Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh Kon Tum năm 2013

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND quyết toán ngân sách phân bổ kết dư ngân sách Kon Tum 2013


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2014/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ KẾT DƯ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 65, 67 Chương VII Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 12/11/2014 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 với các nội dung chủ yếu sau:

I. Tổng Quyết toán ngân sách địa phương năm 2013

1. Tổng thu ngân sách địa phương:

8.571.873.052.368 đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương:

8.534.736.311.573 đồng

3. Kết dư ngân sách địa phương:

37.136.740.795 đồng

II. Quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 (sau khi loại trừ số bổ sung chuyển giao trợ cấp từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện và cấp huyện bổ sung cho cấp xã):

1. Tổng thu ngân sách địa phương:

6.296.381.216.118 đồng

- Thu cân đối ngân sách:

5.920.846.512.012 đồng

- Thu quản lý qua ngân sách:

375.534.704.106 đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương:

6.259.244.475.323 đồng

- Chi cân đối ngân sách:

5.883.709.771.217 đồng

- Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách:

375.534.704.106 đồng

3. Kết dư­ ngân sách địa phương:

37.136.740.795 đồng

- Nguồn cân đối ngân sách địa phương:

37.136.740.795 đồng

- Nguồn thu quản lý qua ngân sách:

0 đồng

III. Quyết toán ngân sách tỉnh năm 2013

1. Tổng thu ngân sách tỉnh:

5.270.957.511.069 đồng

- Thu cân đối ngân sách:

4.949.595.262.271 đồng

- Thu quản lý qua ngân sách:

321.362.248.798 đồng

2. Tổng chi ngân sách tỉnh:

5.270.957.511.069 đồng

- Chi cân đối ngân sách:

4.949.595.262.271 đồng

- Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách:

321.362.248.798 đồng

3. Kết dư ngân sách tỉnh:

0 đồng

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2014
Ngày hiệu lực21/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND quyết toán ngân sách phân bổ kết dư ngân sách Kon Tum 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND quyết toán ngân sách phân bổ kết dư ngân sách Kon Tum 2013
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýHà Ban
        Ngày ban hành11/12/2014
        Ngày hiệu lực21/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND quyết toán ngân sách phân bổ kết dư ngân sách Kon Tum 2013

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND quyết toán ngân sách phân bổ kết dư ngân sách Kon Tum 2013

            • 11/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực