Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND phí bảo vệ môi trường chất thải rắn Bà Rịa đã được thay thế bởi Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 23/12/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND phí bảo vệ môi trường chất thải rắn Bà Rịa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2008/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn;

Căn cứ Thông tư số 174/2007/NĐ-CP">39/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 71/BC-KTNS ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Ban Kinh tế ngân sách – Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn, như sau:

I. Đối tượng thu và mức thu:

1. Đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn:

- Các tổ chức, cá nhân có chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại thải ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc các hoạt động khác có trách nhiệm thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

- Không thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trong các trường hợp sau:

+ Cá nhân, hộ gia đình thải chất thải rắn thông thường phát thải trong sinh hoạt cá nhân, hộ gia đình.

+ Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn nhưng tự xử lý hoặc ký hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn đảm bảo tiêu chuẩn môi trường theo quy định.

2. Mức thu phí:

a) Chất thải rắn thông thường : 40.000đồng/tấn.

b) Chất thải rắn nguy hại : 6.000.000đồng/tấn.

II. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng số tiền phí thu được:

1. Cơ quan tổ chức thu phí:

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thu và hướng dẫn thu phí.

2. Quản lý và sử dụng số tiền phí thu được:

Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước được quản lý và sử dụng như sau:

a) Tỷ lệ để lại cho cơ quan thu phí là: 10% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thu được.

b) Phần còn lại là khoản thu thuộc ngân sách tỉnh.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khoá IV, kỳ họp lần thứ 11 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 25/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/12/2008
Ngày hiệu lực 01/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/12/2019
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND phí bảo vệ môi trường chất thải rắn Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND phí bảo vệ môi trường chất thải rắn Bà Rịa
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 25/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Nguyễn Tuấn Minh
Ngày ban hành 05/12/2008
Ngày hiệu lực 01/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/12/2019
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND phí bảo vệ môi trường chất thải rắn Bà Rịa

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND phí bảo vệ môi trường chất thải rắn Bà Rịa