Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2019 Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh Yên Bái


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2019 - 2021, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVIII- KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2018 phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0);

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh v việc đ nghị thông qua Đ án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đ án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi của đề án

Giai đoạn 2019 - 2021, tập trung triển khai các hạng mục: Xây dựng hạ tầng đô thị thông minh; Trung tâm quản lý, điu hành, xử lý tập trung dữ liệu đô thị đa nhiệm và một số dịch vụ thông minh thuộc các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, du lịch, hành chính công, với quy mô trên phạm vi toàn tỉnh hoặc một số địa bàn cụ thể, đảm bảo phù hp với nhu cầu thực tế và khả năng bố trí nguồn lực thực hiện.

Định hướng đến năm 2025 triển khai đồng bộ các lĩnh vực trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái.

2. Mục tiêu

Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái nhằm ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 tạo bước đột phá trong thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; cung cấp các dịch vụ công chất lượng và kịp thời phục vụ người dân, doanh nghiệp để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi góp phần thu hút mạnh mẽ các dự án đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Nội dung, lộ trình thực hiện

a) Giai đoạn 2019 - 2021

Triển khai các hạng mục, dự án thành phần gồm:

- Xây dựng kiến trúc Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT) phát triển đô thị thông minh tỉnh Yên Bái;

- Tòa nhà Điều hành đô thị thông minh;

- Cơ sở hạ tầng đô thị thông minh;

- Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu tập trung đa nhiệm;

- Hệ thống camera giám sát đô thị thông minh;

- Hệ thống quản lý, điều hành thông tin kế hoạch - tài chính;

- Hệ thống giáo dục thông minh;

- Hệ thống y tế thông minh;

- Hệ thống du lịch thông minh;

- Xây dựng mô hình thí điểm đô thị thông minh tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

- Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC).

b) Định hướng đến năm 2025

Tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng các kết quả dự án đã triển khai trong giai đoạn 2019 - 2021; đng thời triển khai các hạng mục, dự án thành phn:

- Hệ thống quản lý đô thị thông minh thành phố Yên Bái;

- Hệ thống giao thông thông minh;

- Hệ thống tài nguyên, môi trường thông minh;

- Dịch vụ thông minh trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội;

- Hệ thống nông nghiệp thông minh;

- Dịch vụ thông minh trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

- Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ;

- Hệ thống điều hành trong lĩnh vực tư pháp.

4. Giải pháp chủ yếu

a) Về thông tin, tuyên truyền

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về lợi ích trong việc tham gia phát triển và sử dụng các dịch vụ của mô hình đô thị thông minh.

- Tổ chức các sự kiện nhằm cung cấp thông tin, thu hút sự quan tâm, tham gia ý kiến của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về phát triển mô hình đô thị thông minh.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp sử dụng các tiện ích và dịch vụ ca mô hình đô thị thông minh.

b) Về cơ chế chính sách

- Rà soát các quy định, quy chế có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng mô hình đô thị thông minh, chính quyn điện tử, hệ thng thông tin.

- Xây dựng, ban hành các quy định, quy chế theo thẩm quyền, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tạo thuận lợi cho việc triển khai mô hình đô thị thông minh gắn với xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp khai thác sử dụng các tiện ích và dịch vụ của mô hình đô thị thông minh; thu hút các nhà đầu tư cung cấp các giải pháp và tham gia xây dựng mô hình đô thị thông minh; thu hút, lồng ghép đa dạng các nguồn lực để triển khai xây dựng mô hình đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

c) Về khoa học công nghệ

Triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại có khả năng ứng dụng hiệu quả trong dài hạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ điện toán đám mây nhằm khai thác có hiệu quả các ng dụng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp cũng như phục vụ nhu cầu người dân và doanh nghiệp.

d) Về tài chính

- Cân đối bố trí nguồn kinh phí hàng năm đảm bảo cho việc triển khai mô hình đô thị thông minh.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, xây dựng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp giải pháp phù hợp để tham gia xây dựng mô hình đô thị thông minh.

- Kết hợp hài hòa giữa phương thức đầu tư và phương thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong quá trình triển khai mô hình đô thị thông minh nhằm giảm thiểu kinh phí đầu tư ban đầu.

đ) Về nhân lc

- Rà soát, lựa chọn đội ngũ cán bộ chuyên ngành công nghệ thông tin để bố trí quản lý, vận hành Trung tâm tích hp dữ liệu và Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu tập trung đa nhiệm của tỉnh.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chuyên trách để tiếp nhận, quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng và ứng dụng, dịch vụ của mô hình đô thị thông minh.

5. Kinh phí thực hiện đề án

- Kinh phí thực hiện giai đoạn 2019 - 2021 dự ước là 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng); kinh phí thực tế được xác định trên cơ sở các hạng mục các dự án thành phần được đầu tư.

- Kinh phí triển khai những nội dung định hướng đến năm 2025 được xác định trên cơ sở các dự án thành phn được đu tư.

- Nguồn kinh phí: Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghquyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính ph
;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Thông tin
Truyền thông;
- Bộ Khoa học và công nghệ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các
quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Th
ường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph
;
- Chánh, Phó V
ăn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Lưu:
VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2019
Ngày hiệu lực31/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(05/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2019 Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2019 Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh Yên Bái
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhạm Thị Thanh Trà
        Ngày ban hành31/07/2019
        Ngày hiệu lực31/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (05/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2019 Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2019 Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh Yên Bái

            • 31/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực