Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015 do tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND thu ngân sách Nhà nước chi ngân sách địa phương phân bổ 2015 Cao Bằng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2014/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XV KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chc Hội đồng nhân dânỦy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân b ngân sách địa phương, phê chun quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Quyết định s 3043/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét Tờ trình s 3569/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tnh về việc đề nghị quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân b ngân sách địa phương năm 2015 tnh Cao Bng như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

- Thu nội địa:

Trong đó: + Thu cân đối:

+ Thu từ xổ s kiến thiết:

- Thu từ hoạt động xut nhập khẩu:

2. Chi ngân sách địa phương

a) Chi cân đối ngân sách địa phương:

- Chi đầu tư phát triển:

- Chi trả nợ (gốc và lãi) các khoản tiền vay:

- Chi thường xuyên:

- Chi bổ sung quỹ dự tr tài chính:

- Dự phòng ngân sách:

- Chi thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác

- Chương trình mục tiêu quốc gia

b) Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

c) Chi quản lý qua ngân sách

1.250.000 triệu đồng

1.085.000 triệu đồng

1.075.000 triệu đồng

10.000 triệu đồng

165.000 triệu đồng

6.512.000 triệu đồng

6.275.621 triệu đồng

277.800 triệu đồng

137.000 triệu đồng

3.948.296 triệu đồng

1.300 triệu đồng

109.760 triệu đồng

1.185.914 triệu đồng

465.551 triệu đồng

10.000 triệu đồng

227.000 triệu đồng

3. Về quản lý, s dụng điều hành ngân sách

- Nguồn thu tiền sử dụng đất trích 30%, để lp quỹ phát trin đất; 10% đ bố trí dự án thực hiện nhiệm vụ đo đạc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhn, xây dựng cơ s dữ liệu đất đai, chnh lý hồ sơ địa chính theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ và Công văn số 13878/BTC-HCSN ngày 17/10/2013 của Bộ Tài chính;

- Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết số tăng thu so với dự toán giao, dành 100% bổ sung vn điu lệ cho Công ty TNHH Một thành viên x s kiến thiết tnh;

- Thu từ phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp ch biên giới đ đầu tư các công trình trọng điểm, cơ sở hạ tng khu vực cửa khu;

- Chi từ sự nghiệp kiến thiết thị chính giao cho các huyện, thành phố (để thực hiện duy tu, sa cha, nạo vét cống rãnh các công trình phúc lợi công cộng);

- Kinh phí hoạt động của Đại biu Hội đồng nhân dân tnh tại các huyện, thành phố 8 triệu đồng/01 đại biểu/năm (giao d toán cho ngân sách cấp huyện, thành phố);

- Hỗ trợ vật tư và công kỹ thuật xây dựng, duy tu, sửa cha và làm đường GTNT xã, liên thôn, và xóm, tính theo đơn vị hành chính xã định mức 30 triệu đng/xã/năm. Đối với các xã được hưng dự án dùng nguồn kinh phí này để thực hiện đi ứng dự án;

- Chi thường xuyên các cơ quan quản lý hành chính (quản lý nhà nước, Đng, đoàn thể) tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Các đơn vị sự nghiệp công lp thực hiện quyền tự ch, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính ph;

- Về thanh toán công tác phí (phụ cp lưu trú, tiền ngh trọ) thực hiện thanh toán theo mức khoán quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đã được phê duyệt;

- Dự toán giao cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp và các huyện, thành phố đã tính giảm trừ làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương: tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2015 (không k tiền lương và các khon có tính chất lương); sử dụng ti thiu 40% số thu được đ lại theo chế độ năm 2015 của các cơ quan hành chính, đơn vị s nghiệp có thu, riêng các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% s thu đ lại theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao);

- Đối với chi đầu tư phát trin, chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chi đầu tư thực hiện các chương trình dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác phân b căn cứ vào các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân b vốn đầu tư phát triển bng nguồn vn ngân sách Nhà nước của địa phương giai đoạn 2011 - 2015 và một số nội dung sửa đi Nghị quyết s 35/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 thông qua kỳ họp th 10 Hội đng nhân dân tnh khóa XV và căn cứ các quy định hiện hành về phân b vốn đầu tư của Trung ương;

- Trong quá trình điều hành ngân sách nếu có phát sinh chi ngoài dự toán đã phân b, Ủy ban nhân dân tnh phối hp với Thường trực Hội đồng nhân dân tnh xem xét quyết định và báo cáo tại kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân tnh.

(có các phụ lục s 6 biểu s: 02, 06, 10, 23, 29, 31 kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tnh giao cho Ủy ban nhân dân tnh căn cứ Nghị quyết này giao dự toán chi tiết cho các đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, các Ban Hội đồng nhân dân tnh và các Đại biu Hội đng nhân dân tnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh Cao Bằng khóa XV, kỳ họp th10 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thưng vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Vụ Ngân sách Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tnh;
- UBND tnh;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- Các đại biểu HĐND tnh;
- UBMTTQ tnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin (VP. UBND tnh);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hà Ngọc Chiến

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND thu ngân sách Nhà nước chi ngân sách địa phương phân bổ 2015 Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND thu ngân sách Nhà nước chi ngân sách địa phương phân bổ 2015 Cao Bằng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu26/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHà Ngọc Chiến
        Ngày ban hành11/12/2014
        Ngày hiệu lực01/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND thu ngân sách Nhà nước chi ngân sách địa phương phân bổ 2015 Cao Bằng

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND thu ngân sách Nhà nước chi ngân sách địa phương phân bổ 2015 Cao Bằng

         • 11/12/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/01/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực