Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 tỉnh Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
–--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2011/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ IX KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012;

Sau khi xem xét Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2012; Báo cáo thẩm tra số 43/BC-KTNS-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 như sau:

1. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 8.650 tỷ đồng (tám nghìn sáu trăm năm mươi tỷ đồng)

a) Nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý 2.100 tỷ đồng (hai nghìn một trăm tỷ đồng), gồm:

- Các nguồn vốn giao đầu năm 805,5 tỷ đồng (tám trăm lẻ năm tỷ năm trăm triệu đồng), trong đó:

+ Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung 208,5 tỷ đồng (hai trăm lẻ tám tỷ năm trăm triệu đồng).

+ Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu 552 tỷ đồng (năm trăm năm mươi hai tỷ đồng).

+ Vốn thu xổ số kiến thiết 45 tỷ đồng (bốn mươi lăm tỷ đồng).

- Dự kiến các nguồn vốn bổ sung trong năm gồm trái phiếu Chính phủ, vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135 là 1.034,5 tỷ đồng (một nghìn không trăm ba mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng).

- Các nguồn vốn khác 260 tỷ đồng (hai trăm sáu mươi tỷ đồng), trong đó vốn vay 130 tỷ đồng, vốn ODA ngoài cân đối 130 tỷ đồng;

b) Vốn các Bộ ngành Trung ương đầu tư trên địa bàn dự kiến 250 tỷ đồng (hai trăm năm mươi tỷ đồng), gồm:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 110 tỷ đồng (một trăm mười tỷ đồng) để thực hiện dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ.

- Bộ Giao thông vận tải 100 tỷ đồng (một trăm tỷ đồng) để thực hiện các dự án Quốc lộ 1A và Quốc lộ 27.

- Các Bộ ngành khác 40 tỷ đồng (bốn mươi tỷ đồng);

c) Các nguồn vốn khác 6.300 tỷ đồng (sáu nghìn ba trăm tỷ đồng), gồm:

- Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 1.250 tỷ đồng (một nghìn hai trăm năm mươi tỷ đồng).

- Vốn các thành phần kinh tế 4.750 tỷ đồng (bốn nghìn bảy trăm năm mươi tỷ đồng).

- Vốn đầu tư nhà máy điện hạt nhân là 300 tỷ đồng (ba trăm tỷ đồng).

2. Nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý kế hoạch giao đầu năm 2012

a) Nguồn vốn: tổng vốn giao đầu năm 2012 là 805,5 tỷ đồng (tám trăm lẻ năm tỷ năm trăm triệu đồng), gồm:

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung 208,5 tỷ đồng (hai trăm lẻ tám tỷ năm trăm triệu đồng), tăng 15 tỷ so với Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao do tăng thu tiền sử dụng đất.

- Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu 552 tỷ đồng (năm trăm năm mươi hai tỷ đồng), trong đó vốn trong nước 382 tỷ đồng và vốn nước ngoài 170 tỷ đồng.

- Vốn xổ số kiến thiết 45 tỷ đồng (bốn mươi lăm tỷ đồng);

b) Kế hoạch phân bổ vốn: tổng kế hoạch vốn giao đầu năm 2012 là 805,5 tỷ đồng (tám trăm lẻ năm tỷ năm trăm triệu đồng), được phân bổ như sau:

- Giao cho các sở, ngành 552,7 tỷ đồng (năm trăm năm mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng), gồm:

+ Vốn xây dựng cơ bản tập trung 179,2 tỷ đồng (một trăm bảy mươi chín tỷ hai trăm triệu đồng).

+ Vốn hỗ trợ có mục tiêu 352,7 tỷ đồng (ba trăm năm mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng).

+ Vốn xổ số kiến thiết 20,8 tỷ đồng (hai mươi tỷ tám trăm triệu đồng).

- Giao cho các huyện, thành phố vốn đầu tư phát triển là 252,8 tỷ đồng (hai trăm năm mươi hai tỷ tám trăm triệu đồng), gồm:

+ Vốn xây dựng cơ bản tập trung 29,3 tỷ đồng (hai mươi chín tỷ ba trăm triệu đồng).

+ Vốn hỗ trợ có mục tiêu 199,3 tỷ đồng (một trăm chín mươi chín tỷ ba trăm triệu đồng).

+ Vốn xổ số kiến thiết 24,2 tỷ đồng (hai mươi bốn tỷ hai trăm triệu đồng).

3. Danh mục các công trình trọng điểm năm 2012 có 13 công trình, trong đó có 03 công trình hoàn thành, 04 công trình đẩy nhanh tiến độ và 06 công trình khởi công mới, cụ thể:

a) Nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý 05 công trình, trong đó:

- 02 công trình hoàn thành.

- 02 công trình đẩy nhanh tiến độ.

- 01 công trình khởi công mới;

b) Nguồn vốn ngân sách Nhà nước do các Bộ, ngành quản lý 01 công trình đẩy nhanh tiến độ;

c) Vốn các thành phần kinh tế 07 công trình, trong đó:

- 01 công trình hoàn thành.

- 01 công trình đẩy nhanh tiến độ.

- 05 công trình khởi công mới.

(Kèm theo chi tiết danh mục dự án, công trình trọng điểm năm 2012)

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá IX kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NĂM 2012
(kèm theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Danh mục

Chủ đầu tư

Ghi chú

I

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO TỈNH QUẢN LÝ

Công trình hoàn thành

1

Đền bù, giải phóng mặt bằng dự án hợp phần di dân tái định cư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Sở Xây dựng

 

2

Khu trung tâm hành chính huyện Thuận Nam

UBND huyện Thuận Nam

 

Công trình đẩy nhanh tiến độ

3

5 dự án thành phần tuyến đường ven biển: Hiệp Kiết - Bình Tiên, Vĩnh Hy - Ninh Chữ, Ninh Chữ - Phan Rang, cầu An Đông và Mũi Dinh - Cà Ná

Sở Giao thông vận tải

 

4

Trường trung cấp Nghề

Trường trung cấp Nghề

 

Công trình khởi công mới

5

Dự án nâng cấp, mở rộng sân vận động tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và DL

 

II

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO CÁC BỘ NGÀNH QUẢN LÝ

Công trình đẩy nhanh tiến độ

6

Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ

Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

III

VỐN CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ

Công trình hoàn thành

7

Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu

Công ty cổ phần xuất khẩu thủy sản Thông Thuận

 

Công trình đẩy nhanh tiến độ

8

Khu du lịch cao cấp Núi Chúa

Công ty CP Nam Núi Chúa

 

Công trình khởi công mới

9

Khu đô thị K1

Công ty cổ phần bất động sản Thành Đông

 

10

Dự án phong điện

Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Việt Nam

 

11

Nhà hát san hô

Tập đoàn Truyền thông - Thanh niên

 

12

Dự án nuôi tôm giống bố mẹ

Công ty cổ phần thủy sản Hùng Vương tỉnh Bến Tre

 

13

Dự án chế biến sỉ titan

Công ty CP khoáng sản Sài Gòn Ninh Thuận

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2011
Ngày hiệu lực18/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 tỉnh Ninh Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýNguyễn Chí Dũng
        Ngày ban hành14/12/2011
        Ngày hiệu lực18/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 tỉnh Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 tỉnh Ninh Thuận

            • 14/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực