Nghị quyết 26/NQ-CP

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2021 triển khai Nghị quyết 1213/NQ-UBTVQH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/NQ-CP 2021 triển khai Nghị quyết 1213/NQ-UBTVQH14 chuyển đổi phương thức đầu tư


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/NQ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 1213/NQ-UBTVQH14 NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2021 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ 02 DỰ ÁN THÀNH PHẦN QUỐC LỘ 45-NGHI SƠN VÀ NGHI SƠN - DIỄN CHÂU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, b sung một s điều của Luật T chức Chính phủ và Luật T chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết s 52/2017/QH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc chuyn đổi phương thức đầu tư một s dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04 tháng 02 năm 2021 của y ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một s đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Nghị định s 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ sửa đi, b sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dn về dự án quan trọng quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết s 20/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về Dự án xây dựng một s đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;  

Căn cứ Nghị quyết s 112/NQ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ triển khai Nghị quyết s 117/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội v việc chuyn đi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1150/TTr-BGTVT ngày 05 tháng 02 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số đề xuất của Bộ Giao thông vận tải để triển khai 02 dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (sau đây gọi tắt là Dự án) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV quyết nghị tại Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04 tháng 02 năm 2021 về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 từ đầu tư theo phương thức PPP sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước bảo đảm tổng số vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 không vượt quá số vốn ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 và Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020, đảm bảo công khai, minh bạch, giám sát, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư:

1. Bộ Giao thông vận tải thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư quyết định phê duyệt điều chỉnh 02 dự án thành phần theo quy định; rà soát, xác định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của tổng mức đầu tư điều chỉnh của 02 dự án thành phần chuyển đổi.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành và địa phương

a) Bộ Giao thông vận tải thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư tổ chức thực hiện các dự án thành phần theo quy định.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính tham mưu việc bố trí vốn để thực hiện Dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.

c) Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố có Dự án đi qua chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ Dự án.

3. Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo đáp ứng tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2023.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan đến Dự án tổ chức thực hiện nhiệm vụ nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hp chặt chẽ, có hiệu quả trong tham mưu thực hiện Dự án; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí phối hp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi chủ trương thực hiện Dự án trong các ngành, các cấp và nhân dân./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, QHĐP, NN, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2b). Ha

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2021
Ngày hiệu lực01/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(02/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 26/NQ-CP 2021 triển khai Nghị quyết 1213/NQ-UBTVQH14 chuyển đổi phương thức đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 26/NQ-CP 2021 triển khai Nghị quyết 1213/NQ-UBTVQH14 chuyển đổi phương thức đầu tư
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu26/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành01/03/2021
        Ngày hiệu lực01/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (02/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 26/NQ-CP 2021 triển khai Nghị quyết 1213/NQ-UBTVQH14 chuyển đổi phương thức đầu tư

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/NQ-CP 2021 triển khai Nghị quyết 1213/NQ-UBTVQH14 chuyển đổi phương thức đầu tư

            • 01/03/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực