Nghị quyết 259/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 259/2016/NQ-HĐND về chính sách ưu đãi, mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Long An (giai đoạn 2016-2020)

Nghị quyết 259/2016/NQ-HĐND ưu đãi liên kết sản xuất tiêu thụ cánh đồng lớn Long An 2016 2020 đã được thay thế bởi Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Long An và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 259/2016/NQ-HĐND ưu đãi liên kết sản xuất tiêu thụ cánh đồng lớn Long An 2016 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 259/2016/NQ-HĐND

Long An, ngày 26 tháng 4 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, MỨC HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT SẢN XUẤT GẮN VỚI TIÊU THỤ NÔNG SẢN, XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN (GIAI ĐOẠN 2016 - 2020)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Căn cứ Thông tư số 62/2013/QĐ-TTg phát triển hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản">15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1204/TTr-UBND ngày 08/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách ưu đãi, mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Long An; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chính sách ưu đãi, mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết quy định một số chính sách ưu đãi, mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản thuộc các dự án (hoặc phương án) cánh đồng lớn được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn cho 4 loại cây trồng lúa, rau các loại, cây thanh long và cây chanh.

2. Đối tượng áp dụng

a) Hộ gia đình, cá nhân, chủ trang trại đang sản xuất nông nghiệp tham gia liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn (gọi chung là nông dân).

b) Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã (gọi chung là tổ chức đại diện của nông dân) tham gia liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

c) Doanh nghiệp trong nước thực hiện liên kết với nông dân, tổ chức đại diện của nông dân thông qua việc thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ, vật tư đầu vào cho sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân hoặc tổ chức đại diện hộ nông dân.

3. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Hỗ trợ cho các dự án, phương án cánh đồng lớn đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

b) Không được hỗ trợ trùng lắp trên cùng đối tượng, diện tích, nội dung được quy định chỉ hưởng một lần đối với chính sách có liên quan.

c) Trong trường hợp cùng thời gian, một số nội dung có nhiều chính sách hỗ trợ từ các chương trình, dự án khác nhau thì đối tượng thụ hưởng được lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ có lợi nhất.

4. Nội dung hỗ trợ

4.1. Hỗ trợ đối với doanh nghiệp

a) Điều kiện:

Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg.

b) Mức hỗ trợ:

Ngoài các chính sách ưu đãi, hỗ trợ được quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 4, Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg doanh nghiệp được hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ tối đa không quá 30% kinh phí (nhưng không quá 2 tỷ đồng) thực hiện quy hoạch, cải tạo đồng ruộng, hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, hệ thống điện phục vụ sản xuất nông nghiệp trong dự án, phương án cánh đồng lớn.

- Hỗ trợ 50% kinh phí tổ chức đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân sản xuất nông sản theo hợp đồng, bao gồm chi phí về tài liệu, ăn, ở, đi lại, thuê hội trường, thù lao giảng viên (nếu có). Mức hỗ trợ các nội dung trên áp dụng theo định mức chi hoạt động khuyến nông do tỉnh Long An quy định (theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung, định mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Long An).

4.2. Hỗ trợ đối với tổ chức đại diện của nông dân

a) Điều kiện: Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg.

b) Mức hỗ trợ:

Ngoài các chính sách ưu đãi, hỗ trợ được quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 5, Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg tổ chức đại diện của nông dân được hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ trong năm đầu và năm thứ 2 chi phí thuốc bảo vệ thực vật (trong danh mục được phép sử dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành), công lao động, thuê máy để thực hiện dịch vụ bảo vệ thực vật chung cho các thành viên. Mức hỗ trợ cụ thể:

Loại cây trồng

Năm đầu (đồng/ha)

Năm thứ 2 (đồng/ha)

1. Cây lúa

800.000

500.000

2. Rau các loại

1.000.000

600.000

3. Cây thanh long

2.000.000

1.300.000

4. Cây chanh

2.000.000

1.300.000

- Hỗ trợ một lần tối đa 50% kinh phí tập huấn cho cán bộ Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã về quản lý hợp đồng kinh tế, kỹ thuật sản xuất; bao gồm chi phí về tài liệu, ăn, ở, học phí theo định mức của cơ sở đào tạo, nhưng không vượt quá quy định tại Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.

- Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân sản xuất nông sản theo hợp đồng; bao gồm chi phí về tài liệu, ăn, ở, đi lại, thuê hội trường, thù lao giảng viên (nếu có). Mức hỗ trợ các nội dung trên áp dụng theo định mức chi hoạt động khuyến nông do tỉnh Long An quy định (theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung, định mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Long An).

Riêng chi phí tham quan: Tùy theo yêu cầu của khóa tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật có tổ chức tham quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong chương trình tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức đại diện của nông dân được chi trả tiền thuê xe và các chi phí liên hệ để tổ chức tham quan cho nông dân sản xuất lúa theo hợp đồng, nhưng không quá 3 triệu đồng/chuyến tham quan.

4.3. Hỗ trợ đối với nông dân

a) Điều kiện hưởng hỗ trợ

Hộ nông dân cam kết thực hiện sản xuất và bán nông sản theo đúng hợp đồng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ, xây dựng cánh đồng lớn đã ký và được Ủy ban nhân dân xã xác nhận.

b) Mức hỗ trợ:

Ngoài chính sách ưu đãi, hỗ trợ được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg hộ nông dân được hưởng hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ một lần chi phí mua giống cây trồng, đối với lúa (giống xác nhận), rau các loại, cây thanh long, cây chanh có phẩm cấp chất lượng để gieo trồng vụ đầu tiên trong dự án hoặc phương án cánh đồng lớn. Mức hỗ trợ cụ thể:

Loại cây trồng

Mức hỗ trợ/ha (đồng/ha)

1. Cây lúa

540.000

2. Rau các loại

800.000

3. Cây thanh long

1.560.000

4. Cây chanh

3.000.000

- Được hỗ trợ 100% kinh phí lưu kho tại doanh nghiệp, thời hạn tối đa là 03 tháng trong trường hợp Chính phủ thực hiện chủ trương tạm trữ nông sản.

5. Nguồn kinh phí:

Nguồn Trung ương hỗ trợ cho địa phương thông qua các chương trình, dự án trực tiếp và lồng ghép các chương trình, dự án có liên quan; Ngân sách địa phương: Chi từ nguồn sự nghiệp kinh tế; Các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Thời gian áp dụng: quy định về mức hỗ trợ theo Nghị quyết này được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/5/2016.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc hoặc có sự thay đổi, bổ sung chính sách từ trung ương thì UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để có ý kiến thống nhất giải quyết.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp họp thứ 16 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP “TP.HCM” (b/c);
- Ban Công tác đại biểu, UBTVQH (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- TT.TU (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Rạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 259/2016/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 259/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/04/2016
Ngày hiệu lực 06/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/08/2019
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 259/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 259/2016/NQ-HĐND ưu đãi liên kết sản xuất tiêu thụ cánh đồng lớn Long An 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 259/2016/NQ-HĐND ưu đãi liên kết sản xuất tiêu thụ cánh đồng lớn Long An 2016 2020
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 259/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Phạm Văn Rạnh
Ngày ban hành 26/04/2016
Ngày hiệu lực 06/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/08/2019
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản gốc Nghị quyết 259/2016/NQ-HĐND ưu đãi liên kết sản xuất tiêu thụ cánh đồng lớn Long An 2016 2020

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 259/2016/NQ-HĐND ưu đãi liên kết sản xuất tiêu thụ cánh đồng lớn Long An 2016 2020