Nghị quyết 242/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 242/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 242/2019/NQ-HĐND chế độ chi tiếp khách nước ngoài tổ chức hội nghị tỉnh Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 242/2019/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước;

Xét Tờ trình số 621/TTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước; Báo cáo thẩm tra số 621/BC-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày ngày 16 tháng 12 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Xuân Tuyên

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 242/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Hưng Yên; chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị).

2. Đối tượng áp dụng:

a) Ủy ban nhân dân;

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

c) Các tổ chức chính trị - xã hội;

d) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

e) Các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

3. Các nội dung khác về chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước không quy định tại Quy định này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính về quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính).

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ chi tiếp khách nước ngoài làm việc tại tỉnh Hưng Yên, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức tại tỉnh Hưng Yên và chế độ chi tiếp khách trong nước

1. Ngân sách nhà nước.

2. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

4. Nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật phí, lệ phí (trong trường hợp có văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn thu phí được để lại để chi tiếp khách nước ngoài, chi hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước).

Điều 3. Chế độ chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Hưng Yên và chế độ chi hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Hưng Yên

Chế độ chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Hưng Yên; chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Hưng Yên: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính

Điều 4. Chế độ chi tiếp khách trong nước

1. Quy định đối tượng khách trong nước

a) Khách ngoài tỉnh, gồm:

- Khách thuộc các cơ quan Trung ương;

- Các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên;

b) Khách trong tỉnh, gồm:

- Các đồng chí cán bộ, lãnh đạo cấp tỉnh;

- Các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội,Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tương đương ở cấp tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đến làm việc tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh theo chương trình và kế hoạch công tác;

- Đoàn lão thành cách mạng; đoàn Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đoàn những người tiêu biểu trong sản xuất, chiến đấu, học tập, người có công với cách mạng, gia đình chính sách đăng ký làm việc với cơ quan, đơn vị.

2. Mức chi tiếp khách trong nước

a) Mức chi tiếp khách:

- Chi giải khát: 30.000 đồng/buổi (nửa ngày)/người.

- Chi mời cơm: 300.000 đồng/suất (đã bao gồm cả đồ uống).

b) Mức chi tiếp khách quy định tại Điểm a, Khoản này được áp dụng cho cả các đại biểu của cơ quan, đơn vị tham gia tiếp khách và các thành viên đoàn công tác đi cùng đến thăm và làm việc tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh Hưng Yên.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ nguồn kinh phí được giao, quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị nhưng không vượt quá mức chi tại Quy định này, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, phù hợp với loại hình và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, căn cứ chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước tại Quy định này quyết định chế độ chi cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với nguồn lực tài chính, đặc điểm hoạt động của đơn vị và quy định của Chính phủ về chế độ tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo từng lĩnh vực.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 242/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu242/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực16/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 242/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 242/2019/NQ-HĐND chế độ chi tiếp khách nước ngoài tổ chức hội nghị tỉnh Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 242/2019/NQ-HĐND chế độ chi tiếp khách nước ngoài tổ chức hội nghị tỉnh Hưng Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu242/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýĐỗ Xuân Tuyên
        Ngày ban hành06/12/2019
        Ngày hiệu lực16/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 242/2019/NQ-HĐND chế độ chi tiếp khách nước ngoài tổ chức hội nghị tỉnh Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 242/2019/NQ-HĐND chế độ chi tiếp khách nước ngoài tổ chức hội nghị tỉnh Hưng Yên

            • 06/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực