Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND Quy hoạch bổ sung thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND Quy hoạch bổ sung thuỷ điện vừa và nhỏ Lào Cai


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
 TỈNH LÀO CAI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2007/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH BỔ SUNG THUỶ ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn c Lut T chc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn c Lut Đin lc số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004;

Căn cNgh đnh số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 ca Chính phủ quy đnh chi tiết và ng dn thi hành một số điu của Lut Đin lc;

Căn c Quyết đnh số 30/2006/QĐ-BCN ngày 31/8/2006 ca Bộ trưng Bộ Công nghip vvic ban hành Quy đnh v qun lý đầu tư xây dng các dự án đin độc lp;

Căn cvăn bn số 2366/BCT-NLDK ngày 25/10/2007 ca Bộ Công thương vvic thoả thun bổ sung Quy hoch thủy đin nh tỉnh Lào Cai;

Sau khi xem xét T trình s 101/TTr-UBND ngày 26/11/2007 của y ban nhân dân tỉnh Lào Cai v vic đnghị phê chun Quy hoch bổ sung thuđin va và nhỏ tnh o Cai, báo cáo thm tra số 54/BC-BKT ngày 07/12/2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tnh và ý kiến ca đại biu ND tỉnh dự k họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điu 1. Thông qua Quy hoch bsung thuỷ điện va nhỏ tỉnh o Cai

1. Nguyên tc quy hoch

1.1. Phù hp vi Quy hoch phát trin kinh tế - hội của tỉnh, Quy hoch phát trin Đin lc trên địa bàn tỉnh giai đon 2006 - 2010 có xét đến năm 2015; đng bộ vi kế hoch, tiến đđầu tư h thng lưi đin truyn ti 110 - 220 KV và các quy hoch chuyên ngành khác ca tỉnh;

1.2. Quy hoch các công tnh thuđin phi đảm bo các ch tiêu kinh tế, tài chính theo Quyết đnh số 2014/QĐ-BCN ngày 13/6/2007 ca Bộ trưng Bộ ng nghip ban hành Quy đnh tm thi nội dung tính toán phân tích kinh tế, tài chính đầu tư và khung giá mua bán đin các dự án nguồn đin;

1.3. Nội dung ca Quy hoch phi đảm bo theo Quy đnh đưc ban hành kèm theo Quyết đnh số 3836/QĐ-BCN ngày 22/11/2005 của Bộ trưng B ng nghip v ban hành đơn giá quy hoch phát trin đin lực.

2. Mc tiêu

2.1. Khai thác tối đa và có hiu quả tim năng v thủy đin để phc v phát trin kinh tế - xã hội ca tỉnh;

2.2. Đáp ng nhu cu s dụng đin trên địa bàn tỉnh Lào Cai và cung cp đin cho h thng đin Quốc gia.

3. Phương án quy hoch bổ sung

3.1. Tng số các công trình thy đin va và nhb sung vào quy hoch là 19 công trình vi tổng công sut lp y N1m = 74,6MW.

(V trí và thông số các công trình chi tiết tại Ph lc 1)

3.2. Tng số các công trình tim năng đ tiếp tc nghiên cứu bổ sung vào Quy hoch trong các giai đon tiếp theo là 08 công trình vi tổng công sut lp y N1m = 20,33MW. (Danh mc các công trình chi tiết ti Ph lc 2)

4. Nhu cu s dng đất

Tng nhu cu sử dng đất của 19 công trình 943,9 ha, trong đó:

- Din ch s dụng đất lâu dài đ xây dựng h cha c, cụm công trình đầu mối, đưng ống dn nưc, tháp điu áp (hoc bể áp lực), đưng ống áp lc, nhà máy thuđin, nhà vn hành, đưng thi công vn hành là 756,7 ha.

- Din ch s dụng đất tm thi trong quá trình thi công đ xây dựng khu phtr, bãi thi, đưng tm thi công 187,2ha.

5. Bin pháp bo v môi trưng

5.1. Các công trình khi đầu tư phi lp Báo cáo đánh giá tác đng môi trưng theo đúng quy đnh ca Lut Bo v môi trưng;

5.2. Trong quá trình trin khai đầu tư các d án theo quy hoch, phi hn chế ti đa các tác đng đến môi trưng tự nhiên, đất canh tác, thm thc vt, h tng cơ sở và đi sống nhân dân khu vc chịu nh ng của dự án.

Điu 2. Hi đng nhân dân tnh giao:

1. y ban nhân dân tỉnh trin khai thc hin Nghquyết này; hàng năm báo cáo tình hình thực hin quy hoch vi HĐND tnh;

2. Thưng trc HĐND, các Ban HĐND tnh và các đại biu HĐND tnh chu trách nhim giám sát vic thc hin Ngh quyết;

3. Thưng trc HĐND tnh thoả thun sa đổi, bổ sung quy hoch khi có yêu cu và báo cáo HĐND tnh ti k họp gn nht.

Ngh quyết này đưc ND tỉnh kh XIII - k hp th 11 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CH TCH
Sùng Chúng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực23/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND Quy hoạch bổ sung thuỷ điện vừa và nhỏ Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND Quy hoạch bổ sung thuỷ điện vừa và nhỏ Lào Cai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu26/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýSùng Chúng
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực23/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND Quy hoạch bổ sung thuỷ điện vừa và nhỏ Lào Cai

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND Quy hoạch bổ sung thuỷ điện vừa và nhỏ Lào Cai

         • 14/12/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/12/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực