Nghị quyết 248/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 248/2008/NQ-HĐND quy định mức chi kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nghị quyết 248/2008/NQ-HĐND mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Hưng Yên đã được thay thế bởi Quyết định 298/QĐ-TTHĐND năm 2012 xử lý kết quả rà soát văn bản Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 04/12/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 248/2008/NQ-HĐND mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/2008/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15/11/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2189/TTr -UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh đề nghị quy định mức chi kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như sau:

1. Nội dung chi và mức chi cụ thể theo phụ lục I, II kèm Nghị quyết này.

2. Cơ quan, tổ chức được giao chủ trì soạn thảo văn bản làm đầu mối thực hiện chi trả cho cá nhân tham gia trực tiếp vào các khâu soạn thảo, xây dựng, thẩm định, góp ý kiến và rà soát - hệ thống hoá văn bản phục vụ các khâu công tác trên.

3. Ngoài nội dung và mức chi kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này, các nội dung khác về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15/11/2007 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính.

II. Hàng năm, các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo vản bản quy phạm pháp luật căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao lập kế hoạch kinh phí gửi Văn phòng UBND, cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp chung vào dự toán kinh phí thường xuyên hàng năm của cơ quan, tổ chức mình, báo cáo UBND trình HĐND thông qua theo quy định.

Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền giao xây dựng văn bản đột xuất thì cơ quan được giao chủ trì xây dựng văn bản lập kế hoạch, dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính trình UBND cùng cấp quyết định cấp bổ sung kinh phí kịp thời.

III. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XIV kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12/12/2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông

 


PHỤ LỤC I

MỨC CHI KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP
(Kèm theo Nghị quyết số 248/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008 của HĐND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: đồng

STT

Nội dung chi

Mức chi

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

Nghị quyết

Quyết định

Chỉ thị

Nghị quyết

Quyết định

Chỉ thị

Nghị quyết

Quyết định

Chỉ thị

1

Soạn thảo, xây dựng văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Xây dựng đề cương

500.000

500.000

300.000

250.000

250.000

150.000

200.000

200.000

50.000

b

Soạn thảo dự thảo

2.000.000

2.000.000

700.000

1.000.000

1.000.000

500.000

500.000

500.000

250.000

c

Tổ chức cuộc họp, hội thảo để lấy ý kiến vào dự thảo văn bản: 50.000đ/người/buổi

2.100.000

2.200.000

700.000

1.110.000

1.030.000

230.000

700.000

700.000

300.000

d

Tổ chức lấy ý kiến theo phiếu điều tra của đối tượng liên quan, đối tượng tác động trực tiếp của văn bản: 20.000đ/phiếu

đ

Tổ chức lấy ý kiến theo hình thức gửi để tham gia bằng văn bản hoặc trực tiếp dự thảo: 50.000đ/báo cáo tham gia

e

Tổng hợp, xây dựng báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo

100.000

100.000

100.000

70.000

70.000

70.000

30.000

30.000

30.000

g

Tổng hợp, báo cáo góp ý vào dự thảo Nghị quyết không do UBND tỉnh trình; góp ý của cơ quan tư pháp cấp huyện đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND cùng cấp

100.000

0

0

70.000

0

0

0

0

0

2

Báo cáo thẩm định của cơ quan tư pháp, báo cáo góp ý của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã

200.000

200.000

200.000

0

150.000

150.000

70.000

70.000

70.000

Tổng mức chi kinh phí hỗ trợ tối đa cho một văn bản

5.000.000

5.000.000

2.000.000

2.500.000

2.500.000

1.200.000

1.500.000

1.500.000

700.000

3

Rà soát - hệ thống hoá văn bản phục vụ trực tiếp cho việc soạn thảo văn bản

50.000/vb

50.000/vb

50.000/vb

25.000/vb

25.000/vb

25.000/vb

10.000/vb

10.000/vb

10.000/vb

 

PHỤ LỤC II

MỨC CHI KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP
(Kèm theo Nghị quyết số 248/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008 của HĐND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: đồng

STT

Nội dung chi

Mức chi

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

Nghị quyết

Quyết định

Chỉ thị

Nghị quyết

Quyết định

Chỉ thị

Nghị quyết

Quyết định

Chỉ thị

1

Soạn thảo, xây dựng văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Xây dựng đề cương

700.000

700.000

400.000

400.000

400.000

250.000

250.000

250.000

100.000

b

Soạn thảo dự thảo

2.300.000

2.300.000

1.000.000

1.200.000

1.200.000

600.000

600.000

600.000

400.000

c

Tổ chức cuộc họp, hội thảo để lấy ý kiến vào dự thảo văn bản: 50.000đ/người/buổi

2.600.000

2.800.000

900.000

1.700.000

1.600.000

550.000

1.000.000

1.000.000

350.000

d

Tổ chức lấy ý kiến theo phiếu điều tra của đối tượng liên quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản: 20.000đ/phiếu

đ

Tổ chức lấy ý kiến theo hình thức gửi để tham gia bằng văn bản hoặc tham gia trực tiếp dự thảo: 50.000đ/báo cáo tham gia

e

Tổng hợp, xây dựng báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo

200.000

200.000

200.000

100.000

100.000

100.000

50.000

50.000

50.000

g

Tổng hợp, báo cáo góp ý vào dự thảo Nghị quyết không do UBND tỉnh trình; góp ý của cơ quan tư pháp cấp huyện đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND cùng cấp

200.000

0

0

100.000

0

0

0

0

0

2

Báo cáo thẩm định của cơ quan tư pháp, báo cáo góp ý của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã

500.000

500.000

500.000

0

200.000

200.000

100.000

100.000

100.000

Tổng mức chi kinh phí hỗ trợ tối đa cho một văn bản

6.500.000

6.500.000

3.000.000

3.500.000

3.500.000

1.700.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

3

Rà soát - hệ thống hoá văn bản phục vụ trực tiếp cho việc soạn thảo văn bản

50.000/vb

50.000/vb

50.000/vb

25.000/vb

25.000/vb

25.000/vb

10.000/vb

10.000/vb

10.000/vb

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 248/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu248/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2008
Ngày hiệu lực22/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/12/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 248/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 248/2008/NQ-HĐND mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 248/2008/NQ-HĐND mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Hưng Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu248/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Thông
        Ngày ban hành15/12/2008
        Ngày hiệu lực22/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/12/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 248/2008/NQ-HĐND mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 248/2008/NQ-HĐND mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Hưng Yên