Nghị quyết 248/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 248/2008/NQ-HĐND về sửa đổi định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2007 do tỉnh Sơn La ban hành

Nghị quyết 248/2008/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NS Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 04/03/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 248/2008/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NS Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/2008/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 105/2006/NQ-HĐND NGÀY 15/7/2006 CỦA HĐND TỈNH KHOÁ XII VỀ QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TỈNH SƠN LA NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 119/2002/TTLT-BYT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung và mức chi thường xuyên của trạm Y tế xã;

Xét Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 105/2006/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2006 của HĐND tỉnh về quyết định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Sơn La năm 2007; Báo cáo thẩm tra số 426/BC-KTNS ngày 07 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra lĩnh vực kinh tế - ngân sách tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XII; Tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi một số điểm của Nghị quyết số 105/2006/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2006 của HĐND tỉnh

1. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 3, điểm 3, khoản II, Điều 1 như sau:

“- Ngoài định mức phân bổ nêu trên, phân bổ thêm kinh phí chi hoạt động thường xuyên của trạm y tế xã: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) /trạm/năm”.

2. Sửa đổi điểm 2, khoản III, Điều 1 như sau:

“2. Định mức chi sự nghiệp y tế:

Mỗi xã được phân bổ 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng)/xã/năm để chi hoạt động thường xuyên của trạm y tế xã theo Thông tư số 119/TTLT-BYT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung thu chi và mức chi thường xuyên của trạm y tế xã (không bao gồm lương, phụ cấp, các chế độ khác của cán bộ y tế xã).”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban TV Quốc hội; Chính phủ;
- UB TC-NS của Quốc hội;
- VP QH, VP CTN, VP CP;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế các bộ: TC, Tư pháp;
- Cục KTVB Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh, TT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT huyện uỷ, thành uỷ các huyện, thành phố;
- TT HĐND, TT UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo, chuyên viên VP Tỉnh uỷ, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VPUBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh; Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- LĐ, CV VP HĐND tỉnh và UBND tỉnh;
- Lưu: VP (230 b).

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 248/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu248/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 248/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 248/2008/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NS Sơn La


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 248/2008/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NS Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu248/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýThào Xuân Sùng
       Ngày ban hành12/12/2008
       Ngày hiệu lực01/01/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2013
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 248/2008/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NS Sơn La

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 248/2008/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NS Sơn La