Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND bãi bỏ mức thu phí thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông, phí thi nghề phổ thông quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND bãi bỏ mức phí thi tốt nghiệp phổ thông bổ túc phổ thông phí thi nghề phổ thông Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2014/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 09 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NỘI DUNG MỨC THU PHÍ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, PHÍ THI NGHỀ PHỔ THÔNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1, KHOẢN 3, KHOẢN 4, ĐIỀU 2 NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2008/NQ-HĐND NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số: 5162/TTr-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2014 về việc bãi bỏ nội dung mức thu phí thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông, phí thi nghề phổ thông quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ nội dung mức thu phí thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông, phí thi nghề phổ thông quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Kinh phí tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre được bảo đảm từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Kiểm toán NN khu vực IX;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Bến Tre;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, GD&ĐT, Tư pháp, Cục thuế, Thanh tra, Kho bạc Nhà nước;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng CT HĐND tỉnh (07 bản);
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2014
Ngày hiệu lực19/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND bãi bỏ mức phí thi tốt nghiệp phổ thông bổ túc phổ thông phí thi nghề phổ thông Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND bãi bỏ mức phí thi tốt nghiệp phổ thông bổ túc phổ thông phí thi nghề phổ thông Bến Tre
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu24/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýNguyễn Thành Phong
       Ngày ban hành09/12/2014
       Ngày hiệu lực19/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND bãi bỏ mức phí thi tốt nghiệp phổ thông bổ túc phổ thông phí thi nghề phổ thông Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND bãi bỏ mức phí thi tốt nghiệp phổ thông bổ túc phổ thông phí thi nghề phổ thông Bến Tre

           • 09/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực