Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính và đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND Đề án mở rộng địa giới hành chính Thái Nguyên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2012/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ ĐỔI TÊN THỊ TRẤN ĐẠI TỪ THÀNH THỊ TRẤN HÙNG SƠN, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về điều chỉnh địa giới hành chính các huyện, xã có địa giới không hợp lý;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 62/2011/NĐ-CP thành lập thành phố">02/2012/TT-BNV ngày 15/6/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Xét Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 30/11/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính và đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính và đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với các nội dung chính sau đây:

1. Mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đại Từ thuộc huyện Đại Từ

a) Mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đại Từ trên cơ sở sáp nhập toàn bộ 1.359,86 ha diện tích đất tự nhiên và 10.262 nhân khẩu của xã Hùng Sơn vào thị trấn Đại Từ quản lý.

b) Sau khi mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đại Từ có diện tích là 1.463,49 ha đất tự nhiên và 14.610 nhân khẩu.

c) Địa giới hành chính thị trấn Đại Từ: Phía Đông giáp xã Tân Thái và xã Hà Thượng; phía Tây giáp xã Tiên Hội; phía Nam giáp xã Bình Thuận và xã Khôi Kỳ; phía Bắc giáp xã Tân Linh.

2. Đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn thuộc huyện Đại Từ.

3. Sau khi mở rộng địa giới hành chính và đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ có diện tích 56.855 ha đất tự nhiên và 160.598 nhân khẩu, có 30 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 2 thị trấn và 28 xã.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ mở rộng địa giới hành chính và đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên trình Chính phủ xem xét quyết định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2012/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 26/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/12/2012
Ngày hiệu lực 25/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND Đề án mở rộng địa giới hành chính Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND Đề án mở rộng địa giới hành chính Thái Nguyên
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 26/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Nguyên
Người ký Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành 15/12/2012
Ngày hiệu lực 25/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND Đề án mở rộng địa giới hành chính Thái Nguyên

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND Đề án mở rộng địa giới hành chính Thái Nguyên

  • 15/12/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/12/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực