Nghị quyết 24/2015/NQ-HĐND8

Nghị quyết 24/2015/NQ-HĐND8 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 24/2015/NQ-HĐND8 quản lý phí cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Bình Dương đã được thay thế bởi Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND9 bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật về phí lệ phí Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2015/NQ-HĐND8 quản lý phí cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/2015/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII – KỲ HỌP THỨ 17 (BẤT THƯỜNG )

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 39/2009/NĐ-CP vật liệu nổ công nghiệp">23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về Vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 39/2009/NĐ-CP vật liệu nổ công nghiệp">23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công thương;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3079/TTr-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 21/BC-HĐND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân được y ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Mức thu phí:

a) Đối với thẩm định giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong hoạt động khai thác khoáng sản:

- Cấp mới giấy phép: 4.000.000 đồng/giấy phép.

- Cấp lại giấy phép: 2.000.000 đồng/giấy phép.

b) Đối với thẩm định giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong thi công công trình xây dựng, giao thông và các công trình khác:

- Cấp mới giấy phép: 3.000.000 đồng/giấy phép.

- Cấp lại giấy phép: 1.000.000 đồng/giấy phép.

3. Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí:

Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp là khoản thu ngân sách Nhà nước. Đơn vị thu phí được trích 75% tổng số phí thu được để trang trải chi phí cho công tác thẩm định cấp giấy phép và tổ chức quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật. Đơn vị thu phí có trách nhiệm nộp 25% tổng số phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.

Điều 2. Giao y ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ hợp thứ 17 (bất thường) thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2015, có hiệu lực sau 10 ngày,kể từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND7 ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-B Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH-HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- Lưu: VT, CV

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2015/NQ-HĐND8

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 24/2015/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/09/2015
Ngày hiệu lực 09/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2015/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 24/2015/NQ-HĐND8 quản lý phí cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 24/2015/NQ-HĐND8 quản lý phí cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Bình Dương
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 24/2015/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Phạm Văn Cành
Ngày ban hành 29/09/2015
Ngày hiệu lực 09/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 24/2015/NQ-HĐND8 quản lý phí cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Bình Dương

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2015/NQ-HĐND8 quản lý phí cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Bình Dương