Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2014 thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2014 công trình dự án thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất 2015 Bắc Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 01/12/2014 về việc phê duyệt danh mục các công trình, dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 và các dự án chuyển tiếp năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 và các dự án chuyển tiếp năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Cho phép chuyển mục đích 492,71 ha đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện 456 công trình, dự án năm 2015 (Chi tiết tại Biểu 01).

2. Cho phép thu hồi 1.103,11 ha đất để thực hiện 457 dự án năm 2015 (Chi tiết tại Biểu 02).

3. Chuyển tiếp 127 công trình, dự án với diện tích 272,88 ha năm 2014 sang thực hiện năm 2015 theo Công văn số 1023/TTg-KTN ngày 23/6/2014 và Công văn số 1644/TTg-KTN ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ (Chi tiết tại Biểu 03).

4. Chuyển tiếp 122 công trình, dự án với diện tích 379,33 ha năm 2014 sang thực hiện năm 2015 theo Công văn số 354/HĐND-KTNS ngày 18/8/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (Chi tiết tại Biểu 04).

5. Cho phép thu hồi, chuyển mục đích thêm khoảng 100 ha đất lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ làm đất dự trữ. Trước khi thu hồi, chuyển mục đích quỹ đất dự trữ để thực hiện dự án, UBND tỉnh thống nhất bằng văn bản với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

6. Việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 và các dự án chuyển tiếp năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Văn Khoa

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2014
Ngày hiệu lực11/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2014 công trình dự án thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất 2015 Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2014 công trình dự án thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất 2015 Bắc Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýThân Văn Khoa
        Ngày ban hành11/12/2014
        Ngày hiệu lực11/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2014 công trình dự án thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất 2015 Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2014 công trình dự án thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất 2015 Bắc Giang

            • 11/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực