Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2019 chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã Yên Bái


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TỈNH YÊN BÁI, GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 14 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điu chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030;

Xét Tờ trình s 100/TTr-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021; Báo cáo thẩm tra số 65/BC-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cụ thể như sau:

1. Huyện Văn Chấn

- Điều chỉnh nguyên trạng 77,475 km2 diện tích tự nhiên và 37.018 người của 06 xã, 01 thị trấn thuộc huyện Văn Chấn, bao gồm: Xã Phù Nham, xã Sơn A, xã Hnh Sơn, xã Phúc Sơn, xã Thanh Lương, xã Thạch Lương và thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ vào thị xã Nghĩa Lộ.

- Huyện Văn Chấn sau khi điều chnh:

+ Diện tích tự nhiên: 1.129,897 km2.

+ Dân số trung bình: 116.804 người.

+ Đơn vị hành chính trực thuộc: Có 24 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 22 xã và 02 thị trấn (Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn có 21 xã và 03 thị trấn).

+ Địa giới hành chính: Phía Đông giáp huyện Văn Yên và huyện Trấn Yên; phía Tây giáp huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ; phía Nam giáp tỉnh Sơn La và tnh Phú Thọ; phía Bắc giáp huyện Mù Cang Chải.

2. Thị xã Nghĩa Lộ

- Tiếp nhận nguyên trạng 77,475 km2 diện tích tự nhiên và 37.018 người của 06 xã, 01 thị trấn thuộc huyện Văn Chấn (xã Phù Nham, xã Sơn A, xã Hạnh Sơn, xã Phúc Sơn, xã Thanh Lương, xã Thạch Lương và thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ) về thị xã Nghĩa Lộ quản lý để mở rộng địa giới hành chính thị xã Nghĩa Lộ.

- Thị xã Nghĩa Lộ sau điều chnh, mở rộng:

+ Diện tích tự nhiên: 107,78 km2.

+ Dân số trung bình: 68.206 người.

+ Đơn vị hành chính trực thuộc: Có 14 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 04 phường (phường Trung Tâm, Phường Cầu Thia, phường Tân An, phường Pú Trạng); 09 xã (xã Nghĩa Phúc, xã Nghĩa An, xã Nghĩa Lợi, xã Phù Nham, xã Sơn A, xã Hạnh Sơn, xã Phúc Sơn, xã Thanh Lương, xã Thạch Lương) và 01 thị trấn (thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ). Sau khi điều chỉnh về thị xã Nghĩa Lộ, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ chuyển thành xã Nghĩa Lộ theo quy định của pháp luật.

+ Địa giới hành chính: Phía Đông giáp xã Sơn Thịnh và xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn; phía Tây giáp xã Túc Đán, xã Pá Lau và xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu; phía Nam giáp xã Pá Hu và xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu; phía Bắc giáp xã Nghĩa Sơn, xã Nậm Lành, xã Sơn Lương, xã Suối Quyền và thị trấn nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn.

Điều 2. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau:

1. Huyện Văn Yên

a) Sáp nhập xã Yên Hưng và xã Yên Thái để thành lập xã mi:

- Tên đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp: Xã Yên Thái.

- Thuộc khu vực: Miền núi.

- Diện tích tự nhiên: 45,09 km2.

- Dân số trung bình: 4.724 người.

- Địa giới hành chính: Phía Đông giáp xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình và xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên; phía Tây giáp sông Hồng, xã Yên Hợp và thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên; phía Nam giáp xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên; phía Bắc giáp xã Ngòi A, huyện Văn Yên.

- Trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị: Tại xã Yên Thái hiện nay.

b) Sáp nhập xã Hoàng Thắng và xã Xuân Ái để thành lập xã mới:

- Tên đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp: Xã Xuân Ái.

- Thuộc khu vực: Miền núi.

- Diện tích tự nhiên: 36,50 km2.

- Dân strung bình: 5.698 người.

- Địa giới hành chính: Phía Đông giáp sông Hồng và xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên; phía Tây giáp xã Yên Phú và xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên; phía Nam giáp xã Kiên Thành và xã Quy Mông, huyện Trấn Yên; phía Bắc giáp sông Hồng, xã Yên Hưng và xã Yên Hợp, huyện Văn Yên.

- Trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính tr: Tại xã Xuân Ái hiện nay.

2. Huyện Yên Bình

a) Sáp nhập xã Tích Cốc và xã Cảm Nhân để thành lập xã mới:

- Tên đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp: Xã Cảm Nhân.

- Thuộc khu vực: Miền núi.

- Diện tích tự nhiên: 44,26 km2.

- Dân số trung bình: 8.740 người.

- Địa giới hành chính: Phía Đông giáp xã Bằng Cốc và xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; phía Tây giáp xã Xuân Long, xã Ngọc Chấn và xã Phúc Ninh huyện Yên Bình; phía Nam giáp xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình; phía Bắc giáp thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

- Trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị: Tại xã Cảm Nhân hiện nay.

b) Sáp nhập xã Văn Lãng và xã Phú Thịnh để thành lập xã mới:

- Tên đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp: Xã Phú Thnh.

- Thuộc khu vực: Miền núi.

- Diện tích tự nhiên: 22,42 km2.

- Dân strung bình: 5.206 người.

- Địa giới hành chính: Phía Đông giáp xã Thnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tnh Phú Thọ; phía Tây giáp xã Văn Tiến và xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái; phía Nam giáp xã Đan Hà và xã Hậu Bổng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; phía Bắc giáp thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

- Trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị: Tại xã Phú Thịnh hiện nay.

3. Huyện Trấn Yên

Sáp nhập xã Minh Tiến và xã Y Can để thành lập xã mới:

- Tên đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp: Xã Y Can.

- Thuộc khu vực: Miền núi.

- Diện tích tự nhiên: 42,30 km2.

- Dân số trung bình: 4.750 người.

- Địa giới hành chính: Phía Đông giáp xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái và xã Nga Quán, huyện Trấn Yên; phía Tây giáp xã Kiên Thành và xã Quy Mông, huyện Trấn Yên; phía Nam giáp xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái và xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên; phía Bắc giáp xã Việt Thành và thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên.

- Trụ slàm việc của các cơ quan, tchức trong hệ thống chính trị: Tại xã Y Can hiện nay.

4. Thành phố Yên Bái

a) Sáp nhập xã Văn Phú và xã Văn Tiến để thành lập xã mới:

- Tên đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp: Xã Văn Phú.

- Thuộc khu vực: Miền núi.

- Diện tích tự nhiên: 13,73 km2.

- Dân số trung bình: 4.587 người.

- Địa giới hành chính: Phía Đông giáp xã Văn Lãng và xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình; phía Tây giáp phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái; phía Nam giáp sông Hồng và xã Hậu Bổng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; phía Bắc giáp xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái.

- Trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị: Tại xã Văn Phú hiện nay.

b) Sáp nhập xã Phúc Lộc và xã Giới Phiên để thành lập xã mới:

- Tên đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp: Xã Giới Phiên.

- Thuộc khu vực: Miền núi.

- Diện tích tự nhiên: 11,24 km2.

- Dân strung bình: 3.129 người.

- Địa giới hành chính: Phía Đông giáp xã Minh Quân, huyện Trấn Yên; phía Tây giáp phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái và xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên; phía Nam giáp xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên; phía Bắc giáp sông Hồng.

- Trụ slàm việc của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị: Tại xã Giới Phiên hiện nay.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Th
ường trực Tỉnh ủy;
- Thường tr
c Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân t
nh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ qu
c Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đạ
i biểu HĐND tnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph
;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND t
nh;
- Lưu: VT, CVpc.

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2019
Ngày hiệu lực31/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2019 chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2019 chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã Yên Bái
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhạm Thị Thanh Trà
        Ngày ban hành31/07/2019
        Ngày hiệu lực31/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2019 chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2019 chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã Yên Bái

            • 31/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực