 24 tháng 04 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về thuận chủ trương để lại cho quận 72 tỷ từ nguồn tiền sử dụng đất để đầu tư hạ tầng kỹ thuật và Báo cáo số 378/HĐND-KTNS ngày 24 tháng 11 năm 2006 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2007 của UBND quận và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua danh mục đầu tư năm 2007 từ nguồn vốn thành phố phân cấp (phân cấp hàng năm và xin nguồn thu vượt tiền sử dụng đất) như sau:

1. Các công trình đầu tư từ nguồn vốn Thành phố phân cấp hàng năm (kèm theo phụ lục 1):

- Tổng số: 20 công trình, trong đó:

+ Công trình chuyển tiếp: 6 công trình

+ Công trình khởi công mới: 6 công trình

+ Công trình làm thủ tục chuẩn bị đầu tư để xin thành phố bổ sung vốn khởi công mới: 8 công trình.

- Nguồn vốn thực hiện: trước mắt sẽ giao 21,3 tỷ này cho 06 công trình chuyển tiếp và 06 công trình khởi công mới (đã hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư). Còn lại 08 công trình chưa thực hiện thủ tục đầu tư, Quận ứng 160 triệu đồng để làm thủ tục chuẩn bị đầu tư.

2. Các công trình đầu tư từ nguồn 72 tỷ thu vượt tiền sử dụng đất xin thành phố để lại (kèm theo phụ lục 2):

- Tổng số: 20 công trình.

- Nguồn vốn để đầu tư: xin Thành phố cân đối lại cho Quận từ nguồn thu vượt tiền sử dụng đất.

Trước mắt tạm ứng ngân sách quận 400 triệu đồng để Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận hoàn tất các bước thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Điều 2.

- Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản tại Điều 1 nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Có báo cáo việc thực hiện, việc quyết toán ở các kỳ họp Hội đồng nhân dân quận.

- Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân quận và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện theo tinh thần Điều 1 như trên.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - Khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 7, ngày 06 tháng 02 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

 

PHỤ LỤC 1:

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ NĂM 2007 TỪ NGUỒN VỐN XIN THÀNH PHỐ PHÂN CẤP HÀNG NĂM
(Kèm theo Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Danh mục đầu tư

Địa điểm

Chủ đầu tư

Tổng vốn đầu tư

Kế hoạch đợt 1

Ghi chú

I

Công trình chuyển tiếp

 

14.924.713

1.340.000

 

1

Quy hoạch kế họach sử dụng đất quận Bình Tân

Quận Bình Tân

Ban QLDA

1.600.000

1.600.000

Đơn vị tư vấn đang lập quy hoạch

2

Mua sắm trang thiết bị cho Trạm Y tế phường Bình Trị Đông B

Phường Bình Trị Đông B

Trung tâm Y tế quận

800.000

800.000

Nhà thầu đang lắp đặt thiết bị

3

Mua sắm trang thiết bị cho Trạm Y tế phường Bình Hưng Hòa

Phường Bình Hưng Hòa

Trung tâm Y tế quận

800.000

800.000

Nhà thầu đang lắp đặt thiết bị

4

Xây dựng hệ thống giếng khoan phòng cháy chữa cháy cho 10 phường

Quận Bình Tân

Công ty Dịch vụ công ích H.Bình Chánh

6.941.938

4.700.000

Đang thi công

5

Nạo vét kênh Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B

Phường Bình Hưng Hòa B

UBND phường BHH B

1.934.659

640.000

Đang thi công

6

Xây dựng cầu Ông Phủ

 

Ban QLDA

2.848.116

2.800.000

Đang thi công

II

Công trình khởi công mới

 

11.432.000

10.000.000

 

1

Lập quy hoạch ngành văn hóa

quận Bình Tân

TT VH - TD - TT quận

200.000

200.000

 Đã có số liệu cho việc lập quy hoạch

2

Nâng cấp đường 477

An lạc

Ban QLDA

3.000.000

2.500.000

Chuẩn bị khởi công

3

Nâng cấp đường và kênh thoát nước khu phố 1 phường An Lạc A

An Lạc A

Ban QLDA

2.232.000

2.000.000

Chuẩn bị khởi công

4

Nâng cấp đường và kênh thoát nước khu phố 3 phường An Lạc A

An Lạc A

UBND phường

1.000.000

800.000

Chuẩn bị khởi công

5

Xây dựng phòng tiếp nhận, trả hồ sơ và công khai quy hoạch

 

VP HĐND & UBND

3.000.000

2.700.000

Chủ đầu tư điều chỉnh   dự án

6

Xây dựng trụ sở làm việc của Phòng TNMT và Phòng QLĐT

 

VP HĐND & UBND

2.000.000

1.800.000

Chủ đầu tư điều chỉnh   dự án

III

Công trình làm thủ tục chuẩn bị đầu tư. Sau đó sẽ xin thành phố bổ sung vốn để thực hiện.

14.300.000

160.000

 

1

Mua sắm trang thiết bị cho Nhà Văn hóa Lao động

 

LĐLĐ

1.000.000

20.000

Ngân sách quận tạm ứng vốn đợt 1 để lập thủ tục chuẩn bị đầu tư. Khi hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư, UBND quận sẽ xin thành phố bổ sung thêm vốn để thực hiện.

2

Xây dựng Trường Tiểu học An Lạc 1 - giai đoạn 2

 

Ban QLDA

800.000

20.000

 

3

Mở rộng Trường THCS An Lạc

 

Ban QLDA

2.000.000

20.000

 

4

Mở rộng Trường Mầm non Sen Hồng

 

Ban QLDA

1.000.000

20.000

 

5

Xây dựng sân tập đa năng cho Trường Tiểu học An Lạc 3

 

Ban QLDA

2.000.000

20.000

 

6

Sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự quận

 

Ban QLDA

4.500.000

20.000

 

7

Sửa chữa trụ sở Công an quận

 

Ban QLDA

1.500.000

20.000

 

8

Xây dựng nhà kho của quận

 

Ban QLDA

1.500.000

20.000

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

40.656.713

21.500.000

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ NĂM 2007 TỪ NGUỒN VỐN XIN THÀNH PHỐ CÂN ĐỐI 72 TỶ THU VƯỢT TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Danh mục đầu tư

Địa điểm

Chủ đầu tư

Tổng vốn đầu tư

Kế hoạch đợt 1

Ghi chú

1

Nâng cấp đường Trương Phước Phan (từ đường Tân Hòa Đông đến đường Lê Văn Quới)

Bình Trị Đông

Ban QLDA

  5.000.000

     20.000

Ghi vốn đợt 1 để lập thủ tục chuẩn bị đầu tư

2

Nâng cấp đường 730 (đường khu phố 1)

Bình Trị Đông A

Ban QLDA

  5.000.000

     20.000

"

3

Nâng cấp đường Phạm Đăng Giản - Giai đoạn 2 (làm mặt đường bằng nhựa)

Bình Hưng Hòa

Ban QLDA

2.000.000

20.000

"

4

Nâng cấp đường Ao Sen phường Bình Hưng Hòa A

Bình Hưng Hòa A

Ban QLDA

1.000.000

20.000

"

5

Nâng cấp đường Hồ Văn Long phường Bình Hưng Hòa B -Giai đoạn 2

Bình Hưng Hòa B

Ban QLDA

3.000.000

20.000

"

6

Nâng cấp đường số 1 phường Bình Hưng Hòa A

Bình Hưng Hòa A

Ban QLDA

4.000.000

20.000

"

7

Nâng cấp đường số 8 phường Bình Hưng Hòa A

Bình Hưng Hòa A

Ban QLDA

4.000.000

20.000

"

8

Nâng cấp đường Sinco nối dài phường Bình Trị Đông B

Bình Trị Đông B

Ban QLDA

4.000.000

20.000

"

9

Nâng cấp đường số 12 phường An Lạc A

An lạc A

Ban QLDA

1.000.000

20.000

"

10

Nâng cấp đường Đoàn Phú Thứ

An lạc A

Ban QLDA

1.000.000

20.000

"

11

Nâng cấp đường Nguyễn Triệu Luật

Tân Tạo

Ban QLDA

4.600.000

20.000

"

12

Nâng cấp đường liên khu phố 2 - 5 phường Bình Trị Đông

Bình Trị Đông

Ban QLDA

2.500.000

20.000

"

13

Nâng cấp đường liên khu phố 4 - 5 phường Bình Trị Đông

Bình Trị Đông

Ban QLDA

3.000.000

20.000

"

14

Nâng cấp đường số 5 phường Bình Hưng Hòa

Bình Hưng Hòa

Ban QLDA

4.200.000

20.000

"

15

Nâng cấp đường số 12 phường Bình Hưng Hòa

Bình Hưng Hòa

Ban QLDA

3.000.000

20.000

"

16

Nâng cấp đường  kênh 19/5 phường Bình Hưng Hòa

Bình Hưng Hòa

Ban QLDA

5.000.000

20.000

"

17

Nâng cấp đường khu 5 phường Bình Hưng Hòa B (Quốc Lộ 1A - ranh xã Vĩnh Lộc)

Bình Hưng Hòa B

Ban QLDA

5.000.000

20.000

"

18

Nâng cấp đường Liên khu phố 5 - 6 phường Bình Hưng Hòa B

Bình Hưng Hòa B

Ban QLDA

5.000.000

20.000

"

19

Nâng cấp đường cầu Kinh (từ cầu Ông Phủ đến cầu Kinh) phường Tân Tạo A

Tân Tạo A

Ban QLDA

4.700.000

20.000

"

20

Nâng cấp đường Bia Truyền Thống (đường Tỉnh lộ 10 - đường Lê Đình Cẩn)

Tân Tạo

Ban QLDA

5.000.000

20.000

"

 

TỔNG CỘNG

 

 

72.000.000

   400.000

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2007
Ngày hiệu lực13/02/2007
Ngày công báo01/03/2007
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND danh mục các công trình đầu tư từ nguồn vốn Thành phố phân cấp năm 2007 quận Bình Tân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND danh mục các công trình đầu tư từ nguồn vốn Thành phố phân cấp năm 2007 quận Bình Tân
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hoàng
        Ngày ban hành06/02/2007
        Ngày hiệu lực13/02/2007
        Ngày công báo01/03/2007
        Số công báoSố 15
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND danh mục các công trình đầu tư từ nguồn vốn Thành phố phân cấp năm 2007 quận Bình Tân

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND danh mục các công trình đầu tư từ nguồn vốn Thành phố phân cấp năm 2007 quận Bình Tân

            • 06/02/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/02/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực