Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2009 phê chuẩn Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2010

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2009 chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND Lào Cai 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 17 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Sau khi xem xét Tờ trình số 14/TTr-TTHĐND ngày 10/12/2009 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2010 của HĐND tỉnh Lào Cai và ý kiến của các Đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2010 của HĐND tỉnh Lào Cai gồm 17 Nghị quyết (có danh mục cụ thể kèm theo):

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Cơ quan soạn thảo, trình dự thảo Nghị quyết nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về thời hạn gửi dự thảo Nghị quyết đến UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh.

2. UBND tỉnh đổi mới quy trình chuẩn bị, dành thời gian hợp lý để thảo luận, xem xét các dự thảo Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

3. Các Ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo, cơ quan trình dự thảo Nghị quyết để nâng cao chất lượng thẩm tra; các Tổ Đại biểu HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh dành thời gian thoả đáng để nghiên cứu, tổ chức thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

4. Thường trực HĐND tỉnh có biện pháp bảo đảm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nghị quyết, bảo đảm để các dự thảo Nghị quyết trình thông qua phải được chuẩn bị kỹ về nội dung và kỹ thuật văn bản.

Điều 3: HĐND tỉnh Lào Cai giao

- Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Trong trường hợp cần thiết, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh điều chỉnh chương trình và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Sùng Chúng

 

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2010

(Ban hành kèm theo nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/12/2009)

Số TT

Tên văn bản

Cơ quan trình

Cơ quan thẩm tra

Thời điểm thông qua

1

Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; định hướng phát triển 6 tháng cuối năm 2010.

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 18

2

Nghị quyết điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010.

UBND tỉnh

Ban KT-NS

Kỳ họp thứ 18

3

Nghị quyết về chức danh, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai.

UBND tỉnh

Ban KT-NS

Kỳ họp thứ 18

4

Nghị quyết phê chuẩn cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các xã nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010 - 2020 theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP bằng nguồn lực của tỉnh (trừ 03 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP).

UBND tỉnh

Ban KT-NS

Kỳ họp thứ 18

5

Nghị quyết phê duyệt cơ chế, chính sách xây dựng và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai.

UBND tỉnh

UBND tỉnh

Kỳ họp thứ 18

6

Nghị quyết về thu phí đảm bảo vệ sinh môi trường, phí đảm bảo an ninh trật tự đối với các hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai.

UBND tỉnh

UBND tỉnh

Kỳ họp thứ 18

7

Nghị quyết về chính sách phát triển lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

UBND tỉnh

UBND tỉnh

Kỳ họp thứ 18

8

Nghị quyết về thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

UBND tỉnh

UBND tỉnh

Kỳ họp thứ 18

9

Nghị quyết về kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp.

TT.HĐND tỉnh

 

Kỳ họp thứ 18

10

Nghị quyết về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 19

11

Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2009.

UBND tỉnh

Ban KT-NS

Kỳ họp thứ 19

12

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách năm 2011.

UBND tỉnh

Ban KT-NS

Kỳ họp thứ 19

13

Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2011.

UBND tỉnh

Ban KT-NS

Kỳ họp thứ 19

14

Nghị quyết phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp, thông qua tổng biên chế hành chính năm 2011.

UBND tỉnh

Ban PC

Kỳ họp thứ 19

15

Nghị quyết về chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2011.

TT.HĐND tỉnh

 

Kỳ họp thứ 19

16

Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2011.

TT.HĐND tỉnh

 

Kỳ họp thứ 19

17

Nghị quyết về kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp.

TT.HĐND tỉnh

 

Kỳ họp thứ 19

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2009
Ngày hiệu lực16/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2009 chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND Lào Cai 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2009 chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND Lào Cai 2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýSùng Chúng
        Ngày ban hành17/12/2009
        Ngày hiệu lực16/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2009 chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND Lào Cai 2010

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2009 chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND Lào Cai 2010

           • 17/12/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/12/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực