Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2017 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2017 tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân Bình Phước 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/NQ-HĐND

Bình Phước, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 352/TTr-HĐND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-HĐND-PC ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm đảm bảo tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực ktừ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng QH, Văn phòng CP;
- TTTU, TTH
ĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- HĐND,
UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP, Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, tạo sự thống nhất, đồng bộ, chủ động trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan nhằm tập trung các công việc trọng tâm, nghiên cứu, xây dựng, tham mưu, hoàn thiện các văn bản trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2018 đạt chất lượng, hiệu quả;

b) Rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản khác có liên quan;

c) Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh phải được tiến hành đúng quy trình, thủ tục, thời gian pháp luật quy định và đảm bảo chất lượng.

II. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018

1. Hình thức

Kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh được tổ chức theo phiên họp toàn thể tại Hội trường và các phiên họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 2 kỳ họp thường lệ (kỳ họp giữa năm và cuối năm 2018) và các kỳ họp bất thường (nếu có).

2. Thời gian

a) Kỳ họp giữa năm 2018: dự kiến tổ chức vào tuần thứ hai của tháng 7 năm 2018;

b) Kỳ họp cuối năm 2018: dự kiến tổ chức vào tuần thứ nhất của tháng 12 năm 2018.

3. Địa điểm

Tại Hội trường tỉnh Bình Phước.

III. Thành phần tham dự các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

2. Khách mời

a) Đại diện Ban Công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ;

b) Thường trực Tỉnh ủy;

c) Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan thuộc Tỉnh ủy;

d) Các đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh;

đ) Các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX;

e) Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

g) Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và một số doanh nghiệp có liên quan;

h) Đại diện lãnh đạo cấp ủy, Ủy ban nhân dân (nơi không có người đứng đầu là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh), Thường trực Hội đồng nhân dân và đại diện cử tri các huyện, thị xã trong tỉnh;

i) Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trưởng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

k) Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh thị xã Đồng Xoài, Báo Bình Phước, Thường trú Báo nhân dân, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Bình Phước.

Ngoài ra, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, có thể quyết định mời thêm các thành phần khác tham dự kỳ họp.

IV. Nội dung các kỳ họp

1. Kỳ họp giữa năm 2018

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

b) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo của Ủy ban nhân dân tnh vkinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước; công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp trước; kết quả thực hiện những vấn đề đã thỏa thuận với Thường trực Hội đng nhân dân trong thời gian giữa hai kỳ họp;

c) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vkết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2017; tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; tổng hợp ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp; kết quả hội nghị chất vn giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri;

d) Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV;

đ) Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền;

e) Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019;

g) Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương thuộc thẩm quyền trên cơ sở xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

h) Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh có thể xem xét, quyết định một số vấn đề khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Kỳ họp cuối năm 2018

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

b) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp trước; kết quthực hiện những vấn đề đã thỏa thuận với Thường trực Hội đồng nhân dân trong thời gian giữa hai kỳ họp;

c) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; tổng hợp ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp; kết quả hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri;

d) Hội đồng nhân dân tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đng nhân dân tỉnh bầu;

đ) Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả khọp thứ sáu, Quốc hội khóa XlV;

e) Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền;

g) Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương thuộc thẩm quyền trên cơ sở xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

h) Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh có thể xem xét, quyết định một số vấn đề khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Các kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh

Xuất phát từ yêu cầu thực tế, theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ quyết định nội dung kỳ họp.

V. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác xây dựng, chuẩn bị các văn kiện trình kỳ họp và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị và gửi báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kết quả hội nghị liên tịch trước mỗi kỳ họp.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ nội dung của Kế hoạch đã được thông qua tại kỳ họp này để xây dựng kế hoạch, tiến hành giám sát, thẩm tra và chuẩn bị báo cáo trình kỳ họp; đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp.

4 Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự đầy đủ các phiên họp của kỳ họp theo quy định và tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến để các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đạt kết quả cao nhất.

5. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc tổ chức các kỳ họp đạt chất lượng cao; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2017
Ngày hiệu lực08/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2017 tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân Bình Phước 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2017 tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân Bình Phước 2018
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrần Tuệ Hiền
        Ngày ban hành12/12/2017
        Ngày hiệu lực08/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2017 tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân Bình Phước 2018

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2017 tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân Bình Phước 2018

           • 12/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực