Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND quy định mức chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND quy định mức chi tiếp khách Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2007/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI TIẾP KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính về quy định chế độ chi tiêu đón khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007;

Xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 10/12/2007 của UBND tỉnh về việc đề nghị quy định chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Nhất trí ban hành quy định mức chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh theo Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2.

UBND tỉnh theo trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh theo trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Dương

 

QUY ĐỊNH

MỨC CHI TIẾP KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 9)

Căn cứ Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính về quy định chế độ chi tiêu đón khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 và căn cứ vào tình tình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh Khoá X, kỳ họp 11 quy định mức chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Chi tiếp khách nước ngoài, chi hội nghị, hội thảo quốc tế:

Khách nước ngoài đến thăm và làm việc, dự hội nghị, hội thảo do tỉnh mời hoặc theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được chi theo đối tượng, nội dung do Bộ Tài chính quy định; mức chi cụ thể do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trong dự toán chi nhưng không vượt quá 20% mức chi tối đa được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 và Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007.

2. Chi tiếp khách trong nước:

a. Đối với khách do các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quốc Hội, Bộ truởng và tương đương trở lên làm trưởng đoàn về thăm và làm việc tại tỉnh được ngân sách tỉnh cấp để chi các khoản: ăn, ở, đi lại cho các thành viên trong đoàn trong thời gian ở tại tỉnh. Mức chi do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

b. Đối với khách do Thứ trưởng và tương đương; Bí thư và Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (và một số trường hợp đặc biệt khác do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định) làm trưởng đoàn về thăm và làm việc tại tỉnh được ngân sách tỉnh cấp để chi các khoản: ăn, ở cho các thành viên trong đoàn trong thời gian ở tại tỉnh. Mức chi như sau:

b1. Tiền ăn không quá 150.000 đồng/suất.

b2. Tiền thuê phòng nghỉ khách sạn:

- Đối với tiền thuê phòng nghỉ cho Thứ trưởng và tương đương; Bí thư và Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không quá 400.000 đồng/người/ngày.

- Các thành viên khác không quá 200.000 đồng/người/ngày.

c. Đối với khách do Lãnh đạo cấp vụ; Giám đốc, Phó giám đốc các sở và các ban, ngành tương đương của các tỉnh, thành phố khác; Lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, HĐND và UBND các huyện, thành phố thuộc các tỉnh khác đến làm việc tại các sở, ngành, Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc HĐND và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bình Định thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có khách đến làm việc quyết định đối tượng được mời cơm và mức chi mời cơm trong phạm vi dự toán kinh phí được giao cho các sở, ban, ngành, đơn vị và phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị nhưng mức chi mời cơm không quá 120.000 đồng/suất.

d. Riêng các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính và tự đảm bảo kinh phí hoạt động hoặc tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thì đối tượng mời cơm do Thủ trưởng đơn vị quyết định phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị nhưng mức chi mời cơm không quá 100.000 đồng/suất.

Những nội dung khác liên quan đến chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 127/2007/TT-BTC và Thông tư số 57/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực29/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND quy định mức chi tiếp khách Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND quy định mức chi tiếp khách Bình Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Xuân Dương
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực29/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND quy định mức chi tiếp khách Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND quy định mức chi tiếp khách Bình Định

            • 19/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực