Nghị quyết 24/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2012/NQ-HĐND điều chỉnh Chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lào Cai

Nghị quyết 24/2012/NQ-HĐND điều chỉnh Chính sách đầu tư xây dựng đường đã được thay thế bởi Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND xây dựng đường xây dựng nông thôn mới Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 21/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2012/NQ-HĐND điều chỉnh Chính sách đầu tư xây dựng đường


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH L
À
O CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2012/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BHKĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 06/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; Báo cáo thẩm tra số 72/BC- HĐND ngày 05/12/2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí việc điều chỉnh, bổ sung Chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Áp dụng để đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gồm các loại đường: Đường từ xã tới các thôn bản hoặc đường nối liền các thôn, bản; đường trục thôn xóm; đường trục chính nội đồng; đường ngõ, xóm.

2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng mở mới và nâng cấp đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung chính sách:

Sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về bê tông hoá mặt đường giao thông nông thôn quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách đầu tư xây dựng đường Giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, cụ thể như sau:

a) Phần ngân sách tỉnh:

- Hỗ trợ 100% xi măng hoặc nhựa đường, các loại ống cống và vận chuyển đến địa điểm tập kết (mà ô tô vào được) của tuyến đường đã được xã, huyện đăng ký với tỉnh thực hiện thi công trong năm kế hoạch. Hỗ trợ 100% xi măng đối với đường ngõ, xóm có từ 10 hộ trở lên, chiều rộng mặt đường tối thiểu l,5m.

- Hỗ trợ người dân trực tiếp tham gia lao động làm đường như sau: Đối với xã vùng 3 hoặc thôn vùng 3 thuộc xã vùng 2 là 30 triệu đồng/km; đối với xã vùng 2 là 20 triệu đồng/km; đối với xã vùng 1 là 10 triệu đồng/km.

- Hỗ trợ lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật; thiết kế, giám sát, hướng dẫn thi công, lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công là 2,5 triệu đồng/km.

- Hỗ trợ là 1,1 triệu đồng/cống bao gồm: Lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật; thiết kế, giám sát, hướng dẫn thi công, lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công.

- Đối với các xã đặc biệt khó khăn theo Chương trình 135 giai đoạn 2 và Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015; các xã biên giới; các xã của các huyện nghèo thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ toàn bộ (100%) phần khối lượng đối với: Vật liệu móng đường, vật liệu làm đường bê tông xi măng (cát, đá hoặc sỏi) và vật liệu xây dựng cống (thép, đá hộc, xi măng, cát xây và trát) đến địa điểm tập kết mà xe ô tô vào được.

- Đối với các xã còn lại (trừ các xã thuộc diện đã nêu ở phần trên): Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% phần khối lượng đối với: Vật liệu móng đường, vật liệu làm đường bê tông xi măng (cát, đá hoặc sỏi) và vật liệu xây dựng cống (thép, đá hộc, xi măng, cát xây và trát) đến địa điểm tập kết mà xe ô tô vào được.

b) Phần ngân sách cấp huyện:

- Thực hiện đối với công tác lu lèn móng đường toàn bộ các tuyến đường (kể cả các tuyến được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% vật liệu).

- Hỗ trợ 50% phần khối lượng còn lại đối với các xã đã được tỉnh hỗ trợ 50% để thực hiện thông qua việc huy động các nguồn lực kết hợp với ngân sách của huyện.

c) Nhân dân thực hiện:

- Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn lập kế hoạch chi tiết vận động, huy động nhân dân bàn bạc để tự giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiện triển khai thi công tuyến đường theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả vốn đầu tư.

- Vận chuyển vật liệu được hỗ trợ (xi măng + vật liệu khác) từ địa điểm tập kết vào công trình (đoạn ô tô không vào được).

- Khuyến khích các xã huy động các nguồn lực để có thể gia cố rãnh dọc thoát nước hai bên đường và xây dựng, hoàn thiện công trình phòng hộ như cọc tiêu, biển báo, tường phòng hộ, cây xanh... trên các tuyến đường.

- Đối với đường ngõ, xóm: Các hộ gia đình tự hoàn thiện nền đường và tự thi công móng, mặt đường ngõ, xóm theo tiêu chuẩn quy định.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khoá XIV thông qua ngày 13/12/2012, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua và bãi bỏ Điểm b, Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách đầu tư xây dựng đường Giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2012
Ngày hiệu lực23/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2012/NQ-HĐND điều chỉnh Chính sách đầu tư xây dựng đường


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 24/2012/NQ-HĐND điều chỉnh Chính sách đầu tư xây dựng đường
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu24/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýPhạm Văn Cường
       Ngày ban hành14/12/2012
       Ngày hiệu lực23/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 24/2012/NQ-HĐND điều chỉnh Chính sách đầu tư xây dựng đường

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2012/NQ-HĐND điều chỉnh Chính sách đầu tư xây dựng đường