Nghị quyết 244/NQ-HĐND

Nghị quyết 244/NQ-HĐND năm 2019 về chấp thuận danh mục dự án thu hồi đất và phê duyệt dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 244/NQ-HĐND 2019 dự án thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHẤP THUẬN DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ PHÊ DUYỆT CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10HA NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI- KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 622/BC-KTNS ngày 03/12/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận 677 dự án thu hồi đất với diện tích 2.987,40ha (trong đó: 517 dự án chuyển tiếp từ năm 2019 với diện tích 2.532,97 ha; 160 dự án mới năm 2020 với diện tích 454,43ha).

( Phụ lục số 01 chi tiết kèm theo)

Điều 2. Phê duyệt 776 dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha với tổng diện tích đất trồng lúa là 1.628,62 ha (trong đó: 591 dự án chuyển tiếp từ năm 2019 với diện tích 1.393,61ha đất lúa; 185 dự án mới năm 2020 với diện tích 235,02 ha đất lúa).

( Phụ lục số 02 chi tiết kèm theo).

Điều 3. Đưa ra khỏi danh mục 57 dự án do 3 năm không triển khai với tổng diện tích 75,18 ha.

( Phụ lục số 03 chi tiết kèm theo)

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Khi tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, rà soát các dự án, công trình đảm bảo đủ căn cứ pháp lý và phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và huyện, thị xã, thành phố đã được phê duyệt khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho các chủ đầu tư; xác định nguồn lực đầu tư, tiến độ sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, Kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Xuân Tuyên

 

Phụ lục 01

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm
(đến cấp xã)

Nhu cầu sử dụng đất (ha)

Căn cứ pháp lý
(các văn bản về quy hoạch, bố trí vốn...)

Ghi chú

I

THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

 

 

 

 

68

Dự án chuyển tiếp sang năm 2020

 

172,13

 

 

1

Mở rộng Chùa Diều

An Tảo

0,01

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

2

GPMB mở rộng Văn Miếu Xích Đằng, phường Lam Sơn, TP Hưng Yên

Lam Sơn

1,02

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

3

Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất để xây dựng cải tạo chợ

Hiến Nam

0,26

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

4

Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất để xây dựng cải tạo chợ

Phương Chiểu

0,38

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

5

Đấu giá QSDĐ để phục vụ đầu tư xây dựng khu nông nghiệp CNC

Hùng Cường

4,20

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

6

Đấu giá QSDĐ để phục vụ đầu tư xây dựng khu nông nghiệp CNC

Hùng Cường

4,29

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

7

Đấu giá QSDĐ để thực hiện dự án Khu nhà ở liền kề

An Tảo

2,36

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

8

Xây dựng Khu biệt thự sinh thái và nhà ở liền kề

Hồng Châu

10,71

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

9

Trụ sở cơ quan thường trực Báo Nhân Dân

Lam Sơn

0,15

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

10

Xây dựng đường Trần Quang Khải (đoạn từ CĐSP HY đến đường Triệu Quang Phục)

An Tảo

0,26

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

11

Cải tạo, nâng cấp đường Hoàng Hoa Thám (đoạn từ phố Ngô Gia Tự đến đường Triệu Quang Phục)

An Tảo

0,06

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

12

Đường Chùa Diều giai đoạn II (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến sông Điện Biên)

An Tảo

0,30

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

13

Khu TĐC lùi, khu đấu giá phía tây Chợ Gạo - làm giao thông

An Tảo

0,02

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

14

Đường trục xã Bảo Khê

Bảo Khê

1,05

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

15

Đường vào nhà máy xử lý nước thải

Bảo Khê

0,85

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

16

Khu nhà ở thương mại và dịch vụ (diện tích xây dựng HTKT đường Nguyễn Chí Thanh)

Hiến Nam

0,98

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

17

Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Quang Phục, thành phố Hưng Yên (rộng 20-34 m)

Hiến Nam; An Tảo

0,80

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

18

Dự án thu hồi đất xen kẹp giữa Khu đô thị Tân Phố Hiến và đường Trần Hưng Đạo

Lam Sơn

0,03

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

19

Đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn từ đường Phạm Bạch Hổ đến đê Sông Hồng)

Lam Sơn

1,06

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

20

Đường cạnh Ngân hàng đầu tư (vị trí cạnh BIDV)

Lam Sơn

0,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

21

Tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn (đường Tô Ngọc Vân)

Lam Sơn

1,44

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

22

Tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn (đường Tam Đằng-Mai Hắc Đế)

Lam Sơn

1,47

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

23

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ma, xã Liên Phương (giai đoạn II)

Liên Phương

0,20

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

24

Đường trục phía Bắc khu đại học Phố Hiến

Trung Nghĩa; An Tảo

10,90

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

25

Đường Lê Đình Kiên kéo dài (ĐH72-ĐT378 xã Hồng Nam)

Hồng Nam

1,60

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

26

Mở cổng phụ trường Tiểu học Hoàng Lê

Lê Lợi

0,01

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

27

Xây dựng kè chống xói lở bờ sông địa phận Hưng Yên thuộc dự án xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu

Hoàng Hanh

0,21

Nghị quyết số 203/NQ-HĐND ngày 27/3/2019 của HĐND tỉnh

 

28

Đường bộ nối 02 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ Ninh Bình

Liên Phương; Phương Chiểu; Trung Nghĩa

12,32

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

29

Các nút giao của đường bộ nối đường Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường Cầu Giẽ - Ninh Bình

Xã Trung Nghĩa, Liên Phương, Phương Chiểu

0,10

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

30

Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc (đoạn K120+600 để tả sông Hồng đến K20+700 đê tả sông Luộc), tỉnh Hưng Yên

Lam Sơn, Hiến Nam, Minh Khai, Hồng Châu, Quang Trung, Quảng Châu, Tân Hưng, Hồng Nam

5,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

31

Hệ thống thủy lợi vùng chuyên canh cây nhãn, cây vải-tỉnh Hưng Yên

Hồng Nam

2,60

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

32

Dự án xây dựng Hồ điều hòa trạm bơm tiêu Bảo Khê

Bảo Khê; Lam Sơn

6,80

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

33

Kênh tiêu chợ gạo

An Tảo

0,02

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

34

Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Tân Hưng

Tân Hưng

0,48

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

35

Chợ Dốc Lã

Bảo Khê

0,90

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

36

Chợ Phố Hiến

Lê Lợi; Quang Trung

0,61

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

37

Chợ nông thôn

Tân Hưng

0,27

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

38

Xây dựng nhà tưởng niệm danh nhân Lê Đình Kiên

Hồng Châu

0,55

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

39

Nhà văn hóa xã Bảo Khê

Bảo Khê

0,25

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

40

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Lam Sơn

0,63

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

41

Mở rộng trường Tiểu học Liên Phương

Liên Phương

0,52

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

42

Xây dựng trường mầm non xã Hồng Nam

Hồng Nam

1,05

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

43

Trường mầm non xã Phương Chiểu

Phương Chiểu

0,52

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

44

Khu thể dục, thể thao phường An Tảo

An Tảo

1,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

45

Xây dựng nhà văn hóa chợ gạo

An Tảo

0,08

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

46

GPMB mở rộng khuôn viên khu di tích Đền Trần, Đền Mẫu

Quang Trung

0,35

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

47

Khu tái thiết hiện trạng TT26, TT27

Liên Phương

5,30

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

48

Khu tái thiết hiện trạng TT4

Trung Nghĩa

7,90

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

49

Xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB đường trục phía Bắc khu đô thị đại học Phố Hiến

An Tảo

0,30

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

50

Xây dựng Khu Tái định cư phục vụ GPMB mở rộng văn miếu Xích Đằng, phường Lam Sơn, TP Hưng Yên

Lam Sơn

0,80

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

51

Khu Tái định cư cầu Hưng Hà

Tân Hưng

0,80

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

52

Khu Tái định cư Đầm Hôm

Hồng Nam

0,92

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

53

Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đặng Cầu (4 hộ)

Trung Nghĩa

0,25

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

54

Khu dân cư mới phía Bắc Nu-9

Liên Phương

1,96

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

55

Khu đấu giá khu phố An Bình (03 vị trí), An Dương, Phùng Chí Kiên, NVH chợ Gạo

An Tảo

8,57

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

56

Khu dân cư (giáp đường Nguyễn Chí Thanh và trung tâm dậy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Hưng Yên, giáp Trường bồi dưỡng nghiệp vụ CAT, phần còn lại khu vườn vải, khu phố Nhân Dục - sau Đình Đông, xen kẹp đường Nguyễn Lương Bằng, TĐC phía Nam Đường Đinh Điền, Bắc Tô Hiệu)

Hiến Nam

4,06

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

57

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Hồng Châu

7,39

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018, Công văn số 203/NQ-HĐND ngày 27/3/2019 của HĐND tỉnh

 

58

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Lam Sơn

8,94

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018, số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

59

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân

Quang Trung

0,13

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

60

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Liên Phương

7,85

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

61

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Bảo Khê

7,81

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018, số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

62

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Trung Nghĩa

4,19

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018, số 203/NQ-HĐND ngày 27/3/2019, số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

63

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Hoàng Hanh

3,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

64

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Hồng Nam

2,59

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

65

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (5 điểm xen kẹt)

Phú Cường

0,27

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

66

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Hùng Cường

2,70

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

67

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Phương Chiểu

8,55

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018, số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

68

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Quảng Châu

8,19

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

25

Dự án mới năm 2020

 

60,65

 

 

1

Xây dựng trường THCS

Phương Chiểu

0,62

Thông báo số 176/TB-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về vị trí xây dựng

 

2

đầu tư xây dựng bờ bao kênh xả tiêu trạm bơm Bảo Khê, thành phố Hưng Yên

Hùng Cường, Lam Sơn

3,69

Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh

 

3

Đường trục xã Bảo Khê giai đoạn 2, (đoạn từ ngã tư trường THCS Bảo Khê đến đường vào nhà máy xử lý nước thải HY1)

Bảo Khê

1,80

Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

4

Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực thành phố, thị xã thuộc tỉnh Hưng Yên - vay vốn KFW3- giai đoạn 2

Thành phố Hưng Yên

0,07

3558/QĐ-BCT ngày 02/10/2018 của Bộ Công Thương

 

5

Xây dựng ĐZ&TBA Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Phú Cường, Liên Phương, phường Hiến Nam, Quang Trung, Lam Sơn

0,26

1445/PCHY-QLĐT ngày 02/7/2019 của Điện lực Hưng Yên

 

6

Xây dựng ĐZ và TBA Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên năm 2020

Liên Phương, Bảo Khê, Hồng Nam, Lam Sơn, An Tảo, Quang Trung

0,13

Quyết định số 2610/QĐ-EVNNPC ngày 29/8/2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 cho Công ty Điện lực Hưng Yên

 

7

372 E8.3 (Phố Cao) - 371 E28.7 (Thành phố Hưng Yên)

Liên Phương, Phương Chiểu

0,07

Quyết định số 753/QĐ-EVNNPC ngày 22/3/2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v bổ sung danh mục kế hoạch kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 cho Công ty Điện lực Hưng Yên

 

8

Nhà văn hóa thôn Phương Thông, Phương Trung

Phương Chiểu

0,51

Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 27/9/2019, số 72/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND xã Phương Chiểu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

 

9

Mở rộng trường Tiểu học An Tảo

An Tảo

0,16

Thông báo số 267/TB-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh về vị trí mở rộng trường Tiểu học An Tảo

 

10

Dự án đường trục phía Nam khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường Cao tốc)

Liên Phương

9,83

Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

 

11

Dự án đường trục Trung tâm Khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc)

Liên Phương

9,83

Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

12

Mở rộng Đền Bà Chúa kho

Quang Trung

0,02

Công văn số 439/CV-UBND - KT2 ngày 28/4/2013 của UBND tỉnh v/v GPMB mở rộng khuôn viên Đền Bà Chúa kho; Công văn số 461/UBND-QLĐT ngày 24/4/2018 của UBND thành phố Hưng Yên v/v tiếp tục thực hiện GPMB mở rộng khuôn viên Đền Bà Chúa kho.

 

13

Xây dựng trụ sở Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên

Hiến Nam

0,24

Thông báo số 181/TB-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh

 

14

Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất y tế

Hiến Nam

0,57

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh

 

15

Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Hiến Nam

0,58

Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh

 

16

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (Xích Đằng vị trí số 01 và 02)

 Lam Sơn

9,16

Thông báo số 184/TB-UBND ngày 13/08/2019 của UBND tỉnh về vị trí đấu giá QSDĐ

 

17

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (giáp TTGDTX tỉnh và công ty may Hưng Yên)

 Lam Sơn

4,98

Thông báo số 177/TB-UBND ngày 09/08/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên

 

18

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (khu đất hạt 2 quốc lộ 38, bến phà Yên Lệnh cũ)

Minh Khai

0,65

Thông báo số 70/TB-UBND ngày 29/3/2019, số 392/TB-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh

 

19

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Hồng Châu

2,14

Thông báo số 168/TB-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về vị trí đấu giá QSDĐ

 

20

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Trung Nghĩa

4,81

Thông báo số 267/TB-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh về vị trí mở rộng trường Tiểu học An Tảo và vị trí đấu giá QSDĐ

 

21

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Phú Cường

1,46

Thông báo số 267/TB-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh về vị trí mở rộng trường Tiểu học An Tảo và vị trí đấu giá QSDĐ

 

22

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Phương Chiểu

0,21

Thông báo số 267/TB-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh về vị trí mở rộng trường Tiểu học An Tảo và vị trí đấu giá QSDĐ

 

23

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (08 Vị trí)

Quảng Châu

1,52

Thông báo số 267/TB-UBND ngày 16/10/2019, số 131/TB-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh

 

24

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Bảo Khê

6,30

Thông báo số 131/TB-UBND ngày 24/06/2019, số 267/TB-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh

 

25

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (03 vị trí)

Liên Phương

1,05

Thông báo số 148/TB-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về vị trí đấu giá QSDĐ

 

II

THỊ XÃ MỸ HÀO

 

 

 

 

36

Dự án chuyển tiếp sang năm 2020

 

306,43

 

 

1

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT phân khu A, Khu đô thị phía Bắc QL5 (Phân kỳ II)

Bần Yên Nhân, Phan Đình Phùng

138,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

2

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT phân khu A, Khu đô thị phía Bắc QL5 (Phân kỳ I)

 Bần Yên Nhân, Nhân Hòa, Phan Đình Phùng

43,97

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

3

Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực thôn Văn Nhuế theo hình thức hợp đồng BT và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới thôn (Tổ dân phố) Văn Nhuế, Phường Bần Yên Nhân, TX Mỹ Hào

 Bần Yên Nhân

4,39

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

4

Khu nhà ở liền kề để bán Greensea city

 Bần Yên Nhân

8,84

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

5

Khu nhà ở liền kề để bán Phúc Thành

Bần Yên Nhân

7,68

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

6

Khu nhà ở Phú Gia

Nhân Hòa

7,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

7

Khu nhà ở dịch vụ Yên Sơn

Nhân Hoà

10,87

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

8

Khu nhà ở phường Nhân Hòa

Nhân Hoà

10,90

Công văn số 121/HĐND-KTNS của TTHĐND tỉnh

 

9

Siêu thị Minh Chiến

Phường Bần Yên Nhân

0,10

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

10

Dự án xây dựng chùa Đa Phúc

Phường Bần Yên Nhân

0,49

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

11

Khu xử lý chất thải

Hòa Phong

4,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

12

Trạm bơm Hưng Long

Hưng Long

1,96

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

13

Mở rộng trường mầm non xã Hòa Phong

Hòa Phong

0,19

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

14

Mở rộng trường THCS xã Hòa Phong

Hòa Phong

0,12

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

15

Cải tạo, nâng cấp đường vào trường THCS Lê Hữu Trác

Bần Yên Nhân

0,11

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

16

Cải tạo, nâng cấp ĐT.387 (Lương Tài-Bãi Sậy)

Phùng Chí Kiên, Xuân Dục, Hưng Long, Dị Sử, Cẩm Xá, Bạch Sam, Dương Quang

5,60

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

17

Đường trục Bắc Nam tỉnh Hưng Yên

Nhân Hòa, Phan Đình Phùng

9,72

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

18

Dự án đường trục trung tâm huyện giai đoạn 2

 Bần Yên Nhân, Nhân Hòa, Phùng Chí Kiên, Bạch Sam, Dương Quang, Minh Đức, Hòa Phong

7,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

19

Nâng cấp mở rộng đường ĐH.34 kéo dài từ điểm giao Quốc Lộ 5 đến điểm giao ĐT.376

 Bần Yên Nhân

0,40

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

20

Đường trục phường Bạch Sam, TX Mỹ Hào (đoạn từ QL5A đến đường trục trung tâm đô thị TX Mỹ Hào)

Bạch Sam

2,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

21

Dự án đầu tư xây dựng đường trục trung tâm KĐT phía nam QL5 kéo dài, đoạn từ km1+892,92 đến giao 387

Dị Sử, Hưng Long, Xuân Dục

5,20

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

22

Cải tạo nâng cấp đường trục xã Xuân Dục từ khu di tích tướng quân Nguyễn Thiện Thuật đến ĐT387

Xuân Dục

1,80

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

23

Dự án đầu tư xây dựng đường trục thị xã từ QL5A (Chi cục Hải Quan) đến nối vào đường giữa giai đoạn I và II khu công nghiệp Thăng Long II

Dị Sử

1,40

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

24

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục ngang giữa KCN Dệt may Phố Nối B và KCN Thăng Long II

Dị Sử

3,20

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

25

Xây dựng trạm bơm Hòa Đam 1 và Hòa Đam 2

Hòa Phong

0,46

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

26

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

 Bần Yên Nhân

6,94

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

27

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Bạch Sam

2,59

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

28

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Hòa Phong

5,80

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

29

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Phan Đình Phùng

1,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

30

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Nhân Hòa

1,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

31

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Phùng Chí Kiên

0,55

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

32

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Dị Sử

5,02

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

33

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Ngọc Lâm

1,13

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

34

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Cẩm Xá

3,30

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

35

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Xuân Dục

1,90

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

36

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (Mão Chinh)

Dương Quang

1,30

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

21

Dự án mới năm 2020

 

23,10

 

 

1

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường trục phường Phùng Chí Kiên, từ QL5A đến đường quy hoạch 69m

Phùng Chí Kiên

2,54

Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh

 

2

Dự án cải tạo nâng cấp ĐT.380 đoạn Km2+910-Km7+00

Phan Đình Phùng, Nhân Hòa

2,02

Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh

 

3

Mở rộng và nâng cấp đường từ ngã tư Bần đến đường trục trung tâm

Bần Yên Nhân

0,45

Nằm trong danh mục công trình dự án sử dụng đất trồng lúa tại Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

 

4

Xuất tuyến 22kV lộ 472 sau MBA T2 TBA 110kV Minh Đức cấp điện cho khu công nghiệp Minh Đức

Ngọc Lâm, Minh Đức, Bạch Sam

0,09

2540/PCHY-QLĐT ngày 10/10/2019 của Điện lực hưng Yên

 

5

Đường dây 22kV cấp điện cho khu công nghiệp Minh Quang - Giai đoạn I

Bạch Sam

0,08

2540/PCHY-QLĐT ngày 10/10/2019 của Điện lực hưng Yên

 

6

Xây dựng ĐZ&TBA thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên năm 2020

Nhân Hòa, Minh Đức, Phùng Chí Kiên, Bạch Sam, Phan Đình Phùng, Bần Yên Nhân, Hòa Phong, Ngọc Lâm

0,13

Quyết định số 2610/QĐ-EVN NPC ngày 29/8/2019 của Tổng Công ty điện lực Miền Bắc

 

7

Xuất tuyến 22kV lộ 474 sau MBA T2 TBA 110kV Minh Đức cấp điện cho khu Công nghiệp Minh Đức, KCN dệt may Phố Nối B

Minh Đức, Ngọc Lâm, Xuân Dục, Hưng Long, Phùng Chí Kiên, Dị Sử

0,07

Văn bản số 525/PCHY-QLĐT ngày 11/3/2019 của Công ty điện lực Hưng Yên

 

8

Xuất tuyến 475 E28.13 cấp điện cho KCN Phố Nối; Xuất tuyến 472 E28.13 liên lạc với lộ 474 E28.13, 461 E28.4 cấp điện cho KCN Phố Nối A mở rộng; Cải tạo các nhánh đường dây 22kV để khép vòng liên lạc giữa ĐZ 474 E28.13 và 461 E28.4

Phan Đình Phùng

0,02

Quyết định số 2610/QĐ-EVN NPC ngày 29/8/2019 của Tổng Công ty điện lực Miền Bắc

 

9

Xây dựng đường dây 35kV Minh Đức - Sặt

Ngọc Lâm

0,02

Quyết định số 3926/QĐ-PCHD ngày 24/7/2019 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

10

Dự án đầu tư xây dựng chợ kết hợp với trung tâm thương mại

Minh Đức

1,50

Thông báo số 205/TB-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh

 

11

Cải tạo, mở rộng đường ĐH 33

Nhân Hòa, Phan Đình Phùng

1,50

Đã có trong danh mục công trình dự án sử dụng đất trồng lúa tại Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

 

12

Chợ Minh Đức

Minh Đức

1,90

Đã có trong danh mục công trình dự án sử dụng đất trồng lúa tại Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

 

13

Sân thể thao trung tâm xã Minh Đức

Minh Đức

0,84

Đã có trong danh mục công trình dự án sử dụng đất trồng lúa tại Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

 

14

Nhà văn hóa thôn Phúc Lai, xã Hòa Phong

Hòa Phong

0,07

Đã có trong danh mục công trình dự án sử dụng đất trồng lúa tại Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

 

15

Xây dựng chợ Bạc

Bạch Sam

0,47

Đã có trong danh mục công trình dự án sử dụng đất trồng lúa tại Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

 

16

Quy hoạch xây dựng chợ xã Dương Quang

Dương Quang

1,50

Đã có trong danh mục công trình dự án sử dụng đất trồng lúa tại Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

 

17

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Phan Đình Phùng

2,10

Thông báo số 192/TB-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh

 

18

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Minh Đức

5,50

Thông báo số 193/TB-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh

 

19

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Minh Đức

1,40

Thông báo số 173/TB-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh

 

20

Đấu giá cho nhân dân Tổ dân phố Bến, phường Bạch Sam

Bạch Sam

0,39

Thông báo số 74/TB-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh

 

21

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Bạch Sam

0,52

Thông báo số 23/TB-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh

 

III

HUYỆN VĂN GIANG

 

 

 

 

52

Dự án chuyển tiếp sang năm 2020

 

822,82

 

 

1

Khu đô thị nhà vườn sinh thái Xuân Cầu

TT. Văn Giang

197,63

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

2

Khu nhà ở phố mới Văn Giang

TT Văn Giang, Cửu Cao

8,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

3

Khu nhà ở Hưng Thịnh Phát

TT. Văn Giang

5,17

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

4

Dự án khu đô thị sinh thái DREAM CITY

Long Hưng, xã Nghĩa Trụ

477,35

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

5

Nhà máy sản xuất DISMY-POLYPIPE Cúc Phương

Tân Tiến

4,01

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

6

Nhà máy sản xuất bao bì Anh Đức

 Tân Tiến

4,84

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

7

Nhà máy sản xuất đồ nội thất Phú Hưng

 Tân Tiến

4,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

8

Nhà sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng và dược mỹ phẩm Phú Thái

 Tân Tiến

1,30

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

9

Nhà máy Đức Minh OSAKAR GROUP

Tân Tiến

5,94

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

10

Nhà máy sản xuất thiết bị điện, điện tử và thiết bị cơ khí Thắng Lợi

Tân Tiến

2,27

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

11

Nhà máy sản xuất thiết bị điện, điện tử và thiết bị cơ khí Hoàng Gia

Tân Tiến

2,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

12

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ xã Cửu Cao

Cửu Cao

19,79

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

13

Xây dựng HTKT khu dịch vụ Cầu Ván

Xuân Quan

7,59

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

14

Nhà máy sản xuất gạch Tuynel (thu hồi bổ sung)

Phụng Công, Xuân Quan

0,08

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

15

Dự án xử lý đất lún nứt đê tại TT Văn Giang

TT Văn Giang

15,27

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

16

Cải tạo nâng cấp ĐH.26

Long Hưng, Liên Nghĩa

2,42

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

17

Nút giao thông Đường tỉnh 379 và 179 (dự án đường giao thông liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên)

TT. Văn Giang

0,20

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

18

Cải tạo và nâng cấp ĐH17 kéo dài đến ĐT 379 và chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm đồng chí Tô Hiệu và đồng chí Lê Văn Lương

Nghĩa Trụ, Long Hưng, TT Văn Giang

10,65

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

19

Mở rộng đường liên thôn thị trấn Văn Giang

TT. Văn Giang

0,08

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

20

Đường trục trung tâm xã (03 tuyến gồm: Tuyến mở rộng về phía bên phải đoạn từ giao với đường quy hoạch vành đai 3,5- Hà Nội đến giao với đường thôn 13 đi thôn 14; Tuyến trường tiểu học Tô Hiệu điểm đầu giao với trục đường trung tâm xã, điểm cuối giao với đường trước trường tiểu học Tô Hiệu; điểm đầu tư giao với đoạn ra đường cột tiêu Lê Cao điểm cuối tiếp giáp đường 3,5)

Nghĩa Trụ

2,17

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

21

Cải tạo nâng cấp ĐH.24 (đoạn từ Km 0+00 đến Km 2+800 và đoạn từ km 4+900 đến km 7+100)

Tân Tiến, TT Văn Giang

0,37

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

22

Cải tạo, nâng cấp ĐH.20 đoạn từ cầu Tăng Bảo thôn Khúc Lông, xã Vĩnh Khúc

Vĩnh Khúc

0,16

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

23

Cải tạo, nâng cấp ĐH.22 (giai đoạn 2) từ km 4+060 đến km 4+500

Vĩnh Khúc

0,13

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

24

Xây dựng công trình đường trục chính khu ở đô thị mới trung tâm huyện (dọc 2 bên sông Ngưu Giang)

Cửu Cao, TT Văn Giang

2,80

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

25

Xây dựng đường dây và trạm biến áp cho khu vực huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (Hạng mục chống quá tải lưới điện)

Tân Tiến, Nghĩa Trụ, Vĩnh Khúc, Long Hưng, Cửu Cao, TT Văn Giang, Phụng Công, Liên Nghĩa, Mễ Sở, Thắng Lợi

0,10

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

26

Dự án sân thể thao thị trấn Văn Giang

TT Văn Giang

1,37

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

27

Mở rộng trường mầm non Tô Quyền

 Nghĩa Trụ

0,06

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

28

Mở rộng trường tiểu học

Long Hưng

1,61

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

29

Chợ nông sản Văn Giang và khu thương mại dịch vụ

Tân Tiến

7,94

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

30

Xây dựng chợ

Nghĩa Trụ

1,48

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

31

Xây dựng nhà văn hóa Thôn Hạ

Cửu Cao

0,15

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

32

Đất xây dựng cơ sở văn hóa huyện Văn Giang (nhà văn hóa, quảng trường)

Long Hưng

3,40

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

33

Mở rộng nghĩa địa thôn Vàng Hạ, thôn Thượng Nguyễn, khu Mả Đanh

Cửu Cao

4,33

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

34

Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ

Long Hưng

0,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

35

Điểm tập kết và trung chuyển rác

Vĩnh Khúc

0,41

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

36

Công viên cây xanh

TT. Văn Giang

0,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

37

Nhà tưởng niệm Bác Hồ

Mễ Sở

0,24

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

38

Công trình khôi phục Văn Chỉ

Mễ Sở

0,31

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

39

Mở rộng khu di tích Đình làng

Cửu Cao

0,22

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

40

Đất tái định cư

Nghĩa Trụ

1,08

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

41

Khu tái định cư trường mầm non Ngô Quyền

Nghĩa Trụ

0,49

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

42

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (thôn Công Luận II)

TT. Văn Giang

2,90

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

43

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

TT. Văn Giang

5,35

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

44

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Mễ Sở

1,20

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

45

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Phụng Công

1,79

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

46

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Thắng Lợi

0,65

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

47

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Long Hưng

0,87

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

48

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Xuân Quan

1,87

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

49

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Nghĩa Trụ

0,65

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

50

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Cửu Cao

3,82

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

51

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Tân Tiến

3,35

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

52

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Vĩnh Khúc

0,96

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

8

Dự án mới năm 2020

 

3,94

 

 

1

Dự án xây dựng sân thể thao xã Nghĩa Trụ

Nghĩa Trụ

1,42

Phù hợp với QHSDĐ

 

2

Xây dựng ĐZ&TBA huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên năm 2020

 Vĩnh Khúc, Nghĩa Trụ, Cửu Cao, Tân Tiến, Phụng Công, Mễ Sở, TT Văn Giang

0,09

QĐ số 2610/QĐ-EVNNPC ngày 29/8/2019 của Tổng công ty điện lực miền Bắc

 

3

Xây dựng ĐZ & TBA huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Tân Tiến, Nghĩa trụ, Vĩnh Khúc, Long Hưng, Cửu Cao, TT Văn Giang, Phụng Công, Liên Nghĩa, Mễ Sở, Thắng Lợi

0,16

Quyết định số 2610/QĐ-EVN NPC ngày 29/8/2019 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

 

4

Di chuyển, cải tạo ĐZ 375-E28.11 (ĐZ 373E28.16 - VG 2)

Xã Tân Tiến, Long Hưng, Cửu Cao

0,10

Quyết định số 753/QĐ - EVN NPC ngày 23/3/2019 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

 

5

Lắp đặt Recloser nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tỉnh Hưng Yên

Tân Tiến, Nghĩa Trụ, Vĩnh Khúc, Long Hưng, Cửu Cao, TT Văn Giang, Phụng Công, Liên Nghĩa, Mễ Sở, Thắng Lợi

0,04

Quyết định số 2610/QĐ-EVN NPC ngày 29/8/2019 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

 

6

Cải tạo, mở rộng đường nối ĐH 24 (thôn Ngọc Bộ) với ĐT 379

Long Hưng

1,62

Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND huyện Văn Giang về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng

 

7

Cải tạo mở rộng cầu Sở Đông bắc qua kênh Tây đường ĐH 26 thôn Sở Đông, xã Long Hưng

Long Hưng

0,08

Quyết định số 3335QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND huyện Văn Giang về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng

 

8

Đấu giá QSDĐ giao cho nhân dân làm nhà ở

Nghĩa Trụ

0,43

Tờ trình số 500/TTr-UBND ngày 16/7/2019 của Sở TNMT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư thu hồi đất

 

IV

HUYỆN VĂN LÂM

 

 

 

 

54

Dự án chuyển tiếp sang năm 2020

 

171,20

 

 

1

Dự án đầu tư khu nhà ở và dịch vụ đô thị công nghiệp Như Quỳnh

 Như Quỳnh, Đình Dù

36,55

Công văn số 237/HĐND-KTNS ngày 23/5/2019 của HĐND tỉnh

 

2

Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Đình Dù - Trưng Trắc

 Trưng Trắc, Đình Dù

7,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

3

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phân khu A - Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5A thuộc Khu đô thị Phố Nối

Minh Hải

20,60

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

4

Khu nhà ở Như Quỳnh Thanh Tùng

 Như Quỳnh

1,18

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

5

Dự án Chợ và khu nhà ở Thương mại Như Quỳnh

Như Quỳnh

0,61

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

6

Dự án đầu tư xây dựng chợ kết hợp TTTM và Khu nhà ở liền kề để bán của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Hải (Việt Hưng 1,5 ha, Đại Đồng 2,2 ha)

 Đại Đồng, Việt Hưng

3,70

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

7

Xây dựng đường nối cụm công nghiệp Tân Quang với đường QL 5A

 Tân Quang

1,60

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

8

Cải tạo nâng cấp đường trục chính Cụm Tân Quang - huyện Văn Lâm

 Tân Quang

0,45

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

9

Đường ĐH19 đoạn Km5+400 đến Km7+00

 Lạc Đạo, Chỉ Đạo

0,70

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

10

Đường ĐH10B đoạn Km1+00 đến Km1+440

 Lương Tài

0,08

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

11

Đường ĐH15 đoạn Km4+500 đến Km7+50(Lương Tài 2 ha, Việt Hưng 2,25 ha).

 Việt Hưng, Lương Tài

4,25

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

12

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.15, huyện Văn Lâm (đoạn Km4+216-Km9+260 theo lý trình mới)

 Đại Đồng, Việt Hưng

5,55

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

13

Đường nối khu di tích quốc gia Chùa Nôm, tỉnh Hưng Yên với cụm di tích quốc gia Kinh Dương Vương, tỉnh Bắc Ninh (trên địa phận tỉnh Hưng Yên)

 Đại Đồng

1,68

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

14

XD đường nối khu A-B khu CN Tân Quang

 Tân Quang

2,88

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

15

Đường cụm CN Tân Quang, huyện Văn Lâm (đoạn từ công ty EXPERIA JSC đến Cty Hữu Nghị)

 Tân Quang

2,45

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

16

Xây dựng đường ĐH 18 đoạn từ KDC mới TT Như Quỳnh đến Trung tâm Giáo dục Thường xuyên

TT Như Quỳnh

1,20

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

17

Vỉa hè, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng đường trục trung tâm

TT Như Quỳnh

0,66

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

18

Xây dựng đường gom khu công nghiệp phía nam đường sắt từ Như Quỳnh đến Lương Tài (Đoạn từ Như Quỳnh đến DDT) Như Quỳnh 0,57 ha; Đình Dù 3,12 ha; Lạc Đạo 3,49ha; Chỉ Đạo 1,93 ha

TT Như Quỳnh, Đình Dù, Lạc Đạo, Chỉ Đạo

9,11

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

19

Dự án đầu tư xây dựng trạm biến áp 500kv Phố nối và các đường dây đấu nối (làm đường vào TBA)

 Lương Tài

0,06

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

20

Dự án mở rộng xây dựng trạm cấp nước xã Chỉ Đạo

 Chỉ Đạo

0,45

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

21

Trường tiểu học xã Đình Dù thôn Ngải Dương

 Đình Dù

0,40

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

22

Trường mầm non xã Chỉ Đạo

 Chỉ Đạo

0,19

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

23

Trường mầm non Trung tâm

 Minh Hải

0,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

24

Dự án xây dựng chợ Đình Dù và trung tâm thương mại dịch vụ Bắc Việt

 Đình Dù

1,28

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

25

Thu hồi đất để đấu giá QSDĐ để cho thuê đất thực hiện dự án Xây dựng, cải tạo chợ đường cái

 Đình Dù

0,38

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

26

Nhà văn hóa xã Đình Dù

 Đình Dù

0,60

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

27

Dự án điểm trung chuyển rác thải thôn Phả Lê

 Việt Hưng

0,05

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

28

Bãi xử lý chất thải thôn Nhạc Lộc

 Trưng Trắc

0,10

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

29

Mở rộng nghĩa địa

Như Quỳnh, Lạc Đạo, Lương Tài

6,22

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

30

Mở rộng nghĩa trang Đình Dù

 Đình Dù

0,11

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

31

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đền Ghênh

 Như Quỳnh

1,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

32

Dự án mở rộng Đình Đại Từ

 Đại Đồng

1,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

33

Mở rộng khu di tích Chùa Nôm

 Đại Đồng

8,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

34

Xây dựng bảo tháp và khu du lịch văn hóa tâm linh di tích quốc gia chùa nôm

 Đại Đồng

8,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

35

Khu vui chơi giải trí, công viên cây xanh giáp huyện ủy Văn Lâm (Đình Dù)

 Đình Dù

0,60

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

36

Khu vui chơi giải trí, công viên cây xanh TT Như Quỳnh

 Như Quỳnh

0,57

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

37

Dự án đổi đất cho 2 hộ để mở rộng đền Ghênh

 Như Quỳnh

0,10

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

38

Tái định cư phục vụ GPMB dự án nối CCN Tân Quang và QL5A

 Tân Quang

0,42

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

39

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

 Trưng Trắc

3,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

40

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (xã làm CĐT 1,09 ha; huyện làm CĐT 4,2 ha)

 Lạc Đạo

5,29

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

41

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

 Lạc Hồng

2,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

42

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

 Đại Đồng

2,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

43

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

 Minh Hải

2,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

44

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

 Việt Hưng

1,88

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

45

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

 Tân Quang

1,80

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

46

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

 Chỉ Đạo

1,99

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

47

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (tại 3 điểm Phố Tài)

 Lương Tài

2,26

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

48

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (huyện làm chủ đầu tư)

 Đình Dù

2,36

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

49

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (UBND huyện làm chủ đầu tư) (2 vị trí)

 Tân Quang

0,70

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

50

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Lương Tài

0,90

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

51

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Lạc Đạo

0,45

Nghị quyết số 221/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

52

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (UBND huyện làm chủ đầu tư tại 2 vị trí)

 Như Quỳnh, Tân Quang

5,70

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

53

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Như Quỳnh

4,10

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018, số 221/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

54

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Chỉ Đạo

1,99

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

20

Dự án mới năm 2020

 

228,43

 

 

1

Cụm công nghiệp Minh Hải 1

Minh Hải

68,50

Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 7/6/2019 của UBND tỉnh

 

2

Khu đô thị Đại An

Tân Quang, Như Quỳnh

133,17

Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500

 

3

Trung tâm thương mại nhà phố Vincom Retail

 Như Quỳnh

3,50

Thông báo số 56/TB-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh

 

4

Dự án đầu tư của Hợp tác xã chăn nuôi - Dịch vụ an toàn Siêu Việt

Lạc Đạo

3,38

Quyết định số 16/TB-UBND ngày 14/1/2019 của UBND tỉnh

 

5

Đường ĐH.13 kéo dài huyện Văn Lâm

Chỉ Đạo

2,40

Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh v/v phê duyệt chủ trương

 

6

Cải tạo, nâng cấp đường ĐT 385 huyện Văn Lâm (đoạn Km0+450-Km1+300)

 Như Quỳnh

0,12

Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh

 

7

Mở rộng đường ĐH.11B huyện Văn Lâm

Đình Dù

0,60

Quyết định số 2547/QĐ-UBND Ngày 4/7/2018 của UBND huyện Văn Lâm

 

8

Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT 380 đoạn Km2+910-km7+00

Chỉ Đạo, Minh Hải

2,40

Quyết định số 1710/QĐ-UBND 8/8/2019 của UBND tỉnh

 

9

Cải tạo nâng cấp ĐT.385 đoạn Km+750-Km16+370 (Dốc Nghĩa - Lương Tài)

Chỉ Đạo, Đại Đồng, Việt Hưng, Lương Tài

11,86

Quyết định phê duyệt dự án số 1711/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh

 

10

Xây dựng ĐZ&TBA huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên năm 2020

Trưng Trắc, Đại Đồng, Lương Tài, Như Quỳnh

0,03

QĐ số 2610/QĐ-EVNNPC ngày 29/8/2019

 

11

Xuất tuyến 475 E28.13 cấp điện cho KCN Phố Nối; xuất tuyến 472 E28.13 liên lạc với lộ 474 E28.13, 461 E28.4 cấp điện cho KCN Phố Nối A mở rộng; cải tạo các nhánh đường dây 22kV để khép vòng liên lạc giữa ĐZ 474 E28.13 và 461 E28.4

Chỉ Đạo, Minh Hải, Đại Đồng, Đình Dù

0,08

QĐ số 2610/QĐ-EVNNPC ngày 29/8/2019

 

12

Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), huyện Văn Lâm

Lạc Đạo, Như Quỳnh

0,04

186/QĐ-EVN NPC, ngày 23/01/2015

 

13

Xuất tuyến 22kV mạch kép lộ 471, 473 sau TBA 110 kV Như Quỳnh cấp điện cho KCN làng nghề Minh Khai

Như Quỳnh

0,05

2540/PCHY-QLĐT ngày 10/10/2019

 

14

Xuất tuyến 22kV mạch kép lộ 475, 477 sau TBA 110kV Như Quỳnh cấp điện cho KCN Như Quỳnh

 Như Quỳnh

0,06

2540/PCHY-QLĐT ngày 10/10/2019

 

15

Xuất tuyến 22kV mạch kép lộ 479, 481 sau TBA 110kV Như Quỳnh cấp điện cho KCN Như Quỳnh, tạo mạch vòng liên lạc với TBA 110kV Tân Quang, TBA 110kV Giai Phạm

Như Quỳnh

0,09

2540/PCHY-QLĐT ngày 10/10/2019

 

16

Xuất tuyến 22kV mạch kép lộ 483, 485 sau TBA 110kV Như Quỳnh cấp điện cho Cụm CN Minh Khai - Giai đoạn 3

Như Quỳnh

0,08

2540/PCHY-QLĐT ngày 10/10/2019

 

17

Dự án đường dây 110kV 4 mạch sau TBA 500kV Phố Nối

Việt Hưng, Lạc Đạo, Đại Đồng, Minh Hải

1,00

Công văn số 3132/UBND - KT2 ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 2653/QĐ-EVNNPC ngày 28/8/2019 của Tổng Công ty điện lực miền Bắc

 

18

Dự án đường dây 110kV Công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Như Quỳnh

Như Quỳnh

0,40

công văn số 2697/UBND-KT2 ngày 24/9/2019 của UVND tỉnh; Thông báo số 42/TB-XD ngày 30/01/2019 mặt bằng quy hoạch tổng thể; Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 10/04/2019

 

19

Nhà Văn hóa thôn Cự Dũng

Tân Quang

0,56

Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND xã Tân Quang về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng

 

20

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Chỉ Đạo

0,12

Thông báo số 271/TB-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh

 

V

HUYỆN PHÙ CỪ

 

 

 

 

34

Dự án chuyển tiếp sang năm 2020

 

85,38

 

 

1

Cụm công nghiệp Quang Hưng - Trần Cao

Quang Hưng

12,31

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

2

Mở rộng nhà máy xay xát và chế biến lương thực Thành Vinh

Quang Hưng

0,06

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

3

Trại gà giống chất lượng cao

Tiên Tiến, Đình Cao

7,17

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

4

Cải tạo nâng cấp đường ĐH 82 kéo dài

Minh Hoàng

0,10

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

5

Mở rộng đường ĐH 85

Tống Trân

0,38

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

6

Mở rộng đường ĐH 87

 Trần Cao

0,16

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

7

Xây dựng cầu Ba Đông

Phan Sào Nam

0,04

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

8

QH nắn dòng chảy

Tống Trân

1,70

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

9

Hệ thống thủy lợi vùng chuyên canh cây nhãn, vải - tỉnh Hưng Yên

Tam Đa

2,10

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

10

Dự án cải tạo, nạo vét hệ thống công trình sau đầu mối trạm bơm La Tiến

Nguyên Hòa, Tam Đa, Tiên Tiến, Nhật Quang, Tống Phan

3,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

11

Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài

Tống Trân, Nguyên Hòa

19,12

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

12

Nâng cấp, cải tạo trường cấp 1,2 Trần Cao

 Trần Cao

0,28

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

13

MR trường Tiểu học

Phan Sào Nam

0,10

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

14

Bể bơi Trung tâm huyện

 Trần Cao

0,48

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

15

Mở rộng đền La Tiến

Nguyên Hòa

1,27

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

16

Nghĩa địa Phạm Xá, Phù Oanh

Minh Tiến

0,97

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

17

Khu cây xanh trung tâm huyện Phù Cừ

 Trần Cao

0,34

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

18

Nhà văn hóa thôn An Cầu

Tống Trân

0,40

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

19

Đấu giá QSDĐ cho thuê đất

Tiên Tiến

0,20

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

20

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (huyện làm chủ đầu tư)

Đình Cao

5,30

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

21

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở thôn Hà Linh, Duyên Linh (xã làm chủ đầu tư)

Đình Cao

0,16

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

22

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở thôn Kim Phương (xã làm chủ đầu tư)

Minh Tiến

0,58

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

23

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở thôn Duyệt Lễ (huyện làm chủ đầu tư)

Minh Tân

4,19

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

24

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (xã làm chủ đầu tư)

Tống Trân

2,28

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

25

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở thôn Thọ Lão (xã làm chủ đầu tư)

Quang Hưng

1,45

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

26

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở thôn Viên Quang, Quang Xá

Quang Hưng

0,20

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

27

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (huyện làm chủ đầu tư)

Quang Hưng

2,98

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

28

Đấu giá QSDĐ cho dân làm nhà ở (xã làm chủ đầu tư)

 Minh Hoàng

0,93

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

29

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Nguyên Hòa

2,21

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

30

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (huyện làm chủ đầu tư)

 Nguyên Hòa

4,80

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

31

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở thôn Phương Bồ, Ba Đông, Phú Mãn, Trà Bồ

 Phan Sào Nam

0,67

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

32

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

 Phan Sào Nam

4,05

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

33

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở thôn Cự Phú, Tam Đa

Tam Đa

0,10

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

34

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (huyện làm chủ đầu tư)

Trần Cao

4,80

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

12

Dự án mới năm 2020

 

24,63

 

 

1

Trang trại chăn nuôi trồng cây chất lượng cao

Nguyên Hòa

5,40

Thông báo số 253/TB-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh

 

2

Xây dựng ĐZ&TBA huyện Tiên Lữ và Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên năm 2020

Quang Hưng, Tiên Tiến, Tống Trân

0,01

QĐ số 2610/QĐ-EVNNPC ngày 29/8/2019 của Tổng công ty điện lực miền Bắc

 

3

Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2
(PSL3) vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Đoàn Đào, Minh Hoàng, Phan Sào Nam, Tống Phan, Quang Hưng, Minh Tân, Đình Cao, Trần Cao

0,48

186/QĐ-EVN NPC, ngày 23/01/2015 của Tổng công ty điện lực miền Bắc

 

4

372E8.3 (Phố Cao) - 371 E28.7 (Thành Phố Hưng Yên)

Đoàn Đào, Đình Cao, Minh Tiến, Tống Trân

0,25

753/QĐ-EVNNPC ngày 22/3/2019 của Tổng công ty điện lực miền Bắc

 

5

Dự án đường vanh đai V vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh Thái Bình với QL38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Minh Tân, Phan Sào Nam, Trần Cao

5,90

Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án

 

6

Xây mới đường từ đường nối lên cầu La Tiến (Đường ĐT 386) qua đền Tống Trân giao ĐH 85

Tống Trân

1,80

Nghị quyết 71/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND huyện Phù Cừ về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 huyện Phù Cừ

 

7

Xây mới đường giao thông đoạn từ ĐH 80 đến giao cắt với ĐH 85 (qua địa phận Tống Trân)

Tống Trân

1,40

Nghị quyết 71/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND huyện Phù Cừ về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 huyện Phù Cừ

 

8

Xây dựng đường mới từ trạm bơm Duyên Linh trên ĐH.83 đến giao với ĐH.80 tại xã Đình Cao huyện Phù Cừ

Đình Cao

2,40

Nghị quyết 71/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND huyện Phù Cừ về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 huyện Phù Cừ

 

9

Cải tạo nâng cấp đường GTNT xã Đoàn Đào đoạn từ QL38B đến cầu GTNT Đoàn Đào

Đoàn Đào

1,55

Nghị quyết 71/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND huyện Phù Cừ về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 huyện Phù Cừ

 

10

Cải tại, nâng cấp ĐH.82 đoạn từ thôn Quế Lâm, xã Minh Hoàng đến QL38B

Đoàn Đào, Minh Hoàng

0,59

Nghị quyết 71/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND huyện Phù Cừ về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 huyện Phù Cừ

 

11

Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Đình Cao huyện Phù Cừ và xã Cương Chính huyện Tiên Lữ (điểm đầu ngã 5 Đình Cao, điểm cuối giáp ĐH.99)

Đình Cao

2,35

Nghị quyết 71/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND huyện Phù Cừ về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 huyện Phù Cừ

 

12

Tu bổ, tôn tạo DTLS đền Tống Trân, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Tống Trân

2,50

Nghị quyết 71/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND huyện Phù Cừ về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 huyện Phù Cừ

 

VI

HUYỆN TIÊN LỮ

 

 

 

 

33

Dự án chuyển tiếp sang năm 2020

 

150,10

 

 

1

Khu nhà ở liền kề để bán, siêu thị, khách sạn và nhà hàng ăn uống

Nhật Tân

1,70

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

2

Đường ĐH.72

Thủ Sỹ, An Viên, Nhật Tân

12,25

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

3

Đường ĐH.92

Đức Thắng, Trung Dũng, Cương Chính, Minh Phượng

5,31

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

4

Đường tránh ĐH.93

Dị Chế, Nhật Tân, An Viên

3,06

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

5

Đường chi bộ khu Tiên Xá

Vương

0,47

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

6

Đường Vinh Quang thị trấn Vương

Vương

0,85

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

7

Đường nối ĐH 99 (Tiên Lữ) với ĐH 80 (Phù Cừ)

Cương Chính

0,95

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

8

Đường phía Tây thị trấn Vương

Dị Chế, Vương

3,30

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

9

Đường nối ĐT.376 với ĐH.72

Nhật Tân, Ngô Quyền

3,78

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

10

Nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài

Huyện Tiên Lữ

32,70

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

11

Trường THCS xã Thủ Sỹ

Thủ Sỹ

1,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

12

Sân thể thao xã An Viên

An Viên

0,63

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

13

Đầu tư xây dựng, sở hữu và kinh doanh chợ truyền thống kết hợp trung tâm thương mại Tiên Lữ

Vương, Dị Chế

4,98

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

14

Khu tái thiết hiện trạng TT9

Thủ Sỹ

2,60

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

15

Khu dân cư mới TT7

Nhật Tân

3,17

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

16

Khu dân cư Nam NU-10

Nhật Tân

4,25

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

17

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Thủ Sỹ

9,96

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

18

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Hải Triều

5,10

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 , số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

19

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Nhật Tân

5,72

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

20

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Hưng Đạo

2,30

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

21

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (huyện làm chủ đầu tư)

An Viên

9,53

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

22

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

An Viên

3,88

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

23

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Thụy Lôi

0,77

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

24

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Cương Chính

1,47

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

25

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Lệ Xá

0,81

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

26

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Ngô Quyền

1,19

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

27

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (huyện làm chủ đầu tư)

Ngô Quyền

4,96

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

28

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (huyện làm chủ đầu tư)

Dị Chế

5,47

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

29

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (huyện làm chủ đầu tư)

Dị Chế

8,41

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

30

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Dị Chế

1,97

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 , số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

31

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Trung Dũng

2,84

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

32

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Vương

2,92

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

33

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

TT. Vương

1,30

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

13

Dự án mới năm 2020

 

9,39

 

 

1

Xây dựng đường vào khu dân cư mới huyện Tiên Lữ

Dị Chế

0,45

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của UBND huyện Tiên Lữ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

 

2

Xây dựng đường vành đai đô thị thị trấn Vương

Dị Chế

3,12

Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND huyện Tiên Lữ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

 

3

Cải tạo, nâng cấp ĐH.86 đoạn km8+334-km8+950

Hưng Đạo

0,19

Số1074/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND huyện Tiên Lữ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

 

4

Xây dựng đường vào khu dân cư mới xã An Viên

An Viên

0,10

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND xã An Viên v/v điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 và phân bổ chi ngân sách từ nguồn đấu giá đất

 

5

Đường trục trung tâm khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc)

Thủ Sỹ

0,64

Nghị quyết 173/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

6

Đường GTNT xã Hưng Đạo

Hưng Đạo

2,10

Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện Tiên Lữ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

 

7

Xây dựng ĐZ&TBA huyện Tiên Lữ và Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên năm 2020

Cương Chính, Minh Phượng, Thủ Sỹ

0,01

QĐ số 2610/QĐ-EVNNPC ngày 29/8/2019 của Tổng công ty điện lực miền Bắc

 

8

Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA),

Dị Chế, Nhật Tân, Hưng Đạo, Ngô Quyền, Thị Trấn Vương

0,12

186/QĐ-EVN NPC, ngày 23/01/2015 của Tổng công ty điện lực miền Bắc

 

9

372E8.3 (Phố Cao) – 371 E28.7 (Thành Phố Hưng Yên)

 Minh Phượng, Cương Chính, Thụy Lôi, Hải Triều, Thiện Phiến

0,23

753/QĐ-EVNNPC ngày 22/3/2019 của Tổng công ty điện lực miền Bắc

 

10

Trường mầm non

Thủ Sỹ

0,37

Quyết định 111/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND huyện Tiên Lữ v/v phê duyệt báo cáo KTKT; Số 1048/QĐ-UNBD ngày 1/7/2019 của UBND huyện Tiên Lữ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

 

11

Sân thể thao thôn Đa Quang

Dị Chế

0,30

Quyết định số 169A/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND xã Dị Chế phê duyệt chủ trương đầu tư

 

12

Nhà văn hóa thôn Trịnh Mỹ, Nội Linh

Ngô Quyền

0,27

QĐ số 1978 ngày 5/9/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi tạm ứng kinh phí đã ứng cho sở giao thông vận tải; bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn; CV số 09/CV-KTHT về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

 

13

Khu xử lý chất thải rắn

Dị Chế

1,50

Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 2/7/2019 của UBND huyện Tiên Lữ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

 

VII

HUYỆN YÊN MỸ

 

 

 

 

61

Dự án chuyển tiếp sang năm 2020

 

242,68

 

 

1

Khu nhà ở cho người lao động trong khu công nghiệp Yên Mỹ II

TT. Yên Mỹ

34,82

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

2

Khu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Ánh Khoa

TT. Yên Mỹ

2,86

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

3

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật làng nghề Yên Mỹ

TT. Yên Mỹ

9,09

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

4

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật làng nghề Yên Mỹ (giai đoạn 2)

TT. Yên Mỹ, Thanh Long

9,00

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

5

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Yên Mỹ

TT. Yên Mỹ, Tân Lập

9,80

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

6

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại 319

TT. Yên Mỹ, Tân Lập

9,80

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

7

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại, nhà ở đô thị

Nghĩa Hiệp

20,51

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

8

Khu nhà ở dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối

Nghĩa Hiệp

0,27

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

9

Khu dân cư mới Ánh Khoa

Trung Hòa

6,49

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

10

Khu nhà ở thương mại Hoàng Long

TT. Yên Mỹ

4,86

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

11

Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất

Trung Hưng

0,50

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

12

Đường quy hoạch số 1 kéo dài

Thanh Long, Ngọc Long

4,30

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

13

Đường quy hoạch số 4 giai đoạn 2

Tân Lập

3,00

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

14

Cầu Yên Lão, Yên Thổ

Nghĩa Hiệp

0,08

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

15

Cầu Đồng La

TT. Yên Mỹ

0,13

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

16

Cầu Chùa Tổng

TT. Yên Mỹ, Thanh Long

0,04

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

17

Cầu Treo

Tân Lập

0,02

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

18

MR trường THCS

Hoàn Long

0,45

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

19

Cải tạo nâng cấp đường GTNT xã Yên Phú đoạn từ tỉnh lộ 206 đến đường Tân Tây Lại

Yên Phú

0,30

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

20

Đất thủy lợi thôn Liêu Thượng + Liêu Trung

Liêu Xá

0,13

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

21

Mương thủy lợi, đường giao thông

Lý Thường Kiệt

0,80

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

22

Đường giao thông quy hoạch 24m

Giai Phạm

1,46

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

23

Trạm biến áp 220KV Yên Mỹ và đấu nối trên địa bàn huyện Yên Mỹ

Hoàn Long

4,00

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

24

Dự án xây dựng khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản

 Yên Phú

9,14

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

25

Chợ trung tâm xã

Tân Lập

1,53

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

26

Nâng cấp, mở rộng đường ĐH. 34 kéo dài

Nghĩa Hiệp, Liêu Xá, Ngọc Long, Thanh Long

18,00

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

27

Trạm bơm Cảnh Lâm (xã Tân Việt xâm canh)

Lý Thường Kiệt

0,67

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

28

Trạm biến áp

Tân Lập

0,32

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh;

 

29

Mở rộng nghĩa địa

Liêu Xá, Trung Hưng, Ngọc Long, TT Yên Mỹ, Nghĩa Hiệp, Tân Việt

3,72

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh;

 

30

Chợ Giai Phạm

Giai Phạm

0,54

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

31

Trạm y tế xã

Minh Châu

0,34

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

32

Các điểm trường mầm non (15 điểm)

Tân Việt, Nghĩa Hiệp, Việt Cường, Minh Châu, Yên Hòa, Thanh Long, Trung Hòa, Tân Lập

3,99

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

33

Trường Trung học cơ sở

Tân Việt, Đồng Than

0,73

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

34

MR trường tiểu học thôn Trung Hòa

Trung Hòa

0,43

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

35

Sân thể dục thể thao

Yên Hòa

1,16

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

36

Nhà văn hóa các thôn

Trung Hưng, Yên Hòa, Liêu Xá, Trung Hòa, Tân Lập, Lý Thường Kiệt

1,21

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

37

Đường trục Bắc Nam tỉnh Hưng Yên

Liêu Xá, Tân Lập, TT. Yên Mỹ, Trung Hưng, Minh Châu, Lý Thường Kiệt

16,20

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

38

Cải tạo nâng cấp ĐT. 381 (đường 206 cũ) đoạn giao QL.5 đến giao với ĐT.379

Giai Phạm, Đồng Than, Hoàn Long, Yên Phú, Yên Hòa

0,75

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

39

Đường trục trung tâm Khu đô thị phía Nam QL5 kéo dài từ Km1+892.92 đến giao ĐT.387

Huyện Yên Mỹ

0,52

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

40

Cầu Việt Cường và Cầu Đồng Than thuộc đường gom bên phải đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn giao từ ĐT.381 đến giao QL.39)

Việt Cường, Đồng Than

0,90

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

41

Cải tạo nâng cấp ĐT. 382 đoạn từ QL.39 đến ngã ba Từ Hồ

Minh Châu, Yên Phú

0,50

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

42

Đường ĐH.43

Trung Hưng

0,08

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

43

Đường quy hoạch số 1

TT. Yên Mỹ

1,79

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

44

Đường quy hoạch số 7

TT. Yên Mỹ, Thanh Long

1,00

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

45

Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác

Liêu Xá

12,96

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

46

Điểm tập kết rác các xã

Hoàn Long, Minh Châu, TT Yên Mỹ, Minh Châu, Tân Việt

0,69

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

47

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở thôn Tử Dương

Lý Thường Kiệt

1,37

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

48

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Minh Châu

0,34

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

49

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Việt Cường

2,63

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

50

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Nghĩa Hiệp

1,76

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

51

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở thôn Bình Phú

Yên Phú

0,30

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

52

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Tân Lập

10,56

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

53

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở thôn Chấn Đông

Hoàn Long

0,24

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

54

Khu tái định cư và đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Ngọc Long

1,30

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

55

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

TT. Yên Mỹ

6,63

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

56

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Trung Hưng

7,21

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

57

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Liêu Xá

1,63

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

58

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Trung Hòa

2,20

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

59

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở Xóm chùa

Đồng Than

2,45

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

60

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở thôn Hoan Ái

Tân Việt

1,62

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

61

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở thôn Khóa Nhu 2

Yên Hòa

2,56

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

14

Dự án mới năm 2020

 

4,73

 

 

1

Công trình cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Trung Hòa (đoạn từ cầu Hầu đến trạm bơm Đầm Sen)

Trung Hòa

0,42

Quyết định số 4102b/QĐ-UBND ngày 8/10/2018 của UBND huyện v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

 

2

Công trình cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tân Việt (đoạn từ đường 382 gần trạm bơm Cảnh Lâm đến đường 376)

Tân Việt

0,28

Quyết định số 4102b/QĐ-UBND ngày 8/10/2018 của UBND huyện v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

 

3

Đường trục xã Tân Việt (đoạn 1 từ ĐT.376 đến cổng làng Yến Đô, đoạn 2 từ ĐT.382 đến cổng nhà Mạc

Tân Việt

0,62

Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

4

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐH.44 (đoạn từ QL.39 đến đường ĐH.40)

TT. Yên Mỹ

1,03

Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện về xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

 

5

Dự án chỉnh trang đô thị phía trước khu dân cư mới thị trấn Yên Mỹ (đoạn từ QH số 1 đến khu dân cư mới thị trấn Yên Mỹ giai đoạn 2)

TT. Yên Mỹ

0,65

Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện về xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

 

6

Xây dựng ĐZ&TBA khu vực phía Tây huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên năm 2020

Đồng Than, Giai Phạm, Tân Việt, Ngọc Long, Yên Phú, Lý Thường Kiệt, Minh Châu và Thị trấn Yên Mỹ

0,04

QĐ số 2610/QĐ-EVNNPC ngày 29/8/2019 của Tổng công ty điện lực miền Bắc

 

7

Xây dựng ĐZ&TBA khu vực phía Đông huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên năm 2020

Trung Hưng, Thanh Long, Liêu Xá, Đồng Than, Yên Phú, Nghĩa Hiệp

0,03

QĐ số 2610/QĐ-EVNNPC ngày 29/8/2019 của Tổng công ty điện lực miền Bắc

 

8

Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2
(PSL3) vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA),

Nghĩa Hiệp, Liêu Xá

0,01

186/QĐ-EVN NPC, ngày 23/01/2015 của Tổng công ty điện lực miền Bắc

 

9

371E28.2 (Kim Động) - 373E28.16 (Văn Giang 2)

Yên Hòa, Yên Phú, Hoàn Long

0,03

753/QĐ-EVNNPC ngày 22/3/2019 của Tổng công ty điện lực miền Bắc

 

10

Xuất tuyến 35kV lộ 374, 376 sau MBA T2 TBA 110kV Khoái Châu cấp điện trung tâm huyện Khoái Châu và liên lạc với lộ 373 E28.2, 373 E28.16.

Yên Hòa, Minh Châu

0,06

2540/PCHY-QLĐT ngày 10/10/2019 của điện lực Hưng Yên

 

11

Xuất tuyến 35kV lộ 372 sau MBA T2 TBA 110kV Khoái Châu cấp điện các xã phía Tây Nam huyện Khoái Châu và liên lạc với lộ 374 E28.2, 371 E28.8

Yên Hòa, Minh Châu

0,08

2540/PCHY-QLĐT ngày 10/10/2019 của Điện lực hưng Yên

 

12

Chợ Yên Phú

Yên Phú

0,53

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 25/9/2019 của UBND xã Yên Phú về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư xây dựng đường giao thông sang đầu tư đền bù GPMB dự án khu sơ chế nông sản thôn Bình Phú

 

13

Trường THCS Nguyễn Văn Linh

Giai Phạm

0,80

QĐ số 4133/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Yên Mỹ v/v phê duyệt dự án

 

14

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở

Yên Phú

0,17

QĐ số 2384/QĐ-UBND ngày 23/10/2005 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần giầy Hưng Yên tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ

 

VIII

HUYỆN KHOÁI CHÂU

 

 

 

 

74

Dự án chuyển tiếp sang năm 2020

 

155,67

 

 

1

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề để bán, siêu thị, nhà hàng ăn uống và trường mầm non TTT

Dân Tiến

5,06

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

2

Khu nhà ở liền kề để bán và trung tâm thương mại dịch vụ Bắc Việt

Tân Dân

3,13

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

3

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Bình minh Phố Hiến của Công ty cổ phẩn đầu tư và phát triển Bình Minh Phố Hiến 2

Tân Dân, An Vĩ, Dân Tiến

6,58

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

4

Khu nhà ở New City

An Vĩ

9,85

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

5

Khu nhà ở Bình Minh Phố Hiến

Tân Dân, An Vĩ, Dân Tiến

5,62

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

6

Nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng Tanaka

 Tân Dân

2,14

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

7

Nhà máy sản xuất gỗ ván ép MDF Hưng Thịnh

 Tân Dân

3,38

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

8

Nhà máy sản xuất vật liệu trang trí nội ngoại thất Hà Nội

 Tân Dân

2,62

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

9

Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa công nghệ cao Hải Đăng

 Tân Dân

3,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

10

Nhà máy sản xuất băng dính TD Pacific Việt Nam

 Tân Dân

6,40

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

11

Nhà máy sản xuất đồ dùng văn phòng phẩm Quảng Đức Phong

 Tân Dân

3,10

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

12

Nhà máy sản xuất và gia công sản phẩm cơ khíQuang Vinh

 Tân Dân

2,80

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

13

Showroom ô tô và tổ hợp văn phòng, khách sạn cho thuê Toàn Cầu Hưng Yên

Tân Dân

3,21

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

14

Nhà máy sản xuất các sản phẩm cơ khí công nghiệp phụ trợ, phụ tùng ô tô và cho thuê kho Sao Kim

 Tân Dân

3,10

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

15

Sản xuất và lắp ráp máy lọc gió các loại và phụ tùng xe đạp điện hạ tầng Hưng Yên

 Tân Dân

2,33

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

16

Xây dựng kho ngoại quan của công ty An Bình

 Tân Dân

9,98

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

17

Xây dựng trụ sở UBND xã Dạ Trạch

 Dạ Trạch

0,56

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

18

Đền thờ Triệu Quang Phục thuộc khu di tích văn hóa Chử Đồng Tử - Tiên Dung

Dạ Trạch

1,32

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

19

Mở rộng vòng xuyến ngã tư Tô Hiệu

Dân Tiến

0,10

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

20

Cải tạo nâng cấp đường 209C

 Khoái Châu

1,60

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

21

Xây dựng đường Nguyễn Kỳ

TT Khoái Châu

1,04

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

22

Xây dựng đường Bãi Sậy

TT Khoái Châu

0,66

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

23

Nâng cấp cải tạo ĐT.384 ( đường 204 cũ ) đoạn Bô Thời - Xuân Trúc

Hồng Tiến

0,11

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

24

Cải tạo, nâng cấp đường vào đền Chử Đồng Tử

 Bình Minh

1,69

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

25

Mở rộng nâng cấp Cầu Khé Km 13 + 700 ĐT.384

Phùng Hưng

0,05

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

26

Cải tạo, nâng cấp ĐT.383

An Vĩ, Ông Đình, Tân Dân

0,80

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

27

Cải tạo, nâng cấp ĐH.58

Phùng Hưng, Việt Hòa

0,70

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

28

Cải tạo, nâng cấp ĐT.59B

Nhuế Dương

0,70

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

29

Cải tạo, nạo vét và kè mái sông Từ Hồ - Sài Thị

TT Khoái Châu, Phùng Hưng, Đại Hưng, An Vĩ

0,85

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

30

Đường nối ĐT.379 với QL 39 và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Tân Dân, Dân Tiến

8,49

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

31

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã thị trấn Khoái Châu - đường Triệu Quang Phục

TT Khoái Châu

0,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

32

Đường CN từ TT. Khoái Châu đến Dân Tiến

Huyện Khoái Châu

4,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

33

Cải tạo, nâng cấp ĐH.53 đoạn Km 0+00 - Km2+400

 Thuần Hưng, Thành Công, Nhuế Dương

0,20

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

34

Cải tạo, nâng cấp ĐH.56 đoạn Km0+00 - Km3+500 (Dốc Bái - Bến đò Đông Ninh)

Đông Kết, Đông Ninh, Tân Châu

0,07

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

35

Xây dựng cầu Hồng Tiến tại Km8+920 trên ĐT.384 (Đường 204 cũ)

Hồng Tiến

0,60

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

36

Cải tạo, nâng cấp đường 204 Cầu Khé - Dốc Kênh (bổ sung)

Liên Khê

0,01

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

37

Diện tích thu hồi làm hành lang đường giao thông tại khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Đại Hưng

0,04

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

38

Xây dựng đường giao thông WB3

Bình Kiều

0,35

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

39

Đầu tư xây dựng Mở rộng hệ thống cấp nước tập trung liên xã Thuần Hưng - Đại Hưng, huyện Khoái Châu.

Chí Tân

0,01

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

40

Đường thuỷ lợi 206 (đường 379)

Dân Tiến

6,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

41

Nâng cấp đê tả Sông Hồng

Bình Minh

0,26

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

42

Xây dựng trạm biến áp

Bình Kiều

0,01

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

43

Sử dụng lại tuyến ĐZ 110kV Kim Động - Khoái Châu hiện có để vận hành lưới điện 22kV liên lạc giữa 02 TBA 110kV Kim Động và TBA 110kV Yên Mỹ

Huyện Khoái Châu

0,01

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

44

Xây dựng địa điểm thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại xã 25 xã, thị trấn

Huyện Khoái Châu

1,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

45

Trường Tiểu học xã Đông Tảo

Đông Tảo

0,56

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

46

Di dân và tái định cư vùng nguy cơ sạt lở xã Bình Minh

Bình Minh

5,18

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

47

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở và TĐC phục vụ dự án Cầu Khé tại Km 13+700 ĐT.384

 Phùng Hưng

1,76

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

48

Đấu giá QSDĐ để thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp sông Hồng Trade

Xã Tân Dân

1,21

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

49

Đấu giá QSDĐ cho thuê đất thực hiện dự án Bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng

TT Khoái Châu

1,51

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

50

Đấu giá QSDĐ cho thuê đất thực hiện dự án Siêu thị thương mại, showroom ô tô

Dân Tiến

1,58

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

51

Xây dựng khu tái định cư dự án đường nối ĐT 379 và QL 39 và đường cao tốc HN - HP

Dân Tiến

0,62

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

52

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Đông Tảo

2,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

53

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Bình Minh

2,12

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

54

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Dạ Trạch

1,09

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

55

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Ông Đình

1,39

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

56

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

 Tân Dân

1,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

57

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Tứ Dân

0,83

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

58

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

An Vỹ

1,34

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

59

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Đông Kết

1,47

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018, số 221/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

 

60

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

 Bình Kiều

1,03

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

61

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Dân Tiến

2,10

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

62

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

 Đồng Tiến

0,47

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

63

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

 Hồng Tiến

3,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

64

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

 Tân Châu

1,45

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

65

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Liên Khê

2,88

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

66

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Việt Hòa

1,38

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

67

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Đông Ninh

1,97

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

68

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

 Đại Tập

2,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

69

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Chí Tân

1,07

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

70

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Đại Hưng

1,79

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

71

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Thuần Hưng

1,76

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

72

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Thành Công

2,96

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

73

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Nhuế Dương

0,38

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

74

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

TT Khoái Châu

1,74

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

31

Dự án mới năm 2020

 

24,20

 

 

1

Cải tạo, nâng cấp ĐH.58

Việt Hòa

0,05

QĐ 1531/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên

 

2

Cải tạo, nâng cấp ĐH.56

Đông Ninh, Tân Châu, Đông Kết

0,05

QĐ 1447/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên

 

3

Dự án xây dựng công trình Cấp bách cải tạo, nạo vét và kè mái sông Từ Hồ - Sài Thị

TT. Khoái Châu

0,07

QĐ 2856/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên

 

4

Cải tạo đường dây 22kV lộ 476-E28.2 liên kết mạch vòng với lộ 477-E28.8 từ 3 pha 3 dây thành đường dây 22kV 3 pha 4 dây

Việt Hòa, Đại Hưng, Phùng Hưng

0,02

QĐ số 2610/QĐ-EVNNPC ngày 29/8/2019 của Tổng công ty điện lực miền Bắc

 

5

Xây dựng ĐZ&TBA huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2020

Đồng Tiến, Liên Khê, Bình Minh, Phùng Hưng, Thành Công, An Vỹ, Tứ Dân, Ông Đình, Tân Dân, Đại Tập

0,05

QĐ số 2610/QĐ-EVNNPC ngày 29/8/2019 của Tổng công ty điện lực miền Bắc

 

6

Xuất tuyến 35kV lộ 374, 376 sau MBA T2 TBA 110kV Khoái Châu cấp điện trung tâm huyện Khoái Châu và liên lạc với lộ 373 E28.2, 373 E28.16.

Dân Tiến, Tân Dân

0,05

2540/PCHY-QLĐT ngày 10/10/2019 của Điện lực hưng Yên

 

7

Xuất tuyến 35kV lộ 372 sau MBA T2 TBA 110kV Khoái Châu cấp điện các xã phía Tây Nam huyện Khoái Châu và liên lạc với lộ 374 E28.2, 371 E28.8

Tân Dân, Ông Đình, Tứ Dân, Hàm Tử

0,09

2540/PCHY-QLĐT ngày 10/10/2019 của Điện lực hưng Yên

 

8

Xuất tuyến 22kV lộ 472 sau MBA T2 TBA 110kV Khoái Châu cấp điện trung tâm huyện Khoái Châu và liên lạc với lộ 471,475-E28.8.

Tân Dân, Ông Đình, Tứ Dân, Hàm Tử

0,08

2540/PCHY-QLĐT ngày 10/10/2019 của Điện lực hưng Yên

 

9

Xây dựng đường dây và trạm biến áp chống quá tải cho khu vực huyện Khoái Châu

Hồng Tiến, Đồng Tiến, Dân Tiến, Việt Hòa, Phùng Hưng, Đông Tảo, An Vĩ, Tân Dân, Đại Hưng, Đại Tập, Tân Châu, Nhuế Dương

0,04

QĐ 105/QĐ-EVN NPC ngày 19/01/2018 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

 

10

Lắp đặt Recloser trên lưới điện trung áp năm 2017

Ông Đình, TT. Khoái Châu

0,00

QĐ 474/QĐ-PCHY ngày 27/3/2018 của Công ty Điện lực Hưng Yên

 

11

Lắp đặt Recloser trên lưới điện trung áp năm 2018

Đại Hưng, Dạ Trạch

0,00

QĐ 573/QĐ-EVN NPC ngày 23/3/2018 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

 

12

Lắp đặt Recloser trên lưới điện trung áp năm 2019

Phùng Hưng, Chí Tân, Đông Tảo, Bình Minh

0,01

QĐ 1676/QĐ-PCHY ngày 15/7/2019 của Công ty điện lực Hưng Yên

 

13

Xuất tuyến mạch kép 22kv sau TBA 110kv Khoái Châu cấp điện cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mỹ dọc tỉnh 379

Đông Tảo

0,01

QĐ số 2191/QĐ-EVN NPC ngày 21/7/2017

 

14

Xây dựng đường dây và TBA
chống quá tải cho khu vực huyện Khoái Châu giai đoạn 1 năm 2019

Đông Tảo, Phùng Hưng, Đại Tập, Ông Đình, Thuần Hưng, Dạ Trạch, Bình Minh

0,04

CV số 1829/PCHY-QLĐT+KT ngày 27/8/2018 của Công ty Điện lực Hưng Yên

 

15

Cải tạo đường dây 22kv lộ 476-E28.2 (TBA 110kv Kim Động) liên kết mạch vòng với lộ 477-E28.8 (TBA 110Kv Khoái Châu)

Việt Hòa, Phùng Hưng, Đại Hưng, Thuần Hưng, Thành Công

0,06

CV số 1829/PCHY-QLĐT+KT ngày 27/8/2018 của Công ty Điện lực Hưng Yên

 

16

Xây dựng đường dây và TBA chống quá tải cho khu vực huyện Khoái Châu giai đoạn 2 năm 2019

Đại Tập, Tân Châu, Chí Tân, Đông Ninh, Đại Hưng, Phùng Hưng, Nhuế Dương, Đông Kết, Đông Tảo, Ông Đình, TT. Khoái Châu

0,05

QĐ 1920/QĐ-EVN NPC ngày 04/7/2019 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

 

17

Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hưng Yên thuộc dự án phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2

Đông Kết, Tân Châu, Tứ Dân, Tân Dân, Đồng Tiến, Phùng Hưng, Đại Tập, Đại Hưng, Liên Khê

0,08

CV 989/TB-PCHY ngày 11/5/2018 của Công ty Điện lực Hưng Yên

 

18

Cải tạo đường dây 35kv lộ 371-E28.2 sau TBA 110kv Kim Động

Việt Hòa, Hồng Tiến, Đồng Tiến, Tân Dân, Dân Tiến

0,03

QĐ 1514/QĐ-PCHY ngày 20/6/2019 của Công ty Điện lực Miền Bắc

 

19

Xuất tuyến 35Kv lộ 374, 376 sau MBA T2 TBA 110kv Khoái Châu cấp điện phía Đông huyện Khoái Châu liên lạc với lộ 373-E28.2, 373-E28.16

Tân Dân, Ông Đình, Hàm Tử, Dạ Trạch, Bình Minh, An Vĩ,

0,45

QĐ 1518/QĐ-PCHY ngày 20/6/2019 của Công ty Điện lực Miền Bắc

 

20

Xuất tuyến 22kv lộ 472 sau MBA T2 TBA 110kv Khoái Châu cấp điện trung tâm huyện Khoái Châu liên lạc với lộ 471, 475-E28.8

Tân Dân, Ông Đình, An Vĩ, TT. Khoái Châu

0,33

QĐ 1519/QĐ-PCHY ngày 20/6/2019 của Công ty Điện lực Hưng Yên

 

21

Cải tạo đường dây 22Kv lộ 476-E28.2 liên kết mạch vòng với lộ 477-E28.8 từ 3 pha lên 4 dây thành đường dây 22Kv 3 pha 4 dây

Việt Hòa, Đại Hưng, Phùng Hưng

0,02

QĐ 2610/QĐ EVN NPC ngày 29/8/2019 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

 

22

Xây dựng đường dây và TBA huyện Khoái Châu

Đồng Tiến, Liên Khê, Bình Minh, Phùng Hưng, Thành Công, An Vĩ, Tứ Dân, Ông Đình, Tân Dân, Đại Tập

0,05

QĐ 2610/QĐ EVN NPC ngày 29/8/2020

 

23

Phát triển lưới điện truyền tài và phân phối lần 2(PSL3) vay vốn cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản

Đông Kết, Tân Châu, Tứ Dân, Tân Dân

0,03

QĐ 186/QĐ-EVN NPC ngày 23/01/2015 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

 

24

Xây dựng ĐZ&TBA chống quá tải cho khu vực huyện Khoái Châu giai đoạn 2 năm 2019

Đại Tập, Tân Châu, Đông Ninh, Đông Kết, Đông Tảo, Ông Đình, TT.Khoái Châu, Chí Tân, Đại Hưng, Phùng Hưng, Nhuế Dương

0,34

QĐ 1920/QĐ-EVN NPC ngày 04/7/2019 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

 

25

371-E28.2 (Kim Động) -373-E28.16 (Văn Giang 2)

Tân Dân, Việt Hòa, Hồng Tiến, Dân Tiến

0,02

QĐ 753/QĐ-EVN NPC ngày 22/3/2019 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

 

26

476-E28.2 (Kim Động) - 477 - E28.8 (Khoái Châu)

Đại Hưng, Việt Hòa

0,03

QĐ 753/QĐ-EVN NPC ngày 22/3/2020

 

27

Đấu giá quyền sử dụng đất

Bình Minh

19,84

QĐ số 1925/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên

 

28

Cải tạo, nâng cấp ĐH.51

Tứ Dân, Tân Châu, Đông Ninh, Đại Tập, Chí Tân

0,21

NQ số 100/NQ-HĐND ngày 06/9/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Khoái Châu

 

29

Cải tạo, nâng cấp ĐH.57

Huyện Khoái Châu

1,50

NQ số 100/NQ-HĐND ngày 06/9/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Khoái Châu

 

30

Khu di tích lịch sử Cây đa Sài Thị

Thuần Hưng

0,48

QĐ số 3874/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện Khoái Châu

 

31

Tu bổ, tôn tạo đền thờ bà Hoàng Thị Loan

Hồng Tiến

0,13

QĐ số 4119/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Khoái Châu

 

IX

HUYỆN KIM ĐỘNG

 

 

 

 

46

Dự án chuyển tiếp sang năm 2020

 

266,86

 

 

1

Mở rộng đường QL.38 đoạn qua Kim Động

Nghĩa Dân, Toàn Thắng

15,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

2

Mở rộng giao thông đường cao tốc phục vụ di dời dân sinh khu vực nghĩa địa thôn Cộng Vũ

 Vũ Xá

0,13

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

3

Hoàn thiện tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình qua tỉnh Hưng Yên đoạn qua H. Kim Động

TT. Lương Bằng, Nhân La, Vũ Xá, Nghĩa Dân, Chính Nghĩa

6,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

4

Đầu tư tuyến đường bên của tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc HN - HP với cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đoạn qua H. Kim Động

Chính Nghĩa

4,28

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

5

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.74 huyện Kim Động

 Toàn Thắng

0,70

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

6

Dự án cải tạo nâng cấp đường cứu hộ phòng chống lụt bão huyện Kim Động

Ngọc Thanh

0,20

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

7

Dự án điện (Đường dây và Trạm biến áp; CQT lưới điện Kim Động; Nhà điều hành sản xuất điện lực) tại các xã Toàn Thắng,Nghĩa Dân, Hiệp Cường, Đức Hợp, Vũ Xá, Xã Chính Nghĩa, Phạm Ngũ Lão, Hùng An, Ngọc Thanh, TT Lương Bằng

Toàn Thắng,Nghĩa Dân, Hiệp Cường, Đức Hợp, Vũ Xá, Xã Chính Nghĩa, Phạm Ngũ Lão, Hùng An, Ngọc Thanh, TT Lương Bằng

2,98

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

8

Trạm 220 KV

TT. Lương Bằng

0,30

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

9

Đầu tư cải tạo nâng cấp lưới điện trung áp tỉnh Hưng Yên sử dụng nguồn vốn tín dụng ngành điện 3 - vay vốn JICA

TT. Lương Bằng

0,17

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

10

Trạm BTS

Đồng Thanh Hùng An

0,08

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

11

 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở và làm chợ

 Mai Động

0,87

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

12

Trung tâm thương mại và nhà ở Thị trấn Lương Bằng và khu liên hiệp văn hóa cộng đồng huyện

 TT. Lương Bằng

13,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

13

Xử lý sự cố sạt lở đê bối tại xã Mai Động

Mai Động

0,05

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

14

Dự án chợ đầu mối và thương mại dịch vụ

 TT. Lương Bằng

80,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

15

Mở đường Ngọc Thanh - Hiệp Cường (đấu nối vào HL72)

Ngọc Thanh, Hiệp Cường

4,50

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

16

Mở rộng đường giao thông Nhân La - Ân Thi

Nhân La

1,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

17

 Thực hiện dự án mở đường gom chân đê phía ngoài bãi

 Đức Hợp

1,37

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

18

Mở rộng hệ thống thủy lợi do ảnh hưởng từ đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (Cầu vượt Sông Cửu An)

 Vũ Xá

0,17

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

19

Cải tạo đường dây 110 KV Kim Động - Phố Cao cấp điện cho Thành phố Hưng Yên từ TBA 220 KV Kim Động

Vũ Xá, Nhân La, Nghĩa Dân, Toàn Thắng, Phạm Ngũ Lão

0,27

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

20

Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Đức Hợp, Đồng Thanh, Chính Nghĩa, Toàn Thắng

0,08

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

21

 Đường 377 nối khu công nghiệp với đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

 TT. Lương Bằng

16,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

22

 Mở rộng nút giao chân cầu đường 38 mới (dự án Wramp)

 Nghĩa Dân

0,06

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

23

 Dự án Cải tạo và nâng cấp đường ĐH 72 (đoạn đường tỉnh 378 đến QL 39A)

 Hiệp Cường, Ngọc Thanh

0,34

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

24

 Hoàn trả lại mương thủy lợi (dự án Wramp)

 Xã Nghĩa Dân

0,42

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

25

 Di chuyển đường điện (dự án Wramp)

 Nghĩa Dân, Toàn Thắng

0,33

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

26

 Dự án chống quá tải

 Toàn Thắng

0,05

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

27

 Đường dây và Trạm biến áp 110kv Bãi Sậy

Toàn Thắng, Nghĩa Dân

1,51

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

28

Mở rộng chùa Nho Lâm

Mai Động

1,46

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

29

 Nghĩa trang thôn Trà Lâm (di chuyển nghĩa trang do thu hồi làm TTGDQPAN)

 Hiệp Cường

1,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

30

Khu cây xanh công cộng

 TT. Lương Bằng

2,10

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

31

 Khu tái định cư phục vụ dự án Đền thờ tướng Phạm Bạch Hổ

 Ngọc Thanh

0,64

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

32

Khu dân cư huyện Kim Động giai đoạn I (Thanh Loan)

TT. Lương Bằng

5,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

33

Đất ở Thị trấn Lương Bằng

 TT. Lương Bằng

1,83

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

34

 Đất ở và DVTM cạnh Bệnh viện Sản Nhi (khu đô thị mới)

 Hiệp Cường

45,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

35

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở khu giáp bệnh viện sản Nhi

 Hiệp Cường

1,74

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

36

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

 Vũ Xá

0,15

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

37

 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

 Đồng Thanh

1,24

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

38

 Dự án tái định cư phục vụ Dự án cải tạo và nâng cao ĐH 72 (đoạn từ đường 378 đến QL 39A) huyện Kim Động và đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

 Hiệp Cường

1,94

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

39

 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở cạnh chùa thôn Giang

 Nhân La

0,56

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

40

 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở Khu Chân Mạ thôn Cốc Ngang (giáp chợ xã)

 Phạm Ngũ Lão

1,36

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

41

 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở khu đường ĐH 73

 Toàn Thắng

1,80

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

42

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở khu Tây Phú Thành thôn Tây Thịnh

Thọ Vinh

0,87

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

43

 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Nghĩa Dân

1,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

44

 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

 Vũ Xá

2,40

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

45

 Đất ở và DVTM cạnh Bệnh viện Sản Nhi (khu đô thị mới)

 Hiệp Cường

45,00

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

46

 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

Vĩnh Xá

1,91

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

6

Dự án mới năm 2020

 

5,53

 

 

1

Xây dựng ĐZ&TBA huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên năm 2020

Thọ Vinh, Ngọc Thanh, Hùng An, Nghĩa Dân, Phú Thịnh, Vũ Xá, Nhân La

0,05

QĐ số 2610/QĐ-EVNNPC ngày 29/8/2019 của Tổng công ty điện lực miền Bắc

 

2

Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2
(PSL3) vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA),

Xã Đồng Thanh, Chính Nghĩa, Toàn Thắng, Đức Hợp, Nghĩa Dân

0,01

186/QĐ-EVN NPC, ngày 23/01/2015 của Tổng công ty điện lực miền Bắc

 

3

Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Kim Động cấp điện cho khu công nghiệp sạch Kim Động - Giai đoạn I

Toàn Thắng, Vĩnh Xá, Phạm Ngũ Lão

0,08

2540/PCHY-QLĐT ngày 10/10/2019 của Điện lực hưng Yên

 

4

Trụ sở làm việc Viện Kiểm sát nhân dân huyện

Chính Nghĩa

0,45

 Thông báo 167/TB-UNBD của UBND tỉnh ngày 10/4/2018 về việc chấp thuận vị trí xây dựng

 

5

Xây dựng tuyến đường từ đường tỉnh 377 - Nhà văn hóa TT Lương Bằng - kết nối với đường trong khu dân cư mới thị trấn Lương Bằng

TT. Lương Bằng

2,50

 Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

6

 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở khu cạnh chùa thôn Giang

 Xã Nhân La

2,44

Đã có trong danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

 

X

HUYỆN ÂN THI

 

 

 

 

59

Dự án chuyển tiếp sang năm 2020

 

159,70

 

 

1

Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP)

Tân Phúc, Bãi Sậy, Phù Ủng, Hoàng Hoa Thám

3,53

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

2

Cụm công nghiệp Phù Ủng

Phù Ủng

40,00

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

3

Cụm công nghiệp Văn Nhuệ

Văn Nhuệ

50,00

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

4

Mở rộng bến xe khách huyện

Ân Thi

0,94

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

5

Đường dây và trạm biến áp 110kv Bãi Sậy

Bắc sơn, Bãi Sậy, Tân Phúc, Đào Dương, Quang Vinh, Vân Du, Xuân Trúc,Quảng Lãng

1,54

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

6

Trạm biến áp 110kv/22kV Ân Thi

TT. Ân Thi

0,01

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

7

Di chuyển đường điện để thực hiện dự án Quản lý tài sản đường bộ việt Nam

Quảng Lãng, TT Ân Thi, Quang Vinh, Tân Phúc, Bãi Sậy, Phù Ủng

0,12

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

8

Di chuyển đường trung hạ thế phục vụ GPMB ĐT.382

Phù Ủng, Bắc Sơn, Đào Dương

0,02

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

9

Di chuyển đường dây 0,4 KV để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường và bờ kè sông Kẻ Sặt

Hồng Vân, Tiền Phong, Đa Lộc

0,01

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

10

Cải trả rãnh thoát nước để thực hiện dự án Quản lý tài sản đường bộ việt Nam

Quang Vinh, Phù Ủng

2,00

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

11

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi huyện (AFD)

Phù Ủng, Bắc Sơn, Tân Phúc, Đào Dương, Quang Vinh, Vân Du, TT Ân Thi, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Văn Nhuệ, Hồng Quang, Tiền Phong

5,00

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

12

Trường THCS Phạm Huy Thông

TT. Ân Thi

1,43

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh

 

13

Mở rộng trụ sở UBND xã

Tân Phúc

0,08

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND