Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kiêm nhiệm cho người quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao và kinh phí duy trì, tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và Nhà văn hóa ấp, Nhà văn hóa liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ kiêm nhiệm cho người quản lý thiết chế văn hóa Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2018/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KIÊM NHIỆM CHO NGƯỜI QUẢN LÝ CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ KINH PHÍ DUY TRÌ, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO - HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ NHÀ VĂN HÓA ẤP, NHÀ VĂN HÓA LIÊN ẤP, NHÀ VĂN HÓA DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 2563/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn”;

Xét Tờ trình số 2800/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về mức phụ cấp kiêm nhiệm cho người quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao và kinh phí duy trì, tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và Nhà văn hóa ấp, Nhà văn hóa liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ kiêm nhiệm cho người quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao và kinh phí duy trì, tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và Nhà văn hóa ấp, Nhà văn hóa liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

1. Mức hỗ trợ kiêm nhiệm cho người quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao

a) Đối với Ban giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn:

- Giám đốc: Mức hỗ trợ bằng 0,7 lần mức lương cơ sở/tháng.

- Phó Giám đốc: Mức hỗ trợ bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/tháng.

b) Đối với Chủ nhiệm Nhà văn hóa ấp, Nhà văn hóa liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc: Mức hỗ trợ bằng 0,3 lần mức lương cơ sở/tháng.

2. Mức kinh phí duy trì, tổ chức hoạt động

a) Đối với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn: Hỗ trợ 40.000.000 đồng/Trung tâm/năm (không bao gồm kinh phí hỗ trợ Giám đốc, Phó Giám đốc và cộng tác viên của Trung tâm);

b) Đối với Nhà văn hóa ấp, Nhà văn hóa liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc: Hỗ trợ 20.000.000 đồng/Nhà văn hóa/năm (không bao gồm kinh phí hỗ trợ Chủ nhiệm Nhà văn hóa ấp, Nhà văn hóa liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc).

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách cấp huyện và cấp xã hỗ trợ theo phân cấp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2018.

2. Nội dung quy định tại gạch đầu dòng thứ 3 Điểm b Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ n định ngân sách 2017-2020 sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Ki
m tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy; UBND tỉnh;
- Các Sở: VH, TT&DL; Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Báo T
ây Ninh
- Lưu: VT, VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2018
Ngày hiệu lực23/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ kiêm nhiệm cho người quản lý thiết chế văn hóa Tây Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ kiêm nhiệm cho người quản lý thiết chế văn hóa Tây Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu24/2018/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýNguyễn Thành Tâm
       Ngày ban hành12/12/2018
       Ngày hiệu lực23/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ kiêm nhiệm cho người quản lý thiết chế văn hóa Tây Ninh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ kiêm nhiệm cho người quản lý thiết chế văn hóa Tây Ninh

          • 12/12/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 23/12/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực