Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2018 về tạm phê duyệt tổng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội đặc thù tỉnh Hà Giang năm 2019

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2018 số lượng người làm việc trong cơ quan nhà nước Hà Giang 2019


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TẠM PHÊ DUYT TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ CÁC TỔ CHỨC HỘI ĐẶC THÙ TỈNH HÀ GIANG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn c Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 nám 2018 của Ủy ban nhân dân tnh về đề nghị phê duyệt tng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù tỉnh Hà Giang năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 43/BC-BPC ngày 02 tháng 12 năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm phê duyệt tng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù tnh Hà Giang năm 2019 là 25.497 chỉ tiêu, cụ th như sau:

1. Tổng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang là 25.360 chỉ tiêu, gồm:

a) Sự nghiệp Y tế: 3.887 chỉ tiêu.

b) Sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 624 ch tiêu.

c) Sự nghiệp khác: 630 ch tiêu.

d) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 19.887 ch tiêu.

e) Hợp đồng 68: 332 ch tiêu.

2. Tổng số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hà Giang là 137 chtiêu, gồm:

a) Số lượng người làm việc: 132 ch tiêu.

b) Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 05 ch tiêu.

3. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có số lượng người làm việc giảm trừ, nếu số viên chức chức trong biên chế lớn hơn số chtiêu được giao năm 2019 (biên chế thực hiện/biên chế giao), thì cắt giảm kinh phí khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, nghỉ tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP .

Điều 2. Hội đng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hin.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII - Kỳ họp thTám thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban C
ông tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
-
n phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TTr: T
nh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh Khóa XIV;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV
II;
- Các sở, ban, n
gành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tnh;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
-
o Hà Giang, Đài PTTH tnh;
- Trung tâm Thông tin - C
ông báo, n phòng UBND tnh;
- Lưu: VT, HĐND.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực07/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2018 số lượng người làm việc trong cơ quan nhà nước Hà Giang 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2018 số lượng người làm việc trong cơ quan nhà nước Hà Giang 2019
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýThào Hồng Sơn
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực07/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2018 số lượng người làm việc trong cơ quan nhà nước Hà Giang 2019

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2018 số lượng người làm việc trong cơ quan nhà nước Hà Giang 2019

           • 07/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực