Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm dôi dư do sắp xếp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2019/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở ẤP, KHÓM DÔI DƯ DO SẮP XẾP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, s lượng, một s chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định s 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân ph;

Xét Tờ trình s 159/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm dôi dư do sắp xếp trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra số 147/BC-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã), ở ấp, khóm dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp xã, ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm.

2. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm dôi dư do sắp xếp (kể cả người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm không còn chức danh chuyển sang hưởng chế độ bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia công việc của ấp, khóm).

Điều 3. Chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm dôi dư do sắp xếp

1. Hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm dôi dư do sắp xếp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và sp xếp đơn vị hành chính ở cấp xã, ở ấp, khóm. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Mỗi năm tham gia hoạt động không chuyên trách liên tục tính đến thời điểm sắp xếp, được hưởng số tiền bằng 1 tháng phụ cấp hiện hưởng (trừ thời gian có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc);

Phụ cấp hiện hưởng: Là phụ cấp theo chức danh người hoạt động không chuyên trách tại thời điểm nghỉ việc, không tính các loại phụ cấp khác.

2. Cách tính thời gian hưởng hỗ trợ: Trường hợp thời gian công tác có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc: Từ đủ 6 tháng trở xuống thì tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là 1 năm.

3. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm nếu sắp xếp dôi dư theo khoản 1 Điều này mà pháp luật chuyên ngành đã có quy định về chế độ nghỉ việc thì chỉ được hưởng một chế độ với mức hỗ trợ cao nhất.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được ngân sách cấp tỉnh đảm bảo theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ (Vụ Phá
p chế);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. UBMTTQ Việt Nam t
nh
- Đại biểu HĐND
tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực01/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu26/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Văn Hiện
        Ngày ban hành06/12/2019
        Ngày hiệu lực01/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã Cà Mau

           • 06/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực