Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng Hải Phòng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2019/NQ-ND

Hải Phòng, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ THỦY LI NỘI ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định h trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;

Xét Tờ trình s 76/TTr-UBND ngày 21/6/2019 và Đề án s 05/ĐA-UBND ngày 21/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành ph về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành ph, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chnh

Nghị quyết này quy định cụ thể mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức thủy lợi cơ sở, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác thủy lợi nội đồng.

Điều 2. Mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng

1. Nội dung chính sách hỗ trợ

Ngân sách thành phố hỗ trợ 15.000 đồng/sào/vụ thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở hoặc y ban nhân dân cấp xã (đối với địa phương chưa thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở) để chi cho các hoạt động quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa công trình thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố.

2. Điều kiện để được xem xét hỗ trợ

Diện tích được hỗ trợ là diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu sau điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghquyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021), kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18/7/2019, có hiệu lực từ ngày 01/8/2019 và bãi bỏ quy định “Hỗ trợ 100% phí dịch vụ thủy lợi nội đồng” tại số thứ tự thứ 1 mục III, phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị quyết số 151/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 3./.

 


Nơi nhận:
- y ban TVQH; Chính phủ;
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- VỤ Pháp chế các Bộ: TC, NN và PTNT;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT TU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội HP;
- Ủy ban MTTQVNTP;
- C
ác Ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP khóa XV;
- C
ác VP: TU, Đoàn ĐBQH HP, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các quận ủy, huyện ủy;
- TT HĐND, UBND các quận/huyện;
- CVP; các PCVP HĐND TP;
- Báo HP; Đài PT và THHP;
- Công báo TP;
Cổng TTĐTTP (để đăng);
- Các CV VP HĐND TP;
- Lưu: VT, Hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng Hải Phòng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng Hải Phòng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu26/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýLê Văn Thành
       Ngày ban hành19/07/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng Hải Phòng

           • 19/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực