Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Tân năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Bình Tân ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Tân năm 2007 Quận Bình Tân


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 26/2007/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 06 tháng 02 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN BÌNH TÂN NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KHÓA I, KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan; thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và ý kiến của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân quận.

Nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận năm 2006; mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đề như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2006:

1. Về kinh tế:

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng 31,48% (so với kế hoạch là 30%), trong đó:

Về thương mại - dịch vụ đạt tổng doanh thu là 3.556,40 tỷ đồng, tăng 39,26% so với năm 2005, vượt 3,15% so với kế hoạch năm.

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt tổng giá trị sản suất là 2.248,80 tỷ đồng, tăng 30,54% so với năm 2005, vượt 1,99% so với kế hoạch năm.

Nông nghiệp đạt 37,477 tỷ đồng, giảm 20,14% so với năm 2005, đạt 78,29% so với kế hoạch năm. Đã tập trung đúng mức cho công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc và bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá.

2. Về thu - chi ngân sách:

Thu ngân sách nhà nước đạt 387,241 tỷ đồng, đạt 100,4% dự toán cả năm. Thu ngân sách địa phương 228,856 tỷ đồng (đạt 166,1%).

Chi ngân sách tiết kiệm, hợp lý đảm bảo các nhu cầu bức thiết. Tổng chi ngân sách địa phương 151,597 tỷ đồng, đạt 110% so với dự toán năm, trong đó chi cho đầu tư phát triển là 36,313 tỷ đồng (chiếm 24% tổng chi ngân sách).

3. Về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị:

Chú ý đúng mức và đạt kết quả đáng kể về đầu tư xây dựng các công trình và chỉnh trang đô thị, quản lý đô thị. Tập trung hoàn thành 200/200 tuyến hẻm với tổng vốn là 18,764 tỷ đồng (có 6,252 tỷ đồng do nhân dân đóng góp).

4. Về văn hóa - xã hội:

Ngành giáo dục có tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ, chất lượng dạy và học được nâng lên, công tác phổ cập giáo dục đã có bước tiến bộ.

Hoạt động văn hóa - xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,3%, tăng dân số cơ học là 4,5%; chất lượng đời sống của các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng lên. Duy trì thực hiện tốt chương trình xoá đói giảm nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo còn 3,9% so với chỉ tiêu đề ra là 4,5%. Giải quyết việc làm mới cho 3.188 lao động (đạt 159%). Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát huy tốt.

5. Đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội:

Công tác quân sự ở địa phương được xây dựng đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng.

Hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ thanh tra - tư pháp - cải cách hành chính.

Nhìn chung, các cấp - các ngành, các tổ chức - nhân dân đã có sự nổ lực thực hiện; góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, văn hóa xã hội có chuyển biến khá, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2006 đều đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận.

Tuy nhiên tình hình kinh tế - xã hội năm 2006 vẫn còn một số mặt khó khăn, hạn chế nhất định. Hội đồng nhân dân quận ghi nhận các mặt khó khăn và tồn tại của Ủy ban nhân dân quận và các ngành đã nêu trong báo cáo; cần có kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm khắc phục các mặt tồn tại, khó khăn; tạo điều kiện nhằm thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2007.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2007:

1. Mục tiêu:

Phấn đấu, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực của các thành phần kinh tế trong và ngoài Quận; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế; tạo điều kiện cho cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và đúng theo hướng “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”; phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường để đáp ứng yêu cầu phát triển quận.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, đào tạo dạy nghề, y tế, văn hóa; thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân.

Thực hiện đạt hiệu quả công tác cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước, nâng cao ý thức và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

2.1. Về kinh tế:

Tốc độ tăng thương mại, dịch vụ là 35% trở lên, công nghiệp là 28% trở lên, nông nghiệp là 2%.

Thu ngân sách Nhà nước là 427,9 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương là 118,3 tỷ đồng và chi ngân sách địa phương là 118,3 tỷ đồng.

2.2. Về quản lý đô thị:

Phủ kín quy hoạch chi tiết 1/2000 trên địa bàn quận.

Chỉnh trang 314 tuyến hẻm trên địa bàn quận.

Tăng cường cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo quy định.

Có biện pháp hữu hiệu xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý xây dựng, quản lý đô thị.

2.3. Về văn hóa xã hội:

Trước tiên, tập trung chăm lo Tết Nguyên Đán Đinh Hợi.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,20%.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới dưới 3% so với tổng số hộ gia đình; thực hiện trợ vốn 30 tỷ đồng cho hộ nghèo để giải quyết việc làm.

Hỗ trợ vốn để giải quyết việc làm tại chỗ cho 3.000 lao động; giải quyết việc làm mới cho 1.600 lao động.

Phấn đấu có 8/10 phường đăng ký xây dựng phường văn hóa.

Huy động 20% trẻ em vào nhà trẻ, 80% trẻ vào mẫu giáo, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; hiệu suất đào tạo cấp tiểu học trên 97%, cấp trung học cơ sở trên 84%; tỷ lệ học sinh bỏ học cấp tiểu học dưới 0,2%, trung học cơ sở dưới 2%. Phấn đấu hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học tại 9/10 phường.

2.4. Về an ninh - quốc phòng:

Phấn đấu giảm phạm pháp hình sự ít nhất 3%.

Tỷ lệ khám phá án đạt 60%, kéo giảm tai nạn giao thông từ 5%.

Hoàn thành chỉ tiêu giao quân đạt 100%.

2.5. Tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XII trên địa bàn quận.

3. Các giải pháp chủ yếu:

Nhất trí với các giải pháp mà Ủy ban nhân dân quận đã thông qua (theo Báo cáo số 07/BC-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận) về:

3.1. Thúc đẩy phát triển kinh tế.

3.2. Tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đô thị, nhà đất và môi trường.

3.3. Phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

3.4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm.

3.5. Đảm bảo quốc phòng - an ninh trật tự an toàn xã hội.

3.6. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính, chống quan liêu.

3.7. Chương trình phòng, chống tham nhũng; chống lãng phí và thực hành tiết kiệm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân các phường thực hiện Nghị quyết này với kết quả cao nhất.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân quận theo chức năng tăng cường đúng mức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam quận và tổ chức thành viên vận động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri.

Hội đồng nhân dân quận biểu dương sự nỗ lực đóng góp của đội ngũ cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân vào việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2006. Phát huy thành quả vừa qua; Hội đồng nhân dân quận kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng năm 2007 của quận nhà.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - Khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 7, ngày 06 tháng 02 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2007
Ngày hiệu lực13/02/2007
Ngày công báo01/03/2007
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Tân năm 2007 Quận Bình Tân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Tân năm 2007 Quận Bình Tân
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu26/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hoàng
        Ngày ban hành06/02/2007
        Ngày hiệu lực13/02/2007
        Ngày công báo01/03/2007
        Số công báoSố 15
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Tân năm 2007 Quận Bình Tân

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Tân năm 2007 Quận Bình Tân

            • 06/02/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/02/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực