Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án công nhận thị trấn Ba Hàng, thị trấn Bãi Bông, huyện Phổ Yên và thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND công nhận thị trấn đạt đô thị loại V Thái Nguyên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2012/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN CÔNG NHẬN THỊ TRẤN BA HÀNG, THỊ TRẤN BÃI BÔNG, HUYỆN PHỔ YÊN VÀ THỊ TRẤN ĐẠI TỪ, HUYỆN ĐẠI TỪ ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI V

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ Quy định về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 58/2007/QĐ-TTg ngày 04/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh định hướng phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 27/12/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị thông qua đề án công nhận thị trấn Ba Hàng, thị trấn Bãi Bông, huyện Phổ Yên và thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án công nhận thị trấn Ba Hàng, thị trấn Bãi Bông, huyện Phổ Yên và thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định công nhận và tổ chức công bố theo quy định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2012/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 25/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/12/2012
Ngày hiệu lực 25/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND công nhận thị trấn đạt đô thị loại V Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND công nhận thị trấn đạt đô thị loại V Thái Nguyên
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 25/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Nguyên
Người ký Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành 15/12/2012
Ngày hiệu lực 25/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND công nhận thị trấn đạt đô thị loại V Thái Nguyên

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND công nhận thị trấn đạt đô thị loại V Thái Nguyên

  • 15/12/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/12/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực