Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2012 phân bổ biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và các loại hợp đồng lao động năm 2013 của tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2012 phân bổ biên chế công chức năm 2013 Thái Nguyên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

PHÂN BỔ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH, QUYẾT ĐỊNH BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP VÀ CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2013 CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ về quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 22/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 27/11/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và các loại hợp đồng lao động năm 2013 của tỉnh Thái Nguyên; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ biên chế công chức hành chính năm 2013 của tỉnh Thái Nguyên (trên cơ sở tổng số: 2.259 biên chế công chức hành chính được Bộ Nội vụ giao năm 2012) cho các cơ quan, đơn vị như sau:

- Số biên chế công chức hành chính giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng là: 2.257 biên chế (có phụ biểu chi tiết kèm theo).

- Số biên chế công chức hành chính dự phòng: 02 biên chế.

Điều 2. Quyết định tổng số biên chế sự nghiệp và các loại hợp đồng lao động năm 2013 tỉnh Thái Nguyên là:

- Tổng số biên chế sự nghiệp: 27.192 biên chế.

Trong đó:

+ Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 20.195 biên chế.

+ Sự nghiệp Y tế: 4.885 biên chế.

+ Sự nghiệp Văn hóa Thông tin - Thể thao: 491 biên chế.

+ Sự nghiệp khác: 1.621 biên chế.

- Tổng số hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 442 hợp đồng.

- Tổng số hợp đồng theo Nghị quyết số 04-NQ/TU: 213 hợp đồng.

 (Có Phụ biểu chi tiết kèm theo).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và các loại hợp đồng lao động theo đúng các quy định của pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh biên chế công chức hành chính, số lượng biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động khi có sự biến động giữa các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, phù hợp với tổng biên chế công chức hành chính được Trung ương giao và điều kiện thực tế của địa phương.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

BIỂU CHI TIẾT GIAO BIÊN CHẾ NĂM 2013 TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 24/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Số TT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng cộng

Hành chính

SN Giáo dục và ĐT

SN Y tế

SN Văn hóa TTTT

SN Khác

HĐ NĐ68

HĐ NQ 04- NQ/TU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Tæng sè:

30 106

2 259

20 195

4 885

491

1 621

442

213

1

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

52

41

 

 

 

 

7

4

2

Văn phòng UBND tỉnh

113

59

 

 

 

28

20

6

3

Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh

8

7

 

 

 

 

1

 

4

Ban Chỉ đạo Công tác giải phóng mặt bằng tỉnh

8

3

 

 

 

4

1

 

5

Ban Dân tộc

23

18

 

 

 

 

3

2

6

Sở Ngoại vụ

32

20

 

 

 

7

3

2

7

Sở Nội vụ

105

71

 

 

 

17

11

6

8

Thanh tra tỉnh

49

42

 

 

 

 

3

4

9

Sở Tư pháp

69

27

 

 

 

34

5

3

10

Sở Kế hoạch và đầu tư

59

40

 

 

 

11

4

4

11

Sở Công thương

217

158

 

 

 

32

12

15

12

Sở Giao thông vận tải

110

59

 

 

 

36

9

6

13

Sở Tài nguyên và Môi trường

159

72

 

 

 

73

7

7

14

Sở Xây dựng

75

46

 

 

 

22

2

5

15

TT Phát triển quỹ Nhà - Đất và đầu tư XD hạ tầng kĩ thuật tỉnh Thái Nguyên

22

 

 

 

 

20

2

 

16

Sở Tài chính

74

65

 

 

 

 

3

6

17

Sở Khoa học và Công nghệ

68

37

 

 

 

23

4

4

18

Sở Lao động TB & XH

449

59

 

46

 

306

32

6

19

Sở Nông nghiệp và PTNT

650

285

 

 

 

283

57

25

20

Sở Y tế

4 955

58

 

4 827

 

 

64

6

21

Sở Giáo dục và đào tạo

2 740

57

2 611

 

 

 

72

 

22

Liên minh HTX tỉnh

17

 

 

 

 

14

3

 

23

Đài phát thanh truyền hình

135

 

 

 

130

 

5

 

24

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

309

51

27

 

177

17

32

5

25

Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hoá

40

 

 

 

25

3

12

 

26

Ban Quản lý khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc

22

 

 

 

 

17

5

 

27

Hội Văn nghệ

11

 

 

 

10

 

1

 

28

Hội Đông y

13

 

 

12

 

 

1

 

29

Hội Chữ thập đỏ

11

 

 

 

 

10

1

 

30

Ban QL các KCN T.Nguyên

43

23

 

 

 

16

2

2

31

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính

216

 

214

 

 

 

2

 

32

Trường Cao đẳng y tế

232

 

231

 

 

 

1

 

33

Trường Cao đẳng Sư phạm

170

 

169

 

 

 

1

 

34

Quỹ Phát triển đất

7

 

 

 

 

7

 

 

35

Sở Thông tin và Truyền thông

61

32

 

 

 

21

5

3

36

Hội nhà báo tỉnh Thái Nguyên

7

 

 

 

 

5

2

 

37

Liên hiệp các hội KHKT tỉnh

3

 

 

 

 

3

 

 

38

UBND thành phố Thái Nguyên

3 324

153

3 006

 

46

95

9

15

39

UBND thị xã Sông Công

856

82

716

 

10

38

2

8

40

UBND huyện Đồng Hỷ

1 985

96

1 792

 

11

72

4

10

41

UBND huyện Phú Lương

1 868

97

1 663

 

18

74

6

10

42

UBND huyện Đại Từ

2 700

110

2 464

 

14

92

9

11

43

UBND huyện Phổ Yên

2 238

93

2 056

 

11

65

4

9

44

UBND huyện Phú Bình

2 223

95

2 045

 

12

58

4

9

45

UBND huyện Định Hoá

1 815

97

1 626

 

13

64

5

10

46

UBND huyện Võ Nhai

1 761

104

1 575

 

14

54

4

10

 

Biên chế dự phòng

2

2

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2012
Ngày hiệu lực25/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2012 phân bổ biên chế công chức năm 2013 Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2012 phân bổ biên chế công chức năm 2013 Thái Nguyên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành15/12/2012
        Ngày hiệu lực25/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2012 phân bổ biên chế công chức năm 2013 Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2012 phân bổ biên chế công chức năm 2013 Thái Nguyên

            • 15/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực