Nghị quyết 249/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 249/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 78/2016/NQ-HĐND về cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 249/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/2019/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 78/2016/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CHO PHÉP TIẾP NHẬN NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU BỊ LOẠN THẦN ĐANG CÓ HÀNH VI NGUY HIỂM CHO BẢN THÂN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TỰ NGUYỆN VÀO CƠ SỞ Y TẾ ĐỂ CHỮA BỆNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 4365/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh, cụ thể như sau:

“Điều 2. Mức chi và nguồn kinh phí hỗ trợ

1. Mức chi hỗ trợ

a) Đối tượng có tham gia bảo hiểm y tế

- Chi phí điều trị: Hỗ trợ phần chi phí còn lại sau khi trừ chi phí đồng chi trả của bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành về giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng trong thời gian điều trị là 40.000 đồng/người/ngày.

b) Đối tượng không tham gia bảo hiểm y tế

- Hỗ trợ 100% chi phí điều trị theo quy định hiện hành về giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng trong thời gian điều trị là 40.000 đồng/người/ngày.

2. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Kinh phí thực hiện hỗ trợ cho đối tượng có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh do ngân sách thành phố đảm bảo, bố trí trong dự toán chi sự nghiệp y tế theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2020, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ; VP Chủ tịch nước;
- Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế: Bộ Tài chính, Bộ Y tế;
- Thường vụ Thành ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy;
- Đại biểu HĐND TP, Đoàn ĐBQHTP;
- UBND, UBMTTQ thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của TP;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố;
- Quận, huyện ủy: HĐND; UBND; UBMTTQVN các quận, huyện: HĐND, UBND phường, xã;
- Báo ĐN, CAĐN, Đài PTTHĐN, TTTHVN tại ĐN;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 249/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu249/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 249/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 249/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 249/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần Đà Nẵng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu249/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýNguyễn Nho Trung
       Ngày ban hành11/07/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 249/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 249/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần Đà Nẵng

           • 11/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực