Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2017 về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2017 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Thái Nguyên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Sau khi xem xét Báo cáo số 319/BC-UBND ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Xét Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, nhất là các ngành, lĩnh vực trọng tâm; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện nền tảng cho tăng trưởng chất lượng, hiệu quả và sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 khóa XII. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

a) Các chỉ tiêu kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP): 10,5%

- GRDP bình quân đầu người: 74 triệu đồng/người.

- Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN: 645.700 tỷ đồng, tăng 13%.

- Kim ngạch xuất khẩu: 25.000 triệu USD, tăng 8,7%.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 13.112 tỷ đồng.

- Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5% so với năm 2017.

+ Sản lượng lương thực có hạt đạt: 435 nghìn tấn.

+ Giá trị sản phẩm/ha đất trồng trọt đạt: 95 triệu đồng/ha.

+ Diện tích trồng rừng mới trên địa bàn: 3.545ha.

+ Diện tích trồng chè mới và trồng lại: 776ha.

b) Các chỉ tiêu xã hội

- Mức giảm tỷ xuất sinh thô trong năm: 0,1‰.

- Tạo việc làm mới tăng thêm trong năm 15.000 lao động.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% so với năm 2017.

- Giảm trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới: 12%.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 98,1%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 65%.

- Chỉ tiêu về văn hóa:

+ Gia đình đạt chuẩn văn hóa: 88,5%.

+ Xóm, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa: 70%.

+ Cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: 90%.

c) Các chỉ tiêu về môi trường

- Ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng trên 50%.

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 91%.

- Tỷ lệ số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh: 72%.

3. Nhiệm vụ và các giải pháp phát triển ngành, lĩnh vực

a) Về kinh tế

Phát triển công nghiệp - xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội: Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; áp dụng hiệu quả các cơ chế đầu tư mới, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển hạ tầng du lịch, thương mại, đô thị, trọng tâm là phát triển khu du lịch Hồ Núi Cốc, khu đô thị hai bên bờ Sông Cầu, sân golf, khu nhà ở xã hội, xây dựng thiết chế công đoàn, các khu dịch vụ; ưu tiên nguồn vốn ngân sách kết hợp với nguồn vận động ứng trước tiền thuê đất nộp một lần để đầu tư khu công nghiệp Sông Công 2.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; kiểm tra đôn đốc các địa phương hoàn thiện các tiêu chí về quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị; trong đó trọng tâm là dự án đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, đô thị thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trung tâm đô thị của các huyện trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng hệ thống mạng lưới phân phối, liên kết giữa thị trường các tỉnh trong vùng, nhằm cung cấp nguyên liệu cho sản xuất chế biến hàng nông, lâm, thuỷ sản, hàng công nghiệp tiêu dùng phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Thực hiện các giải pháp quản lý giá, thị trường; tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, trốn thuế, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; giám sát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm, giảm thiểu tình trạng lây lan dịch bệnh; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Triển khai hiệu quả Đề án cải thiện môi trường đầu tư và Hội nhập quốc tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020; trong đó làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại mỗi đơn vị; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Cụ thể hóa kế hoạch hành động hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, thể hiện rõ hơn nữa vai trò kiến tạo và sự cam kết mạnh mẽ của chính quyền các cấp và UBND tỉnh đối với doanh nghiệp hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu trong nội ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ trong nông nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, tạo vùng nguyên liệu sản xuất hàng hóa, phát triển theo vùng, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Định hướng phát triển các mô hình hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển kinh tế đồi rừng, nâng cao chất lượng và thương hiệu chè, ứng dụng khoa học công nghệ cao theo vùng sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ an toàn đạt tiêu chuẩn.

Tập trung xây dựng và triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Phân bổ nguồn lực theo đúng nguyên tắc, tiêu chí đảm bảo công khai và có trọng tâm, trọng điểm; phấn đấu năm 2018 có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phối hợp chặt chẽ giữa ngành và các địa phương, chỉ đạo hướng dẫn các xã phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Khuyến khích xây dựng các hợp tác xã, tổ hợp tác, các doanh nghiệp ở nông thôn theo mô hình sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản giữa nông dân - hợp tác xã (tổ hợp tác) - nhà khoa học - doanh nghiệp - Nhà nước.

b) Về lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, gắn việc phát triển quy mô trường lớp hợp lý với việc nâng cao chất lượng giáo dục. Tạo chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; đổi mới quản lý giáo dục, tập trung quản lý theo các quy định chuẩn, chú trọng các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục nhằm huy động trí tuệ và vật chất của xã hội phát triển giáo dục và đào tạo.

Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động khoa học và công nghệ. Tập trung các nguồn lực để triển khai các định hướng phát triển khoa học công nghệ, trong đó cụ thể hóa nội dung hợp tác phát triển với Đại học Thái Nguyên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sáng tạo, ứng dụng các sáng kiến nâng cao năng suất lao động trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, quản lý nhà nước.

Định hướng công tác thông tin, truyền thông vào việc tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và nhà nước; định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; thực hiện vai trò phản biện xã hội để có biện pháp kịp thời xử lý những tồn tại, vướng mắc gây bức xúc trong nhân dân và cộng đồng xã hội. Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản. Tăng cường lãnh đạo, quản lý nhà nước và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin truyền thông.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm sinh và ngăn ngừa mất cân bằng giới tính. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, sự ủng hộ và tham gia của nhân dân về an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, chú trọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công. Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả đề án phát triển nghề công tác xã hội; đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi; đề án trợ giúp Người khuyết tật; đề án trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, dựa vào cộng đồng. Thực hiện kịp thời chính sách sử dụng lao động thuộc các hộ nghèo, cận nghèo, ở vùng nông thôn vào làm việc tại các nhà máy tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn, trong đó có Nhà máy Samsung. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020.

Xây dựng, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc. Khuyến khích sáng tạo các tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật có giá trị, tư tưởng nghệ thuật cao. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bảo đảm việc thực hiện các quyền trẻ em. Phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao thể chất của con người Việt Nam. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8.

Thực hiện các giải pháp gắn du lịch với dịch vụ, thực hiện đầu tư xây dựng sân golf, các khu dịch vụ nghỉ dưỡng sinh thái; gắn du lịch với khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương về sinh thái, văn hóa lịch sử, tâm linh và chọn khu du lịch Hồ Núi Cốc và khu du lịch lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hoá làm điểm đột phá.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tập trung triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng An toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020; Đề án “Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tăng cường công tác quản lý về đất của các cơ sở thờ tự, tôn giáo trên địa bàn và đảm bảo các hoạt động tôn giáo trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

c) Về xây dựng chính quyền

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại nói chung và hội nhập quốc tế nói riêng; gắn các hoạt động ngoại giao với các hoạt động hợp tác kinh tế nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; thực hiện

có hiệu quả công tác đối ngoại trên cả 3 lĩnh vực ngoại giao chính trị, kinh tế và văn hóa; phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của các cấp, các ngành, các tổ chức, nhân dân bao gồm cả cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số quản trị hành chính công, xây dựng Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh và huyện.

Thực hiện tốt các quy định về công tác quản lý, tổ chức bộ máy, cán bộ và tổ chức thi tuyển, quản lý, sử dụng công chức, viên chức. Tăng cường quản lý nhà nước trong thực hiện thi đua, khen thưởng.

d) Về lĩnh vực nội chính

Tổ chức thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí; trong đó thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong chiến lược của quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch hành động của tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ngăn ngừa và phát hiện kịp thời những sai phạm trong quản lý kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác củng cố quốc phòng và an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh với phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập; đẩy mạnh trấn áp các hoạt động tội phạm, đảm bảo trật tự kỷ cương xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện công tác diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2018. Mở rộng các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở và có giải pháp xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.

Tăng cường các hoạt động phòng chống tội phạm, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội; quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo trật tự kỷ cương xã hội, trật tự an toàn giao thông.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Xuân Hòa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực08/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2017 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2017 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Thái Nguyên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýBùi Xuân Hòa
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực08/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2017 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2017 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Thái Nguyên

            • 08/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực