Nghị quyết 240/NQ-HĐND

Nghị quyết 240/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 73/2003/NQ-HĐND về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở cấp xã, phường, thị trấn của tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Nghị quyết 240/NQ-HĐND bãi bỏ 73/2003/NQ-HĐND đào tạo bồi bồi dưỡng cán bộ cấp xã Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 240/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 73/2003/NQ-HĐND NGÀY 18/7/2003 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHOÁ XI VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CƠ SỞ CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CỦA TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Điều 16 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 3, Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 11 năm 2004;

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 135/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 1402/TTr-TT HĐND của Thường trực HĐND tỉnh ngày 03 tháng 12 năm 2008 về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 73/2003/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XI về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở cấp xã, phường, thị trấn của tỉnh Sơn La và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 73/2003/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XI về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở cấp xã, phường, thị trấn của tỉnh Sơn La.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- UBND tỉnh tổ chức công bố công khai Nghị quyết này và xem xét bãi bỏ những văn bản cụ thể hoá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/2003/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XI về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở cấp xã, phường, thị trấn của tỉnh Sơn La.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở cấp xã, bản của tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành và các Nghị quyết của HĐND tỉnh có liên quan.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Thường trực, các Ban và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ;
- VP QH, VP CP, VP CT nước;
- Vụ HĐĐB - Quốc hội;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, UB MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT HU, HĐND, UBND huyện, thành phố;
- VP Tỉnh uỷ;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT; 230 b.

CHỦ TỊCH
 Thào Xuân Sùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 240/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu240/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 240/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 240/NQ-HĐND bãi bỏ 73/2003/NQ-HĐND đào tạo bồi bồi dưỡng cán bộ cấp xã Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 240/NQ-HĐND bãi bỏ 73/2003/NQ-HĐND đào tạo bồi bồi dưỡng cán bộ cấp xã Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu240/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýThào Xuân Sùng
        Ngày ban hành08/12/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 240/NQ-HĐND bãi bỏ 73/2003/NQ-HĐND đào tạo bồi bồi dưỡng cán bộ cấp xã Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 240/NQ-HĐND bãi bỏ 73/2003/NQ-HĐND đào tạo bồi bồi dưỡng cán bộ cấp xã Sơn La

            • 08/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực