Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2012 điều chỉnh Nghị quyết 27/NQ-HĐND về quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh Thái Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2012 điều chỉnh Nghị quyết 27/NQ-HĐND quy hoạch mạng lưới trường học Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 27/NQ-HĐND NGÀY 09/7/2009 CỦA HĐND TỈNH VỀ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TRƯỜNG HỌC TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NĂM

Cán cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2015 và định hướng đến nam 2020;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 206/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012; Báo cáo thẩm tra số 90/BC-VHXH ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh Thái Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với nội dung như sau:

Mục II: Quy hoạch mạng lưới trường học.

3. Giáo dục Thường xuyên (GDTX):

"- Sáp nhập các Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và Trung tâm giáo dục Thường xuyên huyện (cả hai trung tâm hiện do các huyện quản lý) thành Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. (Đối với những huyện đã sáp nhập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp vào Trung tâm dạy nghề thành Trung tâm dạy nghề thì chuyển nhiệm vụ hướng nghiệp về Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo).

- Nâng cấp Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Thành phố thành Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Riêng nhiệm vụ hướng nghiệp của Trung tâm thì chuyển về Trung tâm giáo dục thường xuyên Thành phố trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Duy trì hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng".

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình Khoá XV, Kỳ họp thứ năm thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND tỉnh
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, T.phố;
- Lưu: VT, PCTHĐ

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2012
Ngày hiệu lực12/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2012 điều chỉnh Nghị quyết 27/NQ-HĐND quy hoạch mạng lưới trường học Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2012 điều chỉnh Nghị quyết 27/NQ-HĐND quy hoạch mạng lưới trường học Thái Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành12/12/2012
        Ngày hiệu lực12/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2012 điều chỉnh Nghị quyết 27/NQ-HĐND quy hoạch mạng lưới trường học Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2012 điều chỉnh Nghị quyết 27/NQ-HĐND quy hoạch mạng lưới trường học Thái Bình

            • 12/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực