Nghị quyết 241/NQ-HĐND

Nghị quyết 241/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 241/NQ-HĐND 2019 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Báo cáo số 208/BC-UBND ngày 29/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 620/BC-KTNS ngày 03/12/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Hưng Yên, với các nội dung chủ yếu sau:

Đơn vị: đồng

I.

Tổng thu NSĐP

17.094.855.747.895

1.

Ngân sách cấp tỉnh

8.565.077.948.932

2.

Ngân sách cấp huyện

5.651.070.539.684

3.

Ngân sách xã

2.878.707.259.279

II.

Tổng chi NSĐP

15.737.743.343.997

1.

Ngân sách cấp tỉnh

8.459.996.893.146

2.

Ngân sách cấp huyện

4.939.273.122.946

3.

Ngân sách xã

2.338.473.327.905

III.

Kết dư NSĐP

1.357.112.403.898

1.

Tổng kết dư NSĐP

1.357.112.403.898

-

Ngân sách cấp tỉnh

105.081.055.786

-

Ngân sách cấp huyện

711.797.416.738

-

Ngân sách xã

540.233.931.374

2. Xử lý kết dư

2.1. Kết dư ngân sách cấp tỉnh 105.081.055.786 đồng:

- Đưa vào thu ngân sách năm 2019 là 63.365.055.786 đồng, trong đó bao gồm:

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất (dự toán còn dư của dự án VLAP) 2.900.000.000 đồng (đã phân bổ cho công trình cầu GTNT xã Đoàn Đào huyện Phù Cừ);

+ Thu tiền sử dụng đất khu Đại học Phố Hiến và tiền đặt cọc của các hộ bị hủy kết quả đấu giá năm 2018 là 11.374.500.000 đồng.

+ Tiền bảo vệ đất trồng lúa 6.267.000.000 đồng.

+ Trung ương bổ sung mục tiêu chương trình biến đổi khí hậu 700.000.000 đồng, giảm nghèo bền vững 408.200.000 đồng do không sử dụng hết (năm 2019 đã chuyển trả ngân sách trung ương theo kiến nghị Kiểm toán).

+ 50% số kết dư còn lại vào thu ngân sách năm sau: 41.716.000.000 đồng;

- Trích 50% tương ứng 41.716.000.000 đồng vào thu quỹ dự trữ tài chính tỉnh.

2.2. Kết dư ngân sách cấp huyện, xã 1.252.031.348.112 đồng được đưa toàn bộ vào thu ngân sách năm sau, trong đó huyện, xã có số tăng thu phải dành 50% để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

 (Biểu mẫu số 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61 chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ  Mười thông qua ngày 06/12/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Xuân Tuyên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 241/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu241/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực06/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 241/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 241/NQ-HĐND 2019 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 241/NQ-HĐND 2019 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hưng Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu241/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýĐỗ Xuân Tuyên
        Ngày ban hành06/12/2019
        Ngày hiệu lực06/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 241/NQ-HĐND 2019 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 241/NQ-HĐND 2019 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hưng Yên

            • 06/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực