Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND về chủ trương vận động lập quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND chủ trương vận động lập quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã được thay thế bởi Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 24/2009/NQ-HĐND chủ trương vận động lập quỹ quốc phòng Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 17/12/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND chủ trương vận động lập quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 24/2009/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG VẬN ĐỘNG LẬP QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XI;
Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;
Căn cứ Thông tư số 184/2004/NĐ-CP">171/2004/TT-BQP ngày 15 tháng 12 năm 2004 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ và Nghị định số 184/2004/NĐ-CP;
Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 5014/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2009 về việc xin chủ trương tiếp tục vận động lập quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương vận động lập quỹ quốc phòng - an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre như sau:

1. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh được vận động lập Quỹ quốc phòng - an ninh tại địa phương.

2. Quỹ quốc phòng - an ninh được vận động trên cơ sở tự nguyện đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ sản xuất và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

3. Không vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh đối với các hộ nghèo. Không gắn việc huy động đóng góp với các dịch vụ công mà người dân được hưởng.

4. Quỹ quốc phòng - an ninh được sử dụng chi cho công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương và được phân phối sử dụng theo tỷ lệ 60% cho công tác quốc phòng, 40% cho công tác an ninh. Nội dung chi cụ thể như sau:

a) Chi hỗ trợ cho công tác huấn luyện dân quân tự vệ, các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

b) Mua sắm phương tiện cần thiết, chi bồi dưỡng cho lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ mục tiêu đã được xác định.

c) Chi hỗ trợ thuốc men, thăm hỏi cán bộ và nhân dân hy sinh hay bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

d) Chi tuyên truyền vận động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quân sự, hỗ trợ công tác tuyển quân.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng nguyên tắc tài chính, đạt hiệu quả thiết thực.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII - kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2009/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 24/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/12/2009
Ngày hiệu lực 18/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 17/12/2016
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND chủ trương vận động lập quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND chủ trương vận động lập quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 24/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bến Tre
Người ký Huỳnh Văn Be
Ngày ban hành 08/12/2009
Ngày hiệu lực 18/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 17/12/2016
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND chủ trương vận động lập quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND chủ trương vận động lập quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bến Tre