Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016-2021 kèm theo Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND thu hút bác sĩ dược sĩ Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2019/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THU HÚT VÀ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI BÁC SĨ, DƯỢC SĨ GIAI ĐOẠN 2016- 2021 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2015/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 65/Tr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 1 Quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Khóa XI); Báo cáo thẩm tra số 20/BC-VHXH ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016- 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi áp dụng đối với bác sĩ, dược sĩ được tuyển dụng, tiếp nhận và đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về y tế, các cơ sở y tế công lập, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế và các đơn vị sự nghiệp công lập khác có sử dụng bác sĩ, dược sĩ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị của tỉnh), được phân loại theo các nhóm sau:

1. Nhóm 1

a. Trường Cao đẳng Y tế;

b. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; Bệnh viện Tâm thần;

c. Trung tâm Pháp y;

d. Trung tâm Y tế các huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh;

đ. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có sử dụng bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học;

e. Trạm y tế các xã, phường, thị trấn thuộc ba khu vực vùng dân tộc và miền núi (theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) gồm:

- Trạm y tế các xã, thị trấn thuộc các huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh;

- Trạm y tế các xã thuộc huyện Hoài Ân: Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Tường Đông, Ân Tường Tây, Ân Hữu, Ân Nghĩa, Ân Sơn, Bok Tới, Đắk Mang;

- Trạm y tế các xã thuộc huyện Tây Sơn: Bình Thuận, Tây Thuận, Bình Tân, Tây Giang, Tây Phú, Tây Xuân, Vĩnh An;

- Trạm y tế các xã thuộc huyện Phù Cát: Cát Hải, Cát Hưng, Cát Lâm, Cát Sơn, Cát Tài;

- Trạm y tế các xã thuộc huyện Phù Mỹ: Mỹ Đức, Mỹ Châu;

- Trạm y tế xã Hoài Sơn thuộc huyện Hoài Nhơn;

- Trạm y tế xã Phước Thành thuộc huyện Tuy Phước;

- Trạm y tế xã Phước Mỹ, xã đảo Nhơn Châu và phường Bùi Thị Xuân thuộc thành phố Quy Nhơn.

Danh sách các xã, phường, thị trấn thuộc ba khu vực vùng dân tộc và miền núi thay đổi, sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Nhóm 2

a. Khối Văn phòng Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố;

b. Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn;

c. Các Trung tâm: Kiểm soát bệnh tật, Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm, Giám định Y khoa;

d. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố còn lại trừ các huyện tại điểm d khoản 1 Điều 1;

đ. Trạm y tế các xã, phường, thị trấn còn lại trừ các trạm y tế tại điểm e, khoản 1 Điều 1.

3. Nhóm 3

a. Bệnh viện Mắt;

b. Bệnh viện Đa khoa tỉnh”.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016- 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo); TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy; ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND thu hút bác sĩ dược sĩ Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND thu hút bác sĩ dược sĩ Bình Định
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu24/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýNguyễn Thanh Tùng
       Ngày ban hành11/07/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND thu hút bác sĩ dược sĩ Bình Định

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND thu hút bác sĩ dược sĩ Bình Định

          • 11/07/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/08/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực