Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 huyện Củ Chi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 25/2008/NQ-HĐND

Củ Chi, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét báo cáo của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện; các báo cáo của Ủy ban nhân dân, các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009 và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với báo cáo của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện. Nhất trí thông qua các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và của các phòng, ban, các đơn vị huyện về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008, nhiệm vụ, mục tiêu, các chỉ tiêu và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009.

Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nội dung và nhiệm vụ sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2008:

Năm 2008 hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đã hoàn thành và vượt kế hoạch, có nhiều chỉ tiêu ở mức cao. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 26,75%. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 8,48%. Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng 45,62% so với cùng kỳ.

- Thu ngân sách địa phương (NS huyện và NS xã) 432,241 tỷ đồng, đạt 147% dự toán năm và bằng 116% so cùng kỳ.

- Chi ngân sách địa phương (NS huyện và NS xã) 415,517 tỷ đồng, đạt 142% dự toán thành phố giao và bằng 102% so cùng kỳ.

- Nguồn thu vượt thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nhà đất của các xã, thị trấn, tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến ngày 30 tháng 10 năm 2008 là 25,054 tỷ đồng.

- Giảm số hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 423 hộ (có thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm), chiếm tỷ lệ 0,57% so tổng số hộ dân và được công nhận hoàn thành chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2 là dưới 1% so tổng số hộ dân, không còn hộ có thu nhập dưới 4 triệu đồng/người/năm, đạt 100% kế hoạch.

- Giải quyết việc làm 11.599 lao động, đạt 145% kế hoạch. Ngành giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ở các bậc học.

- Công tác phổ cập giáo dục thường xuyên được quan tâm, đã giữ vững đạt chuẩn quốc gia bậc tiểu học và trung học cơ sở, thực hiện đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục bậc trung học.

- Công tác cải cách hành chính có tiến bộ. Đã thực hiện cơ chế hành chính “Một cửa liên thông” giải quyết hồ sơ hành chính trên lĩnh vực đất đai. Duy trì và tiếp tục mở rộng việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2000) vào một số quy trình thủ tục hành chính liên quan đến công dân, đến nay huyện áp dụng ISO cho 66 đầu công việc tại các phòng, ban chuyên môn của huyện.

Tuy vậy, tình hình biến động giá cả, lạm phát tăng cao đã tác động rất lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, một số chỉ tiêu chưa đạt như đầu tư xây dựng cơ bản đạt 93,14% kế hoạch, công tác thu hồi nợ quá hạn từ các nguồn vốn đạt tỷ lệ thấp (dưới 50%). Tình hình phạm pháp hình sự diễn biến phức tạp, số vụ phạm pháp hình sự tăng 9,35% (tăng 19 vụ) so năm 2007, số vụ tai nạn giao thông giảm 3% nhưng số người chết lại tăng 27,16%.

Thực hiện chủ đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” có những chuyển biến về nhận thức và được sự đồng tình của xã hội, có sự thay đổi hành vi ở một số bộ phận dân cư làm cơ sở cho những năm tiếp theo. Tuy nhiên, kết quả còn hạn chế, chưa chuyển biến cụ thể và quyết liệt hơn để tạo sự chuyển biến tích cực về hành vi văn minh đô thị ở mọi người dân trên địa bàn huyện.

II. NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009:

1. Mục tiêu:

Ngăn chặn sự suy giảm kinh tế; duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự xã hội. Tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 - 2010.

2. Các Chỉ tiêu chủ yếu:

a) Chỉ tiêu kinh tế:

(1) Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 7%.

(2) Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 7,7%.

(3) Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ tăng 8%.

(4) Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 5,05%.

(5) Tổng thu ngân sách nhà nước (pháp lệnh) là 191 tỷ đồng. Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước tăng 10% so chỉ tiêu pháp lệnh. Tổng thu ngân sách địa phương 319,287 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách huyện 309,951 tỷ đồng, thu ngân sách xã, thị trấn 66,238 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 319,287 tỷ đồng, bằng 123% so với dự toán năm 2008 (chưa có chi đầu tư xây dựng thành phố phân cấp), trong đó chi ngân sách huyện là 309,951 tỷ đồng, chi ngân sách xã, thị trấn là 66,238 tỷ đồng.

b) Các chỉ tiêu môi trường và đô thị:

(6) Tổng mức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phấn đấu thực hiện đạt 315,782 tỷ đồng, với 155 công trình.

(7) Thực hiện việc công khai quy hoạch đối với các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và 1/500 đã được phê duyệt. Triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn để làm cơ sở phân cấp quản lý quy hoạch - xây dựng khoảng 10 khu vực với quy mô 500ha.

(8) Hoàn thành công tác cấp số nhà cho 18 xã còn lại.

(9) Hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 100% đối với các trường hợp không đủ điều kiện còn lại.

c) Các chỉ tiêu xã hội:

(10) Thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo theo tiêu chí của thành phố (tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm), nâng mức thu nhập lên trên 12 triệu đồng/người/năm cho 2.990 hộ, hạ tỷ lệ hộ nghèo từ 38,12% xuống còn 34,12%.

(11) Xây dựng 160 căn hộ cho người có thu nhập thấp.

(12) Xây dựng 07 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất.

(13) Xây dựng 6 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất.

(14) Giải quyết việc làm mới cho 8.000 lao động.

(15) Tiếp tục duy trì huyện đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ và phổ cập bậc tiểu học và trung học cơ sở, trung học phổ thông.

(16) Hạ tỷ lệ sinh 0,112%o.

(17) Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 là 0,25%.

(18) Đăng ký xây dựng 07 xã văn hóa.

(19) Phấn đấu kéo giảm 5 - 7% số vụ phạm pháp hình sự, 10% tai nạn giao thông trên cả 3 mặt (so năm 2008).

(20) Tiếp tục thực hiện chủ đề năm “Văn minh đô thị”.

III. VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH:

Để thực hiện các nhiệm vụ năm 2009, Ủy ban nhân dân huyện cần quan tâm thực hiện:

1. Khẩn trương, quyết liệt tổ chức, chỉ đạo kịp thời, cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố sát với tình hình thực tế huyện; đồng thời tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm, triển khai nhanh các dự án đầu tư đủ điều kiện. Tích cực góp phần kiềm chế lạm phát, tập trung tăng cường kiểm tra quản lý giá cả, kiểm soát chặt chẽ thị trường, chống đầu cơ, nâng giá, gian lận thương mại, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, vừa chủ động có các phương án ngăn ngừa suy giảm kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, vừa đảm bảo an sinh xã hội. Chủ động phối hợp với các sở - ngành thành phố tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động ổn định; tăng cường đấu tranh chống hàng gian, hàng giả, đầu cơ tích trữ.

2. Tạo chuyển biến thật sự về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và hiệu quả của hàng hóa, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ; tập trung đầu tư giao thông nội đồng, thủy lợi; đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị; phát triển mạnh các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

3. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. Kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả chi tiêu công ngay từ các khâu: đánh giá, phê duyệt và kế hoạch đầu tư, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả, lãng phí.

4. Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc quản lý quy hoạch và sử dụng đất theo quy hoạch. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng và quy hoạch chi tiết 1/2000, hoàn thành việc cấm mốc lộ giới.

5. Tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo môi trường từ khâu lập dự án xây dựng, đồng thời tăng cường công tác hậu kiểm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường. Xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở gây ô nhiễm, khắc phục các khu vực đã bị ô nhiễm.

6. Tăng cường trật tự, kỷ cương trong quản lý đô thị, dự án và xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, triển khai thực hiện các công trình phòng, chống lụt, bão, chống ngập úng.

7. Thúc đẩy công tác xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; phát triển hệ thống an sinh xã hội, từng bước nâng cao mức sống và chất lượng sống của người dân, góp phần cho việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm.

8. Tiếp tục chỉ đạo công tác cải cách hành chính, chú trọng cơ chế một cửa liên thông; đề cao trách nhiệm công vụ, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu đơn vị, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch trong đội ngũ cán bộ, công chức. Có các giải pháp khả thi, khắc phục sự sụt giảm tỷ lệ chỉ số hài lòng ở các dịch vụ công.

9. Giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội có tính bức xúc như bồi thường, tái định cư, dạy nghề và việc làm cho những người ảnh hưởng bởi các dự án; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm tội phạm chống tham nhũng, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng nhiều điểm sáng văn hóa trên địa bàn dân cư.

10. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về tiêu chí văn minh đô thị, có trọng tâm, trọng điểm để tiếp tục thực hiện chủ đề của năm 2009 “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Chú trọng các biện pháp như tuyên truyền, giáo dục đi vào chiều sâu, huy động được toàn xã hội tham gia; tạo điều kiện, phương tiện đảm bảo tính khả thi của tiêu chí đề ra đi đôi với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tăng tính răn đe, giáo dục.

IV. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN:

Do nguồn thu ngân sách năm 2008 có biến động, Hội đồng nhân dân huyện thống nhất điều chỉnh dự toán ngân sách so với dự toán ngân sách đã phân bổ đối với các xã, thị trấn bao gồm:

1. Nguồn thu vượt thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nhà đất của các xã, thị trấn 25,054 tỷ đồng:

- Nộp ngân sách huyện để điều hòa chung: 17,538 tỷ đồng.

- Ngân sách xã, thị trấn cân đối: 7,516 tỷ đồng.

2. Chi ngân sách xã, thị trấn:

- Các xã, thị trấn được sử dụng số thu vượt ngân sách bổ sung dự toán chi 14,965 tỷ đồng.

- Ngân sách huyện bổ sung cân đối do phát sinh nhiệm vụ chi 90,460 triệu đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân huyện giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh những thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi, các tổ chức thành viên, Đài Truyền thanh huyện phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết, kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi khóa IX, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Thị Kim Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2008
Ngày hiệu lực26/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 21
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 huyện Củ Chi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 huyện Củ Chi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrịnh Thị Kim Huệ
        Ngày ban hành19/12/2008
        Ngày hiệu lực26/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 21
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 huyện Củ Chi

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 huyện Củ Chi

              • 19/12/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/01/2009

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/12/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực