Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trong năm 2015 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND danh mục dự án cần thu hồi đất trong năm 2015 Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2014/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG VÀO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHOÁ VI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Xét Tờ trình số 4131/TTr-UBND ngày 18 tháng 11năm 2014 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích trong năm 2015 thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh thông qua; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục 66 dự án thu hồi đất với diện tích 336,54 ha và 22 danh mục dự án với diện tích 70,76 ha sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2015. (Kèm theo Phụ lục danh sách các dự án)

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

1. Tiếp tục rà soát, xác định lại số liệu về diện tích sử dụng đất thực tế của các dự án để cho thu hồi đất từng phần, tránh tình trạng thu hồi mà không sử dụng, đảm bảo sử dụng quỹ đất tiết kiệm. Quá trình thực hiện, nếu có phát sinh những công trình, dự án cấp bách được bố trí vốn đầu tư và cần nhu cầu thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2015, UBND tỉnh lập báo cáo bổ sung trình Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban HĐND tỉnh thẩm tra chấp thuận và báo với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Có biện pháp chuyển đổi, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng quỹ đất khác hợp lý để bổ sung đảm bảo cân đối ổn định quỹ đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2011 - 2015 đã được Chính phủ phê duyệt.

3. Các chủ đầu tư có các dự án đề nghị thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015 thông báo với chính quyền địa phương cấp huyện nơi thực hiện dự án biết để địa phương chủ động lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và phối hợp thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

4. Chỉ đạo rà soát thận trọng để xác định rõ quy mô diện tích và vị trí sử dụng đất thực tế các dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cho phép thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

5. Thực hiện quản lý đất đai theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, tiến hành thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của Trại Giam Nghĩa An thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an để thực hiện lộ trình thu hồi đất, bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý để giao đất cho dân sản xuất.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN TRONG NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Tên dự án

Chủ đầu tư (đơn vị đăng ký)

Diện tích thực hiện dự án (ha)

Địa điểm

Cơ sở pháp lý

Tổng mức đầu tư

(1000 đồng)

Kế hoạch vốn 2015

(1000 đồng)

 

 

 

A

Thành phố Đông Hà

 

28,95

 

 

188.613.671

113.666.671

 

I

Công trình cấp tỉnh xác định

 

28,95

 

 

188.613.671

113.666.671

 

1

Sữa chữa cụm cống tràn đại độ 2

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0,08

Đông Lễ - Đông Lương

Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

11.386.671

11.386.671

 

2

Trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1,05

Đông Lương

Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

59.947.000

20.000.000

 

3

Hoàn thiện khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2

Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh

1,06

Đông Hà

Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung hạng mục và điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình: hoàn thiện Khu CN Nam Đông Hà (giai đoạn 2)

2.000.000

2.000.000

 

4

Khu tái định cư Nam Đông Hà giai đoạn 1

Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh

4,23

Đông Lương

Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh phê duyệt đầu tư công trình: hoàn thiện Khu CN Nam Đông Hà (giai đoạn 1)

8.000.000

8.000.000

 

5

Khu tái định cư giai đoạn 3

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

19,40

Đông Lương

Quyết định 169/QĐ-UBND ngày 5/8/2011 của UBND tỉnh phê duyệt đầu tư công trình: Khu CN Nam Đông Hà (giai đoạn 3)

32.000.000

32.000.000

 

6

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

2,00

Phường 3

Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 về phê duyệt dự án xây dựng công trình Đài PT-TH Quảng Trị (giai đoạn 1)

50.000.000

15.000.000

 

7

Trụ sở Hội Nông dân tỉnh

Hội Nông dân

0,48

Đông Lương

Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

15.280.000

15.280.000

 

8

Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao khoa học công nghệ

Sở Khoa học Công nghệ

0,65

Đông Lương

Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 26/4/2011của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao khoa học công nghệ

10.000.000

10.000.000

 

9

Nghĩa trang Sơn trang Vĩnh Hằng

Công ty Đồng Tiến

37,0

Đông Lương

Vốn xã hội hóa

Vốn doanh nghiệp

 

 

II

Công trình do địa phương xác định

 

 

 

 

 

 

B

Thị xã Quảng Trị

 

71,23

 

 

1.790.000

1.790.000

 

I

Công trình cấp tỉnh xác định

 

28,00

 

 

1.000.000

1.000.000

 

1

Dự án di dân khẩn cấp tránh lũ và chống xói lở bờ sông Thạch Hãn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

28,00

Hải Lệ

Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

1.000.000

1.000.000

 

II

Công trình do địa phương xác định

43,23

 

 

790.000

790.000

 

1

Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá và chuyển mục đích sử dụng đất tại Phường 1, Phường 3, Hải Lệ

 

10,36

P1, P 3, Hải Lệ

Ngân sách thị xã

410.000

410.000

 

2

Cụm Công nghiệp Hải Lệ

 

30,13

xã Hải Lệ

Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp

200.000

200.000

 

3

Các điểm tập kết vật liệu xây dựng tại thị xã Quảng Trị

 

0,50

P. An Đôn

Ngân sách thị xã

20.000

20.000

 

4

Di tích Nghĩa Trũng Đàn

 

0,27

Phường 3

Ngân sách thị xã

20.000

20.000

 

5

Nhà Văn hóa khu phố 1, phường An Đôn

 

0,07

Phường An Đôn

Ngân sách thị xã

10.000

10.000

 

6

Cơ sở sản xuất kinh doanh

 

1,20

Phường 3

Vốn xã hội hóa

100.000

100.000

 

7

Sân thể thao phường An Đôn

 

0,70

P. An Đôn

Ngân sách thị xã

30.000

30.000

 

C

Huyện Vĩnh Linh

 

67,11

0,00

0,00

167.242.561

97.969.561

 

I

Công trình các ngành cấp tỉnh xác định

63,08

 

 

123.733.012

54.460.012

 

1

Khu neo đậu trú bão Cửa Tùng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17,46

TT Cửa Tùng

Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

64.773.000

20.000.000

 

2

Trạm bơm Vĩnh Giang

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2,00

Vĩnh Giang

Đã bố trí vốn từ nguồn vốn chống hạn

25.000.000

500.000

 

3

Sữa chữa nâng cấp hồ chứa nước Dục Đức

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

37,28

Vĩnh Thủy

Văn bản số 1083/UBND-NN ngày 10/4/2014 của UBND tỉnh

15.000.000

15.000.000

 

4

Khu tái định cư Khe Trổ

Ban Dân tộc

6,34

Vĩnh Hà, Vĩnh Khê

Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

18.960.012

18.960.012

 

II

Công trình do địa phương xác định

4,03

 

 

43.509.549

43.509.549

 

1

Quy hoạch dân cư khóm 3, 6

 

2,00

TT Hồ Xá

Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND huyện Vĩnh Linh

3.059.506

3.059.506

 

2

Đường giao thông nông thôn An Du Đông 1 - trường tiểu học Vĩnh Tân

 

0,18

Xã Vĩnh Tân

Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND huyện Vĩnh Linh

450.043

450.043

 

3

Xây dựng mới khu trung tâm văn hóa thôn Duy Viên

 

0,85

Xã Vĩnh Lâm

Vốn xã hội hóa

 

 

 

4

Nhà Văn hóa Trung tâm huyện

 

1,00

Hồ Xá

Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

40.000.000

40.000.000

 

D

Huyện Gio Linh

 

69,55

 

 

74.510.611

70.032.042

 

I

Công trình các ngành cấp tỉnh xác định

 

42,16

 

 

31.415.449

26.936.880

 

1

Nạo vét sông Cánh Hòm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

26,70

TT Gio Linh

Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

12.000.000

12.000.000

 

2

Cấp nước khu Công nghiệp Quán Ngang

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0,26

TT Gio Linh

Văn bản số 2049/UBND-NN ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh

11.000.000

11.000.000

 

3

Nâng cấp đê Cát Trung Giang-Gio Mỹ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15,20

Trung Giang, Gio Mỹ

Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

8.415.449

3.936.880

 

II

Công trình do địa phương xác định

27,39

 

 

43.095.162

43.095.162

 

1

Hệ thống tiêu úng thoát nước mặt

 

5,25

TT Gio Linh

Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND huyện Gio Linh v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

4.567.810

4.567.810

 

2

Đường Phạm Văn Đồng

 

1,94

TT Cửa Việt

Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình: đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Cửa Việt

14.671.736

14.671.736

 

3

Xây dựng nhà thờ giáo xứ bắc Cửa Việt

 

0,53

TT Cửa Việt

Vốn xã hội hóa

 

 

 

4

Niệm phật đường Gia Môn

 

0,30

Xã Gio Phong

Vốn xã hội hóa

 

 

 

5

Chùa Gio Bình

 

0,30

Xã Gio Bình

Vốn xã hội hóa

 

 

 

6

Sân thể dục - thể thao trường THCS TT Cửa Việt và khu tái định cư công trình sân TDTT thị trấn Cửa Việt

 

1,43

TT Cửa Việt

Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND huyện Gio Linh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng sân TDTT trường THCS TT Cửa Việt

574.422

574.422

 

7

Xây dựng chợ Kênh

 

0,50

Trung Sơn

Quyết định số 2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt BC KT-Kt chợ kênh

7.393.194

7.393.194

 

8

Trường mầm non xã Gio Mỹ

 

0,33

Xã Gio Mỹ

Vốn tài trợ của Tập Đoàn Dầu Khí theo Văn bản số 449/DKVN-TCNS của Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam

3.000.000

3.000.000

 

9

Trạm y tế xã Gio Mỹ

 

0,30

Xã Gio Mỹ

Vốn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

3.000.000

3.000.000

 

10

Xây dựng bãi tắm cộng đồng xã Gio Hải

 

15,00

Xã Gio Hải

 

 

4.900.000

 

11

Xây dựng trạm y tế xã

 

0,50

Xã Gio An

Vốn tài trợ của DA của Bộ Lao động - TB-XH

4.900.000

 

 

12

Xây dựng chợ Cồn Tiên

 

1,01

Xã Hải Thái

Quyết định 1918/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND huyện Gio Linh v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: chợ Cồn Tiên

4.988.000

4.988.000

 

E

Huyện Cam Lộ

 

7,91

 

 

 

 

 

I

Công trình các ngành cấp tỉnh xác định

 

 

 

 

 

 

II

Công trình do địa phương xác định

7,91

 

 

60.991.520

34.004.395

 

1

Đường nội thị, thị trấn Cam Lộ

 

0,06

TT Cam Lộ

Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

8.175.645

8.175.645

 

2

Trụ sở xã Cam Thủy

 

0,79

Xã Cam Thủy

Quyết định số 2814b/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện Cam Lộ phê duyệt dự án đầu tư

4.999.000

2.917.875

 

3

Cụm công nghiệp Cam Hiếu

 

6,00

Xã Cam Hiếu

Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

14.993.000

14.993.000

 

4

Văn phòng quản lý bãi rác

 

0,20

TT Cam Lộ

Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

2.917.875

2.917.875

 

5

Truụ sở huyện ủy Cam Lộ

 

0,86

TT Cam Lộ

Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

29.906.000

5.000.000

 

F

Huyện Triệu Phong

 

80,87

 

 

150.601.244

36.103.421

 

I

Công trình các ngành cấp tỉnh xác định

73,51

 

 

120.896.988

21.383.440

 

1

Khu đô thị Nam Sông Vĩnh Phước

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

67,83

Triệu Ái

Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Nam sông Vĩnh Phước

85.155.000

5.000.000

 

2

Trụ sở Chi cục Thuế

Chi cục Thuế

0,40

Ái Tử

Quyết định số 5238/QĐ-CT ngày 31/10/2014 của Cục thuế tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Triệu Phong

29.358.548

10.000.000

 

3

Tiêu úng Nhan Biều - Triệu Thượng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5,28

Triệu Thượng

Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: đường Liên xã Triệu Thuận - Triệu Đại - Triệu Hòa

6.383.440

6.383.440

 

II

Công trình do địa phương xác định

7,36

 

 

29.704.256

14.719.981

 

1

Đường Liên xã Triệu Thuận - Triệu Đại - Triệu Hòa

 

3,00

Triệu Đại, Triệu Thuận

Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: đường Liên xã Triệu Thuận - Triệu Đại - Triệu Hòa

14.984.275

 

 

2

Kè chống xói lở bờ sông Thạch Hãn khu vực thôn Trung Yên

 

4,00

Triệu Độ

Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ứng trước kế hoạch vốn 2015 thực hiện dự án Kè chống xói sạt lở bờ sông Thạch Hãn khu vực thôn Trung Yên, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong

5.000.000

5.000.000

 

3

Ủy ban mặt trận huyện Triệu Phong

 

0,36

Ái Tử

Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đầu tư

9.719.981

9.719.981

 

G

Huyện Hải Lăng

 

8,08

 

 

48.307.028

48.307.028

 

I

Công trình các ngành cấp tỉnh xác định

 

 

 

 

 

 

II

Công trình do địa phương xác định

8,08

 

 

48.307.028

48.307.028

 

1

XD Trạm y tế xã Hải Quy

 

0,06

Hải Quy

Vốn tài trợ nước ngoài

1.000.000

1.000.000

 

2

XD Trạm y tế xã Hải Quế

 

0,25

Hải Quế

Vốn tài trợ nước ngoài

10.000.000

10.000.000

 

3

Trạm y tế xã Hải Vĩnh

 

0,38

Hải Vĩnh

Vốn tài trợ nước ngoài

2.010.000

2.010.000

 

4

XD Trường Mầm non xã Hải Quy

 

0,23

Hải Quy

Vốn tài trợ nước ngoài

2.000.000

2.000.000

 

5

XD sân thể thao thôn Thi Ông, thôn Lam Thủy

 

0,77

Hải Vĩnh

Nghị quyết của HĐND xã Hải Vĩnh

600.000

600.000

 

6

Mở rộng kênh tưới tiêu nội đồng

 

0,11

Hải Quy

Nghị quyết của HĐND xã Hải Quy

110.000

110.000

 

7

XD đê cát huyện Hải Lăng: đê Tiêu thủy xã Hải Ba

 

4,28

Hải Ba

Quyết định số 2181a/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh

9.527.910

9.527.910

 

8

XD chợ Mỹ Chánh

 

0,48

Hải Chánh

Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v phê duyệt báo cáo đầu tư

8.531.332

8.531.332

 

9

XD bãi rác thôn Thuận Đức

 

0,64

Hải Vĩnh

Nghị quyết của HĐND xã

50.000

50.000

 

10

Mở rộng trụ sở UBND xã Hải Vĩnh

 

0,11

Hải Vĩnh

Nghị quyết của HĐND xã

450.000

450.000

 

11

XD Trung tâm bồi dưỡng Chính Trị huyện Hải Lăng

 

0,42

Hải Thọ

Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh

9.485.513

9.485.513

 

12

XD nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ba Du, Cổ Lũy

 

0,07

Hải Ba

Nghị quyết của HĐND xã

100.000

100.000

 

13

Điểm thương mại- dịch vụ

 

0,28

Hải Thượng

Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND huyện Hải Lăng

2.442.273

2.442.273

 

14

Chợ Cổ Lũy

 

0,50

Hải Ba

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của HĐND xã

2.000.000

2.000.000

 

I

Huyện Hướng Hóa

 

2,74

 

 

 

 

 

I

Công trình các ngành cấp tỉnh xác định

2,74

 

 

15.000.000

15.000.000

 

1

Sữa chữa nâng cấp hồ chứa nước khóm 7

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2,74

TT Khe Sanh

Văn bản số 1083/UBND-NN ngày 10/4/2014 của UBND tỉnh

15.000.000

15.000.000

 

II

Công trình do địa phương xác định

 

 

 

 

 

 

K

Huyện Đảo Cồn Cỏ

 

0,10

 

 

300.000

300.000

 

I

Công trình các ngành cấp tỉnh xác định

 

 

 

 

 

 

II

Công trình do địa phương xác định

0,10

 

 

300.000

300.000

 

1

Trạm kiểm ngư Đảo Cồn Cỏ

 

0,10

Đảo Cồn Cỏ

Quyết định số 1034/QĐ-BNN-KH ngày 14/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng trạm kiểm ngư Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

300.000

300.000

 

 

Tổng cộng

 

336,54

 

 

631.365.115

368.168.723

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Chủ đầu tư

Tên công trình

Địa điểm thực hiện công trình

Tổng diện tích (ha)

Trong đó

Cơ sở pháp lý

Tổng vốn đầu tư
(1000 đồng)

Kế hoạch vốn 2015
(1000 đồng)

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

I

Thành phố Đông Hà

 

 

0,08

0,08

 

 

 

11.386.671

11.386.671

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sữa chữa cụm cống tràn Đại Độ 2

Đông Lễ

0,08

0,08

 

 

Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

11.386.671

11.386.671

II

Thị xã Quảng Trị

 

 

4,87

4,87

 

 

 

6.635.258

6.455.258

1

UBND TX Quảng Trị

Di tích Nghĩa Trũng Đàn

Phường 3

0,27

0,27

 

 

Ngân sách thị xã

200.000

20.000

2

Công an tỉnh Quảng Trị

Kho vật chứng

Xã Hải Lệ

0,40

0,40

 

 

Quyết định số 98/QĐ-CAT-PH41

6.135.258

6.135.258

3

UBND TX Quảng Trị

Đất đấu giá và các khu đô thị mới

Phường 3

3,00

3,00

 

 

Ngân sách thị xã

200.000

200.000

4

UBND TX Quảng Trị

Cơ sở sản xuất kinh doanh

Phường 3

1,20

1,20

 

 

Vốn xã hội hóa

100.000

100.000

III

Huyện Vĩnh Linh

 

 

43,48

7,70

 

 

 

159.582.049

28.559.506

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa chữa nâng cấp Hồ Dục Đức

Vĩnh Thủy

37,28

1,50

 

 

Văn bản số 1083/UBND-NN ngày 10/4/2014 của UBND tỉnh

15.000.000

15.000.000

2

Công an tỉnh

Trụ sở Công an huyện Vĩnh Linh

TT Hồ Xá

3,50

3,50

 

 

Quyết định số 128/QĐ-H41-H45 của Tổng cục Hậu cần phê duyệt dự án đầu tư

116.522.543

10.000.000

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạm bơm Vĩnh Giang

Vĩnh Giang

2,00

2,00

 

 

Đã bố trí vốn từ nguồn vốn chống hạn

25.000.000

500.000

4

UBND thị trấn Hồ Xá

Quy hoạch khu dân cư khóm 6

TT Hồ Xá

0,70

0,70

 

 

Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND huyện Vĩnh Linh

3.059.506

3.059.506

IV

Huyện Gio Linh

 

 

49,11

9,40

15,20

 

 

32.376.453

27.897.884

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nạo vét sông Cánh Hòm

TT Gio Linh

26,70

5,00

 

 

Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

12.000.000

12.000.000

2

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nâng cấp đê cát Trung Giang

Trung Giang, Gio Mỹ

15,20

 

15,20

 

Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

8.415.449

3.936.880

3

UBND huyện Gio Linh

Hệ thống tiêu úng thoát nước mặt

TT Gio Linh

5,25

2,60

 

 

Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND huyện Gio Linh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

4.567.810

4.567.810

4

UBND huyện Gio Linh

Xây dựng chợ Kênh

Trung Sơn

0,50

0,50

 

 

Quyết định số 2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật chợ kênh

7.393.194

7.393.194

5

Công ty Cổ phần Trường Danh

Xây dựng Trạm dừng chân Quán Ngang

Gio Châu

1,46

1,30

 

 

Vốn doanh nghiệp

 

 

V

Huyện Triệu Phong

 

 

76,11

7,98

 

 

 

106.522.715

11.383.440,00

1

Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh

Khu đô thị Nam sông Vĩnh Phước

Xã Triệu Ái

67,83

5,40

 

 

Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Nam sông Vĩnh Phước

85.155.000

5.000.000

2

UBND huyện Triệu Phong

Đường Liên xã Triệu Thuận - Triệu Đại - Triệu Hòa

Xã Triệu Đại, Triệu Thuận

3,00

2,50

 

 

Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: đường liên xã Triệu Thuận - Triệu Đại - Triệu Hòa

14.984.275

 

3

UBND huyện Triệu Phong

Kênh tiêu úng Nhan Biều

xã Triệu Thượng, TT Ái Tử, xã Triệu Phong

5,28

0,08

 

 

Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: đường liên xã Triệu Thuận - Triệu Đại - Triệu Hòa

6.383.440

6.383.440

VI

Huyện Hải Lăng

 

 

4,28

2,81

 

 

 

9.527.910

9.527.910

1

UBND huyện Hải Lăng

Xây dựng đê cát huyện Hải Lăng: Đê tiêu thủy xã Hải Ba

Xã Hải Ba

4,28

2,81

 

 

Quyết định số 2181a/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh

9.527.910

9.527.910

VII

Huyện Đakrông

 

 

38,56

 

21,84

 

 

28.942.192

28.942.192

1

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng

Tiểu đoàn huấn luyện cơ động

Krông Klang

25,00

 

13,00

 

Quyết định số 3002/QĐ-BTLBP ngày 30/11/2012 của Bô Tư lệnh Biên Phòng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế, kỹ thuật tiểu đoàn huấn luyện

14.968.000

14.968.000

2

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng

Cấp điện đồn 625 và cụm dân cư xã A Vao

A Vao

13,56

 

8,84

 

Quyết định số 2134/QĐ-BTLBP ngày 18/01/2012 2134/QĐ-BTLBP; Quyết định số 1134/QĐ-BTLBP ngày 01/6/2012 của Bô Tư lệnh Biên Phòng về việc phê duyệt và điều chỉnh Báo cáo kinh tế, kỹ thuật xây dựng công trình

13.974.192

13.974.192

VIII

Huyện Hướng Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Huyện Cam Lộ

 

 

0,79

0,79

 

 

 

4.999.000

2.917.875

1

UBND xã Cam Thủy

Trụ sở UBND xã Cam Thủy

Xã Cam Thủy

0,79

0,79

 

 

Quyết định số 2814b/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện Cam Lộ phê duyệt dự án đầu tư

4.999.000

2.917.875

X

Huyện Đảo Cồn Cỏ

 

 

0,10

 

0,09

 

 

300.000

300.000

1

UBND huyện Đảo Cồn Cỏ

Trạm kiểm ngư

Cồn Cỏ

0,10

 

0,09

 

Quyết định số 1034/QĐ-BNN-KH ngày 14/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng trạm kiểm ngư Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

300.000

300.000

 

Tổng cộng

 

 

217,38

33,63

37,13

 

 

360.272.248

127.370.736

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2014
Ngày hiệu lực20/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND danh mục dự án cần thu hồi đất trong năm 2015 Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND danh mục dự án cần thu hồi đất trong năm 2015 Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành10/12/2014
        Ngày hiệu lực20/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND danh mục dự án cần thu hồi đất trong năm 2015 Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND danh mục dự án cần thu hồi đất trong năm 2015 Quảng Trị

            • 10/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực