Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND7

Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND7 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2011

Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND7 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 2875/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy định pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND7 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2010/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo của các cơ quan hữu quan; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2011 đã nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân.

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

a) Về kinh tế

Tốc độ tăng GDP năm 2010 ước tăng 14,5%; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,2%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,1%; khu vực dịch vụ tăng 23,9%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực theo hướng công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp với tỷ trọng tương ứng: 63% – 32,6% - 4,4%. GDP bình quân đầu người ước đạt 30,1 triệu đồng.

Ước giá trị sản xuất công nghiệp cả năm đạt 105.923 tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2009. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 31%. Ước kim ngạch xuất khẩu tăng 23,5%. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ước tăng 3,7%.

Ước thu mới ngân sách là 19.000 tỷ đồng đạt 119% dự toán Hội đồng nhân dân thông qua, tăng 34% so với năm 2009, trong đó: thu nội địa là 12.000 tỷ đồng, đạt 112%, tăng 19%; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 7.000 tỷ đồng, đạt 132%, tăng 68% so với năm 2009. Chi ngân sách địa phương ước đạt 6.600 tỷ đồng, đạt 94% dự toán Hội đồng nhân dân, tăng 6% so với năm 2009.

Tổng vốn huy động ước tăng 29,6% so cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay tăng 13,3% so cùng kỳ.

Về đăng ký kinh doanh: 1.571 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới với vốn đăng ký 6.281 tỷ đồng và 13.524 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp. Đầu tư nước ngoài: đã thu hút thêm được 977 triệu đô la Mỹ; gồm: 104 dự án mới với số vốn là 413 triệu đô la Mỹ và 135 lượt dự án bổ sung vốn với số vốn tăng thêm là 563 triệu đô la Mỹ.

b) Về bảo đảm an sinh xã hội

Hoạt động chăm sóc người có công, các đối tượng xã hội, chăm sóc bảo vệ trẻ em tiếp tục được duy trì và mở rộng. Hoàn thành chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 theo kế hoạch; xây dựng chuẩn nghèo mới của tỉnh giai đoạn 2011-2015. Giải quyết việc làm cho 57.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 60%, trong đó có 45% lao động đã qua đào tạo nghề.

Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân: tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98,7%; tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 88,29%. Công tác y tế dự phòng, kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được phối hợp chỉ đạo, triển khai các biện pháp dự phòng tích cực, không để dịch bệnh và các vụ ngộ độc lớn xảy ra, kịp thời khống chế, đẩy lùi và hạn chế một số bệnh dịch nguy hiểm.

Các hoạt động văn hóa - thông tin tập trung tuyên truyền về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, các biện pháp về bình ổn thị trường, phục hồi tăng trưởng kinh tế. Triển khai thực hiện tốt các ngày lễ lớn.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí về đánh giá những hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2010 như báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu.

2. Về nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

a) Mục tiêu tổng quát

Tập trung mọi nguồn lực nhằm ổn định kinh tế; trên cơ sở đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2010 gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ - công nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; nâng cao hiệu quả công tác lãnh sự và xúc tiến thương mại; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; tăng cường ổn định chính trị xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

b) Các chỉ tiêu chủ yếu

- Chỉ tiêu kinh tế

+ Tổng sản phẩm trong tỉnh (GGP) tăng 14,5% so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế của tỉnh năm 2011 là công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với tỉ lệ tương ứng là 62,8% - 33,2% - 4%. GDP bình quân đầu người dự kiến khoảng 36,1 triệu đồng.

+ Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20 - 21%, nông lâm ngư nghiệp tăng 4,5-5% và GDP dịch vụ tăng 25-26% so với năm 2010.

+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 30% so với năm 2010.

+ Kim ngạch xuất khẩu tăng 21% so với năm 2010.

+ Tổng thu ngân sách đạt 21.000 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách đạt 7.500 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 3.500 tỷ đồng.

+ Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên 1 tỷ đôla Mỹ.

- Chỉ tiêu xã hội

+ Tỷ lệ trường trung, tiểu học phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 48%.

+ Tiếp tục duy trì mức sinh thay thế một cách vững chắc.

+ Tạo việc làm cho trên 44.000 lao động.

+ Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5% - 2% so với đầu năm.

+ Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống 13,8%.

- Các chỉ tiêu về môi trường

+ Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95,6%.

+ Tỷ lệ dân số thành thị sử dụng nước sạch trên 96%.

+ Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt: 100%.

+ Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý đạt 86%.

+ Tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom xử lý đạt: 94%.

+ Tỷ lệ khu công nghiệp hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt 100%.

+ Tỷ lệ che phủ cây công nghiệp và cây lâu năm đạt 56,6%.

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất định hướng và giải pháp phát triển ngành và lĩnh vực năm 2011 theo nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp sau:

- Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phục vụ xuất khẩu nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng, mở rộng sản xuất kinh doanh, làm tiền đề cho những năm tiếp theo của kế hoạch 5 năm.

- Có chế độ ưu đãi, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, công nhân và người thu nhập thấp. Các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan triển khai trước mắt 3 dự án nhà ở xã hội, đảm bảo về quy mô và kiến trúc đô thị; quy hoạch gắn khu nhà ở với phát triển khu đô thị và khu công nghiệp.

- Xây dựng cơ chế xã hội hóa đầu tư xử lý chất thải rắn các khu đô thị. Tiếp tục xử lý triệt để các cơ sở nằm trong danh sách gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không hoàn thành đúng tiến độ và vẫn đang tiếp tục gây ô nhiễm.

- Thực hiện tốt các chương trình, dự án và các chính sách đã ban hành về an sinh xã hội; hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo. Huy động nhiều nguồn lực tiếp tục chăm lo cho các đối tượng chính sách.

- Thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, xóa nghèo bền vững; quan tâm, giúp đỡ các hộ cận nghèo nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ hộ tái nghèo.

- Nắm chắc tình hình, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, tồn đọng kéo dài.

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao hiểu biết pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động; kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động ở các doanh nghiệp.

Điều 2. Trên cơ sở các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng các kế hoạch, chương trình cụ thể nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên phối hợp vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII - kỳ họp thứ 18 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2010/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2010/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2010/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND7 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND7 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/2010/NQ-HĐND7
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND7 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND7 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương