Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND “Về mức hỗ trợ trồng vườn rừng và chăn nuôi đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2007 - 2010

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/2008/NQ-HĐND

Nha Trang , ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2007/NQ-HĐND NGÀY 02/02/2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ MỨC HỖ TRỢ TRỒNG VƯỜN RỪNG VÀ CHĂN NUÔI ĐỐI VỚI HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ
KHOÁ IV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7059/TTr-UBND ngày 18/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Báo cáo thẩm tra số 41/BC-BDT ngày 27/11/2008 của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa “Về mức hỗ trợ trồng vườn rừng và chăn nuôi đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2007 - 2010” như sau:

1. Sửa đổi tên Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 02 tháng 02 năm 2007 thành “Về mức hỗ trợ trồng vườn rừng và chăn nuôi đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2007 - 2010” (bỏ cụm từ “miền núi”).

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 “Đối tượng hỗ trợ” như sau:

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số bản địa trực tiếp trồng vườn rừng và chăn nuôi, gồm:

- Hộ định cư thường trú ở huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và các thôn, xã miền núi thuộc các huyện đồng bằng.

- Hộ nghèo (theo chuẩn nghèo của tỉnh) định cư thường trú ở các thôn, xã đồng bằng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Uỷ ban Dân tộc;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, các ban Đảng;
- VP UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2 bản);
- Lưu: VT, TC, BN.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực19/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu24/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýTrần An Khánh
       Ngày ban hành09/12/2008
       Ngày hiệu lực19/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND

           • 09/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực