Nghị quyết 247/NQ-HĐND

Nghị quyết 247/NQ-HĐND năm 2019 về giao biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 247/NQ-HĐND 2019 công chức lao động hợp đồng cơ quan hành chính nhà nước Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Quyết định số 1066/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 21/2010/NĐ-CP">07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-BNV ngày 04/9/2019 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Hưng Yên năm 2020;

Xét Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 29/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 611/BC-BPC ngày 03/12/2019 của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2020 như sau:

1. Biên chế công chức: 1.670 biên chế, trong đó:

a) Khối các sở, ban, ngành tỉnh: 861 biên chế.

b) Khối Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 809 biên chế.

2. Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 135 người.

(Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Căn cứ Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc quản lý, tiếp nhận, tuyển dụng, sử dụng công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đảm bảo đúng theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 21/04/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; chỉ đạo cơ quan chuyên môn đánh giá cụ thể kết quả thực hiện lộ trình tinh giản biên chế công chức toàn tỉnh và của từng cơ quan, đơn vị giai đoạn từ năm 2015 đến thời điểm báo cáo; làm rõ nguồn biên chế phải cắt giảm của từng cơ quan, đơn vị trong thời gian tới. Qua đó rút ra những kinh nghiệm, phát hiện các vấn đề bất cập, chưa hợp lý,... đề xuất các giải pháp phù hợp để HĐND tỉnh làm căn cứ giao biên công chức năm 2021 và những năm tiếp theo.

c) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát kỹ, chính xác số lượng hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể hơn về thẩm quyền và hướng xử lý đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao đối với những trường hợp phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng số biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định tại Điều 1 Nghị quyết này; kết quả báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 06/12/2019 và có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Xuân Tuyên

 

PHỤ LỤC

GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 247/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh)

STT

Sở, ban, ngành,

UBND huyện, thành phố

Giao biên chế năm 2020

Công chức

LĐHĐ theo Nghị định 68

 

Tổng cộng:

1.670

135

A

CẤP TỈNH

861

97

I

Văn phòng HĐND tỉnh

24

11

II

Văn phòng UBND tỉnh

52

15

1

Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh

44

14

2

Trung tâm Phục vụ hành chính công

8

1

III

Sở Nội vụ

66

7

1

Cơ quan Sở

36

3

2

Ban Thi đua - Khen thưởng

12

2

3

Ban Tôn giáo

9

1

4

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

9

1

IV

Sở Tài chính

43

3

V

Sở Kế hoạch và Đầu tư

39

2

VI

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

50

5

1

Cơ quan Sở

50

5

2

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

 

 

VII

Sở Nông nghiệp và PTNT

145

8

1

Cơ quan Sở

37

2

2

Chi cục Bảo vệ thực vật

12

 

3

Chi cục Thú y

11

1

4

Chi cục Thủy lợi

10

1

5

Chi cục QL đê điều và PCLB

17

1

6

Chi cục Thủy sản

7

1

7

Chi cục QLCL nông, lâm sản và thủy sản

12

1

8

Chi cục Phát triển nông thôn

20

1

9

Chi cục Kiểm lâm

12

 

10

VP ĐPCTMTQG XDNTM

7

 

VIII

Sở Tài nguyên và Môi trường

50

6

1

Cơ quan Sở

25

4

2

Chi cục Bảo vệ môi trường

14

1

3

Chi cục Quản lý đất đai

11

1

IX

Sở Giao thông vận tải

34

10

1

Cơ quan Sở

30

9

2

Văn phòng Ban An toàn giao thông

4

1

X

Sở Công Thương

36

3

XI

Sở Xây dựng

32

 

XII

Sở Y tế

60

7

 

Cơ quan Sở

27

3

 

Chi cục Dân số - KHHGĐ

14

2

 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

19

2

XIII

Sở Giáo dục và Đào tạo

44

2

XIV

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

31

2

XV

Sở Khoa học và Công nghệ

38

4

1

Cơ quan Sở

27

3

2

Chi cục TC đo lường chất lượng

11

1

XVI

Sở Thông tin và Truyền thông

21

2

XVII

Sở Tư pháp

28

3

XVIII

Thanh tra tỉnh

33

3

XIX

BQL các khu công nghiệp

23

2

XX

BQL khu đại học Phố Hiến

12

2

B

CẤP HUYỆN

809

38

I

UBND thành phố Hưng Yên

81

4

II

UBND huyện Tiên Lữ

81

5

III

UBND huyện Phù Cừ

79

2

IV

UBND huyện Ân Thi

85

1

V

UBND huyện Kim Động

83

5

VI

UBND huyện Khoái Châu

91

3

VII

UBND huyện Văn Giang

74

3

VIII

UBND huyện Văn Lâm

75

4

IX

UBND thị xã Mỹ Hào

78

6

X

UBND huyện Yên Mỹ

82

5

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 247/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 247/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/12/2019
Ngày hiệu lực 06/12/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(02/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 247/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 247/NQ-HĐND 2019 công chức lao động hợp đồng cơ quan hành chính nhà nước Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 247/NQ-HĐND 2019 công chức lao động hợp đồng cơ quan hành chính nhà nước Hưng Yên
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 247/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hưng Yên
Người ký Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành 06/12/2019
Ngày hiệu lực 06/12/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(02/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Nghị quyết 247/NQ-HĐND 2019 công chức lao động hợp đồng cơ quan hành chính nhà nước Hưng Yên

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 247/NQ-HĐND 2019 công chức lao động hợp đồng cơ quan hành chính nhà nước Hưng Yên

  • 06/12/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/12/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực