Nghị quyết 249/NQ-HĐND

Nghị quyết 249/NQ-HĐND năm 2019 về giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 249/NQ-HĐND 2019 lao động hợp đồng trong sự nghiệp công lập Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CÁC HỘI ĐƯỢC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế;

Căn cứ Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 197/TT-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 612/BC-BPC ngày 03/12/2019 của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020 là 20.486 người, cụ thể:

1. Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020 là 20.292 người, cụ thể:

STT

Phân theo lĩnh vực

Số lượng người

1

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo

15.880

2

Sự nghiệp y tế

a. Tuyến tỉnh, huyện, thị xã, thành phố

b. Tuyến xã, phường, thị trấn

3.272

2.023

1.249

3

Sự nghiệp VH-TT-DL, PTTH

473

4

Sự nghiệp khác

a. Các đơn vị SN được cấp NSNN

b. Các đơn vị SN có thu (hoặc có thu một phần) được NSNN hỗ trợ kinh phí hoạt động

582

573

9

 

5

Các hội

85

2. Giao số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP194 người.

(Chi tiết tại các Phụ lục số 1B, 2C, 3C, 4, 5B, 5C, 6C1, 6C2, 7, 8, 8A, 8C, 9, 10, 11 kèm theo)       

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Căn cứ Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và kiểm soát chặt chẽ việc phê duyệt, thẩm định, thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo tại văn bản số 2882/VPCP-TCCV ngày 21/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị.

b) Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện  tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, tuyển dụng, sử dụng và quản lý số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Rà soát, sắp xếp và bố trí đối với các viên chức đang sử dụng làm việc không đúng quy định tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện đảm bảo đúng quy định về quản lý và sử dụng viên chức;

d) Rà soát và quản lý những người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù theo Văn bản số 6993/BNV-TCBC ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ.

đ) Rà soát, tổng hợp cụ thể số đơn vị và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư của tỉnh gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định;

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cân đối, điều chỉnh trong tổng số lượng người làm việc năm 2020 trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt đối với những trường hợp phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng số lượng người làm việc quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 06/12/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Xuân Tuyên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 249/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 249/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/12/2019
Ngày hiệu lực 06/12/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(02/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 249/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 249/NQ-HĐND 2019 lao động hợp đồng trong sự nghiệp công lập Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 249/NQ-HĐND 2019 lao động hợp đồng trong sự nghiệp công lập Hưng Yên
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 249/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hưng Yên
Người ký Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành 06/12/2019
Ngày hiệu lực 06/12/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(02/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Nghị quyết 249/NQ-HĐND 2019 lao động hợp đồng trong sự nghiệp công lập Hưng Yên

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 249/NQ-HĐND 2019 lao động hợp đồng trong sự nghiệp công lập Hưng Yên

  • 06/12/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/12/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực