Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND bãi bỏ bỏ Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái, thời kỳ 2006-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Yên Bái


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2019/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2011/NQ-HĐND NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI, THỜI KỲ 2006 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 14 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình s 98/TTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái, thời kỳ 2006 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 67/BC-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2019 ca Ban Pháp chế Hội đng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái, thời kỳ 2006 - 2020.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Kỳ họp thứ 14 (chuyên đ) thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quc hội;
- Chính ph
;
- Cục Kiểm tra văn b
n (Bộ Tư pháp);
- Bộ Kế hoạch và Đầu t
ư;
- TT.T
ỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh; UBND tnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam t
nh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành ph
;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố;
- Sở Tư pháp (Cập nhật v
ăn bản trên CSDLQGPL);
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CVpc.

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2019
Ngày hiệu lực10/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Yên Bái
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu26/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýPhạm Thị Thanh Trà
       Ngày ban hành31/07/2019
       Ngày hiệu lực10/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Yên Bái

           • 31/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực