Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND hỗ trợ chế độ đối với giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND hỗ trợ chế độ giáo viên mầm non ngoài biên chế Thái Nguyên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2007/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHẾ ĐỘ XÃ HỘI ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON HỢP ĐỒNG NGOÀI BIÊN CHẾ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2006-2015”;

Sau khi xem xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc hỗ trợ chế độ đối với giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế Nhà nước trong các trường mầm non do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ chế độ (lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí hoạt động công đoàn) cho các giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế Nhà nước, đạt trình độ đào tạo chuẩn (trung học sư phạm) trở lên, hiện đang giảng dạy tại các trường mầm non do Nhà nước đầu tư xây dựng, hưởng lương từ nguồn học phí do dân đóng góp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ được lấy từ ngân sách.

2. Mức hỗ trợ theo vùng, miền cho mỗi giáo viên như sau:

Vùng 1: Các xã nông thôn miền núi hỗ trợ: 500.000đồng/người/tháng.

Vùng 2: Các xã nông thôn còn lại và các thị trấn hỗ trợ: 400.000 đồng/người/tháng.

Vùng 3: Các phường thuộc thành phố, thị xã hỗ trợ: 300.000 đồng/người/tháng.

Chế độ hỗ trợ này sẽ được thực hiện từ ngày 01/01/2008.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách, ban hành Quyết định về mức hỗ trợ theo thẩm quyền, chỉ đạo các Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái nguyên khoá XI kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007 ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2007/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 24/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/12/2007
Ngày hiệu lực 24/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND hỗ trợ chế độ giáo viên mầm non ngoài biên chế Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND hỗ trợ chế độ giáo viên mầm non ngoài biên chế Thái Nguyên
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 24/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Nguyên
Người ký Nguyễn Văn Vượng
Ngày ban hành 14/12/2007
Ngày hiệu lực 24/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND hỗ trợ chế độ giáo viên mầm non ngoài biên chế Thái Nguyên

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND hỗ trợ chế độ giáo viên mầm non ngoài biên chế Thái Nguyên

  • 14/12/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/12/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực