Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 53/2012/NQ-HĐND quy định về định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết về hoạt động của đội tuyên truyền tỉnh Lai Châu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2019/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 23 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 53/2012/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG VÀ MỨC CHI BỒI DƯỠNG LUYỆN TẬP, BỒI DƯỠNG BIỂU DIỄN CỦA ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn c Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một s điều và bin pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;

Xét Tờ trình số 1052/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu quy định định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biu diễn của đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Báo cáo thẩm tra số 273/BC-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về Quy định định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khóa XIV, Kỳ họp thứ mười thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 02 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính ph
;
- Các bộ: T
ài chính, VH, TT&DL;
- Cục kiểm
tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND,
UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố
;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vũ Văn Hoàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2019
Ngày hiệu lực02/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(13/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết về hoạt động của đội tuyên truyền tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết về hoạt động của đội tuyên truyền tỉnh Lai Châu
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu24/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýVũ Văn Hoàn
       Ngày ban hành23/07/2019
       Ngày hiệu lực02/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (13/08/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết về hoạt động của đội tuyên truyền tỉnh Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết về hoạt động của đội tuyên truyền tỉnh Lai Châu

           • 23/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực