Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2018 về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2018 kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương Yên Bái


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 08 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 ÷ 2020 - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Văn bản số 6900/BKHĐT-TH ngày 28/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nguyên tắc, tiêu chí sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn tại các bộ, ngành, địa phương;

Xét Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 03/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 ÷ 2020 - Nguồn vốn ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 với nội dung cụ thể như sau:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 sau khi điều chỉnh, bổ sung là 4.721.192 triệu đồng (tăng 40.000 triệu đồng so với Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh), trong đó:

1. Kế hoạch vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 là 3.471.192 triệu đồng, bao gồm:

a) Nguồn trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ: 2.403.192 triệu đồng.

b) Nguồn sử dụng đất: 1.000.000 triệu đồng.

c) Nguồn xổ số kiến thiết: 68.000 triệu đồng.

2. Các nguồn vốn tỉnh giao tăng thêm (ngoài số vốn đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT): 1.250.000 triệu đồng, gồm:

a) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.210.000 triệu đồng.

b) Nguồn xổ số kiến thiết: 40.000 triệu đồng.

Điều 2. Phân bổ chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương (bao gồm điều chỉnh, cơ cấu vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương một số dự án) 4.721.192 triệu đồng giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

1. Kế hoạch vốn năm 2016 đã giao là 658.400 triệu đồng.

2. Kế hoạch vốn năm 2017 đã giao là 804.090 triệu đồng.

3. Kế hoạch vốn còn lại (bao gồm số vốn điều chỉnh và 10% dự phòng kế hoạch trung hạn - nguồn vốn ngân sách địa phương được phép sử dụng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 6900/BKHĐT-TH ngày 28/9/2018) phân bổ trong giai đoạn 2018 - 2020 là 3.258.702 triệu đồng, gồm:

a) Ngân sách cấp huyện: 1.092.218 triệu đồng.

Giao các huyện, thị xã, thành phố phân bổ chi tiết cho các công trình, dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định tại Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

b) Ngân sách cấp tỉnh: 2.166.484 triệu đồng, phân bổ chi tiết như sau:

- Trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách địa phương: 130.068 triệu đồng.

- Trích quỹ phát triển đất, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: 120.400 triệu đồng.

- Chi hỗ trợ các quỹ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng.

- Chi xây dựng cơ bản: 1.915.016 triệu đồng, trong đó:

+ Bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành: 93.242 triệu đồng.

+ Bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA: 143.284 triệu đồng.

+ Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp trong giai đoạn 2019 - 2020: 576.172 triệu đồng.

+ Bố trí cho các dự án thuộc Đ án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp học: 51.500 triệu đồng.

+ Bố trí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; Đề án giao thông nông thôn; hỗ trợ xây dựng Trụ sở các xã, phường, thị trấn: 64.000 triệu đồng.

+ Bố trí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: 5.000 triệu đồng.

+ Bố trí thực hiện chính sách thu hút đầu tư: 6.000 triệu đồng.

+ Bố trí vốn cho các dự án đã khởi công mới trong kế hoạch năm 2018: 171.156 triệu đồng.

+ Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới trong kế hoạch năm 2019: 433.641 triệu đồng.

+ Số vốn còn lại là 371.021 triệu đồng (dự kiến bố trí cho các dự án đang thực hiện cần điều chỉnh, bổ sung để tăng hiệu quả đầu tư; bố trí cho các dự án quan trọng, cấp thiết dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2019 - 2020 và bố trí thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định): Danh mục và mức vốn phân bổ chi tiết cho từng dự án sẽ được xem xét, thông qua theo quy định hiện hành của Nhà nước và đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí theo Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Chi tiết phân bổ như các phụ lục kèm theo)

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2019 - 2020, giao Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn của các công trình, dự án trên cơ sở không làm thay đổi tổng nguồn vốn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Hằng năm, căn cứ số vốn chính thức được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phân bổ, giao Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn đảm bảo theo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
-
y ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2018
Ngày hiệu lực08/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2018 kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2018 kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương Yên Bái
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhạm Thị Thanh Trà
        Ngày ban hành08/12/2018
        Ngày hiệu lực08/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2018 kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2018 kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương Yên Bái

            • 08/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực